Cauzele adormirii spirituale

Cauzele adormirii spirituale


Redeşteptare şi reformă

Motto:Cea mai mare şi cea mai urgentă dintre toate nevoile noastre actuale este o redeşteptare a adevăratei evlavii în rândurile noastre. Primul nostru lucru este să ne îngrijim de această redeşteptare” RH, 28 mar 1887
Definiţie: Redeşteptarea înseamnă reînvierea vieţii spirituale, o reînsufleţire a forţei minţii şi inimii, o înviere din moarte spirituală. Reforma înseamnă reorganizare, o schimbare de idei şi teorii, obiceiuri şi fapte. Reforma nu va produce însă fructele cele mai bune ale dreptăţii atâta timp cât ea nu este unită cu redeşteptarea spirituală.

CAUZELE ADORMIRII SPIRITUALE

1.    Fecioarele  au adormit pentru că Mirele întârzie „Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate şi au adormit.” Mat 25:5 „Cele zece fecioare reprezintă pe creştinii care trăiesc la sfârşitul istoriei acestei lumi. Ei nu s-au aşteptat la o întârziere aşa de mare a Mirelui” COL 374
2.    Biserica a adormit pentru că „întunericul acoperă pământul, şi negură mare, popoarele; Isa 60:2. Întunericul este favorabil somnului. „Marea aspostazie va creşte într-un întuneric ca cel de la miezul nopţii. Satana lucreză cu toată puterea şi cu toate amăgirile nelegiuirii. Activitatea sa se vede lămurit în întunericul ce creşte repede, în numeroasele rătăciri, erezii şi amăgiri din zilele din  urmă. Satana duce în robia sa spirituală nu numai lumea, căci amăgirile sale dospesc chiar în bisericile care mărturisesc pe Domnul Isus” COL 415

CE ESTE ÎNTUNERICUL  SPIRITUAL?

1.    Spiritul lumesc: Ef 5:1-14; 1 Ioan 2:9-11, 15-17.  „Mulţi dintre pretinşii creştini sunt sclavii lui Mamona. Îngăduinţa apetitului, extarvaganţa, risipa de bani pentru mulţumirea de sine, dezonorează foarte mult pe Dumnezeu” 8T 118
2.    Siguranţa falsă „Sunt adânc întristată când mă gândesc la starea poporului nostru. Domnul nu a închis cerul pentru noi, dar umblarea noastră într-o continuă apostazie ne-a despărţit de El. Mândria, lăcomia şi iubirea de lume au locuit în inimă fără teama de a fi izgonite sau mustrate. Printre noi au dăinuit păcate grele şi îndrăzneţe şi totuşi părerea generală este că biserica înfloreşte şi că pacea şi prosperitatea sunt prezente în toate aspectele ei. …” TV 217
3.    Păcate favorite Păcatele lumii, iubirea noastră de unele păcate favorite ne-au abătut dragostea noastră de la rugăciune şi de la meditarea la lucrurile sfinte. S-a introdus o oră de ceremonii în Sabat, dar fără iubirea lui Isus.” 5T 538
4.    Mândria, modaAh, ce mândrie stăpâneşte pe mulţi din comunitate, ce idolatrie, ce amăgire, ce dorinţă după îmbrăcăminte luxoasă, ce dorinţă după supremaţie! Toate aceste păcate au întunecat spiritul, încât cele veşnice nu mai pot bine deosebite” RH 22 oct 1887

5.    Pierderea caracterului deosebit şi sfânt
Am văzut că dacă biserica ar fi păstrat totdeauna caracterul ei deosebit şi sfânt, atunci puterea Duhului Sfânt care a fost dată ucenicilor ar fi rămas în ea. Bolnavii ar fi vindecaţi, demonii ar fi mustraţi, iar ea ar fi puternică şi de temut pentru vrăjmaşii ei” EW 205

CUM A PĂTRUNS  ÎNTUNERICUL  SPIRITUAL ÎN BISERICĂ?

