Apocalipsa capitolul 15

Apocalipsa capitolul 15
1. Un alt. Se face deosebire faţă de semnul prezentat în cap. 12:1.
Semn. Gr. seµmeion (vezi cap. 12:1).
Mare şi minunat. Se face referire la efectele sale cu bătaie lungă.
Şapte îngeri. Pentru folosirea numărului “şapte” în Apocalipsa vezi cap. 1:11.
Şapte urgii. Aceste plăgi sunt descrise în cap. 16. Ele sunt ultimele din categoria lor; nu vor mai fi alte plăgi ca acestea, deşi distrugerea finală a Satanei şi a păcătoşilor este încă în viitor (cap. 20:11–15).
Isprăvit. Gr. teleoµ, “a sfârşi”, “a executa”, “a săvârşi”, “a îndeplini”. Pedepsirea deosebită rezervată închinătorilor fiarei şi icoanei ei (cap. 16:2) este însumată în cele şapte plăgi din urmă (vezi cap. 14:10).
Mânia lui Dumnezeu. Vezi cap. 14:10.
2. Mare de sticlă. Vezi cap. 4:6.
Amestecată cu foc. În capitolul 4 marea de sticlă este asemănată cu “cristalul” (v. 6). Aici are nuanţă de foc fără îndoială prin reflectarea slavei lui Dumnezeu.
Alăutele lui Dumnezeu. Vezi cap. 5:8; 14:2. Versetele 2–4 reprezintă o paranteză. Înainte de a trece la descrierea înfricoşătoarelor şapte plăgi din urmă, profetului i se dă o viziune a biruinţei bisericii lui Dumnezeu asupra tuturor vrăjmaşilor ei. Sfinţii nu vor fi înghiţiţi de chinul ce va veni ca un potop, ci vor fi eliberaţi.
Biruitorii. Aceştia sunt oamenii care au răspuns şi au acceptat solia de avertizare din cap. 14. Ei au fost salvaţi din lumea necazului şi răutăţii, iar acum sunt în siguranţă în împărăţia lui Dumnezeu. Biruinţa lor a fost obţinută prin sângele Mielului (cap. 12:11). Ei au rămas loiali lui Dumnezeu chiar şi atunci când a fost pronunţată pedeapsa cu moartea (vezi cap. 13:15). Acum stau în siguranţă pe marea de sticlă. Victoria este completă, lupta este sfârşită. Ei au învins, au biruit, iar acum în împărăţia cerească ei cântă imnul victoriei.
Fiarei. Vezi cap. 13:2.
Icoanei. Vezi cap. 13:14.
Numărului numelui ei. Vezi cap. 13:18.
3. Cântarea lui Moise. Aici este fără îndoială o referire la cântarea de eliberare intonată după ce Israel a trecut Marea Roşie (Exod. 15:1–21). Acea cântare celebra eliberarea de sub apăsarea egipteană; noua cântare eliberarea de sub tirania puterii reprezentate de “Babilonul cel mare (Apoc. 17:5).
Robul lui Dumnezeu. Compară cu Ios. 14:7, unde Moise este numit “robul Domnului” şi Exod. 14:31 unde este numit “robul Său [al Domnului]”.
Cântarea Mielului. Eliberarea sfinţilor a fost făcută prin Hristos, Mielul lui Dumnezeu (vezi cap. 17:14), şi este numai normal ca El să fie adorat şi înălţat în cântarea eliberării.
Mari şi minunate. Sunt multe aluzii la frazeologia Vechiului Testament în această cântare. Lucrările minunate ale lui Dumnezeu sunt lăudate în Ps. 139:14; cf. Ps. 111:2,4. Poate fi aici făcută o referire deosebită la “lucrările” lui Dumnezeu în cele şapte plăgi din urmă. ”Semnul” care delimitează aceste plăgi este descris ca fiind “mare şi minunat” (Apoc. 15:1).
