Apocalipsa 22:10 – Iad veșnic?

Apocalipsa 22:10 – Iad veșnic?
Întrebare: Am citit Apocalipsa 20:10 și mă cutremur la ideea că voi arde veșnic în foc. Dacă mă pocăiesc, oare voi scăpa?
Răspuns: În întrebarea de mai sus  sunt abordate două probleme diferite:
Dacă este un iad care arde veșnic și în el sunt pedepsiți cei răi;
Pocăința care se naște din frica de chin, dacă este autentică și dacă te scapă de iad.
Să citim textul cerut prin întrebare, Apocalipsa 20:10 – Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde sunt fiara şi proorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.  Biblia declară că plata păcatului este MOARTEA și nu CHINUL VEȘNIC (vezi: Romani 6:23)
Aș vra să clarific prima întrebare menționată mai sus răspunzând la patru alte întrebări la care voi aduce argumentul Biblic, fără prea multe comentarii:
Când, spune Biblia, că este iadul?
Unde arde?
Cât timp durează el?
Care este rostul iadului?
CÂND ? Câteva texte care răspund la această întrebare:
Matei 13:36.39-42 – Atunci Isus a dat drumul noroadelor, şi a intrat în casă. Ucenicii Lui s-au apropiat de El, şi I-au zis: „Tâlcuieşte-ne pilda cu neghina din ţarină… Vrăjmaşul care a semănat-o, este Diavolul; secerişul, este sfârşitul veacului; secerătorii, sunt îngerii. Deci, cum se smulge neghina şi se arde în foc, aşa va fi şi la sfârşitul veacului.  Fiul omului va trimite pe Îngerii Săi, şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile, care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea, şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.
2 Petru 3:7 – Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate prin acelaşi Cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi.
UNDE va fi focul iadului?
2 Petru 3:10 – Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.
În Apocalipsa descoperim chiar o descriere a focului. Apocalipsa 20: 13-15 – Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.
CÂT TIMP va fi focul iadului?
Maleahi 4:2.3 – Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, şi tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd. Şi veţi călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenuşa sub talpa picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc Eu, zice Domnul oştirilor.
2 Petru 3: 11-13 – Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.
CE ROST ARE IADUL?
Maleahi  4: 1 – Căci iată, vine ziua, care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi, vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură.
Romani 6: 23 – Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.
Apocalipsa  22:12 – Iată, Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.
CUVÂNTUL VEȘNIC  în Biblie, în Vechiul și Noul Testament este exprimat prin doi termeni:  “Olam”-ebraic   “Aionios” – grec. Ambii termeni biblici se traduc prin “VEŞNIC” și sunt determinaţi  de substantivul de alături: VEŞNIC –  durata acţiunii sau VEŞNIC – efectul acţiunii. Exemplu biblic: Iuda 1:7 – Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic. Azi, acolo unde a ars Sodoma și Gomora este Marea Moartă – este clar că se vorbește de efectul acțiunii și nu de durata sa. IADUL este prezentat în Biblie, ca fiind VEȘNIC, din perspective  efectului și nu a duratei.
Partea a doua a întrebării – Dacă mă pocăiesc, oare voi scăpa?
Pocăința care se naște din frica de chinul iadului, dacă este autentică și dacă te scapă de iad.
Voi răspunde cu un text din Sfânta Scriptura: 1 Ioan 4:18 – În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvîrşită izgoneşte frica; pentrucă frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme, n’a ajuns desăvîrşit în dragoste.
Dacă mă pocăiesc, oare voi scăpa ? Cred că întrebarea poate suna și altfel: Dacă nu ar fi iad m-aș mai pocăi ?  Dumnezeu vrea ca noi să Îl iubim și să dorim acea schimbare a caracterului în asemănare cu El și pocăința să aibă ca motivație dragostea față de El.
Apostolul Pavel scrie: 2 Timotei 1:7  Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.
Sursa: http://vasluimaranatha.adventist.ro/rai-i-iad/apocalipsa-2210.php