1. Neglijarea lucrării Duhului Sfânt „Lipsa de interes şi de supunere deplină faţă de lucrarea Duhului Sfânt este secetă spirituală, întuneric spiritual, decădere şi moarte spirituală. Lucruri de mai mică însemnătate stăpânesc mintea, iar puterea Dumnezeiască atât de mult necesară pentru creşterea şi prosperitatea bisericii lipseşte. „Venirea Mângâietorului 3
2. Lipsa de respect faţă de Legea lui Dumnezeu Is 8:20; Iac 2:10 „După ce Isus a deschis uşa de la Sfânta Sfintelor şi lumina Sabatului a fost văzută, poporul lui Dumnezeu a fost pus la încercare, după cum copiii lui Israel au fost încercaţi pe vremuri, ca să se vadă dacă ei vor ţine Legea lui Dumnezeu”
3. Necredinţa în Spiritul Profeţiei „Totuşi sunt câţiva prinre noi care sunt alarmaţi şi încremeniţi de lipsa puterii spirituale. Îndoiala şi necredinţa în Mărturiile  lui Dumnezeu se vede dospind în comunităţile noastre de pretutindeni. Satana doreşe acestă stare de lucruri” TV 217.
„Mi-a fost arătat că necredinţa faţă de Mărturiile de avertizare înlătură lumina de la poporul lui Dumnezeu. Necredinţa le orbeşte ochii făcându-i necunoscători în legătură cu adevărata lor stare spirituală. Satana este foarte iscusit în a insufla îndoieli şi de a inventa obiecţiuni împotriva Mărturiilor pe care mi le-a dat Dumnezeu; şi mulţi socotesc o dovadă de deşteptăciune să pună toate în discuţie şi să folosească multă sofisticărie.”  1T 30
4. Neglijarea rugăciunii personale Mat 26:41; Mat 17:21; Mat 6:6.  „Întunericul celui rău învăluie pe cel ce neglijează rugăciunea” SC 95 „Am auzit că unii nu luau parte la această lucrare de mijlocire şi nu se aflau în această luptă sufletească. Ei păreau a fi indiferenţi şi nepăsători la tot ce se petrece în jurul lor. Ei nu se împotriveau întunericului, iar acesta i-a învăluit ca un nor des” EW 243
5. Lăsarea în voia apetitului Luc 21:34; Rom 13:13 „Din cauza necumpătării în mâncare, simţurile unora par pe jumătate paralizate şi ei sunt leneşi, indolenţi. Ei nu mai pot deosebi cele spirituale …… Mâncarea pe care au mâncat-o întunecă puterile creierului. Satisfacerea apetitului şi a poftelor la mâncare împiedică pe om de a mărturisi pentru adevăr şi este cauza neînţelegerilor, certurilor, a dezbinărilor şi a multor rele. Cuvinte de nerăbdare, gesturi şi fapte lipsite de amabilitate, acte neoneste şi patimi sunt date pe faţă; toate acestea din cauză că nervii creierului sunt îmbolnăviţi prin încărcarea abuzivă a stomacului” CD 122
6. Lipsa activităţii misionare Ef 6:15; Ap 3:19. „Motivul penru care există acestă adormire spirituală şi lipsa unei iubiri fierbinţi între membrii comunităţii, este sleirea spiritului misionar. Prea puţin se vorbeşte despre revenirea lui Hristos, care altădată era tema de conversaţie şi cugetare. Se vede un dezgust crescând pentru conversaţii religioase, iar în locul lor se tolerează bârfeli deşarte şi vorbe glumeţe, chiar printre urmaşii lui Hristos.Fraţilor şi surorilor, doriţi voi să rupeţi vraja care vă ţine în ghiarele ei? Mergeţi la lucru, chiar dacă simţiţi plăcere sau nu. În această lucrare veţi găsi atât stimulent cât şi tonic care terzeşte şi întăreşte. Prin exercitarea puterilor voastre spirituale veţi deveni mai viguroşi şi veţi putea lucra cu mai mult succes pentru proria voastră mântuire. TV 378
Sursa: http://azsathena.wordpress.com/predici/schite-de-predici/cauzele-adormirii-spirituale/