Doamne Dumnezeule, Atotputernice. Vezi cap. 1:8.
Drepte şi adevărate. Sau, “neprihănite şi originale”. Compară cu Deut. 32:4 (Septuaginta); Ps. 145:17; Apoc. 16:7; 19:2; GC 671.
Împărate al Neamurilor. Indicaţia textuală (vezi cap. 1:3) este împărţită între redarea “Împărate al Neamurilor” şi “Împărate al veacurilor”. În Ier. 10:7 Domnul este numit “Împărate al neamurilor”. Această redare se potriveşte cu gândul din Apoc. 15:4, unde se face predicţia că toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea lui Dumnezeu.
4. Cine nu se va teme? Compară cu Ier. 10:7. Solia primului înger din Apoc. 14 a era “Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă”. Sfinţii au luat aminte la acest apel, iar acum când peregrinarea lor a luat sfârşit, ei se unesc în această minunată atribuire a laudei slavei lui Dumnezeu. Compară cu închinătorii fiarei: “Cine se poate asemăna cu fiara?” (cap. 13:4).
Slăvi Numele Tău. Compară cu Ps. 86:9.
Sfânt. Gr. hosios (vezi Faptele Ap. 2:27; cf. cu cap. 13:34). Adjectivul apare cu referire la Dumnezeu în Septuaginta la textul din Deut. 32:4. Acesta este primul din cele trei motive date pentru care omul ar trebui să-şi slăvească Creatorul. Celelalte două sunt “toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea ta”, şi “pentru că
judecăţile Tale au fost arătate”.
Judecăţile Tale. Aici, fără îndoială, se face referire cu deosebire la judecăţile lui Dumnezeu împotriva fiarei, a icoanei ei şi a închinătorilor ei.
5. Templul. Gr. naos (vezi cap. 14:15).
Cortul mărturiei. Acest nume se aplică evident locului numit Sfânta Sfintelor din Num. 17:7 (vezi comentariile respective). În Faptele Ap. 7:44 s-ar părea că face referire la întreaga structură (cf. Num. 9:15). Aici este probabil intenţionată aplicaţia cu privire la ultimul sens. Cortul din pustiu era un tip al “adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om ci de Domnul” (Evr. 8:2).
6. Şapte îngeri. Vezi v. 1.
In. Indicaţia textuală (vezi cap. 1:3) poate fi citată pentru redarea “piatră”, care, în orice caz, produce un simbol neobişnuit şi neverosimil. Hainele albe sunt îmbrăcămintea tipică a fiinţelor cereşti (Mat. 28:3; Luca 24:4; Faptele Ap. 1:10; cf. Faptele Ap. 10:30).
7. Patru făpturi. Vezi cap. 4:6–8.
Potire. Gr. phialai, “vase”, aşa cum sunt cele folosite pentru fierberea lichidelor, pentru băut sau pentru turnarea jertfelor. În Septuaginta cuvântul este folosit pentru “lighean” (Exod. 27:3; Num. 7:13).
8. S-a umplut de fum. Compară cu Exod. 40:34,35; Isa. 6:4.
Nimeni. Aici referirea este făcută fără îndoială la faptul că timpul mijlocirii a luat sfârşit; nimeni nu poate intra pentru a avea acces la tronul milei. Timpul pregătirii este sfârşit; acum a sosit vremea pentru turnarea neamestecată a mâniei lui Dumnezeu.
COMENTARII ALE Ellenei White LA CAPITOLUL 15
Versete Referinţe în Spiritul Profetic
2 EW 16, 34, 286, 288; GC 648; LS 66; 1T 61; 5T 485; 9T 17
2, 3 AA 589, 590; GC 450; MB 31; PP 289; 5T 752
3 GC 669, 671; ML 346; PP 79; SR 426; TM 432; 8T 44
3, 4 DA 58; Ed 308; 7T 28
4 GC 670
8 EW 36; LS 117