Ciclul de studii biblice "Biblia spune"

STUDIUL 1
Ne putem încrede în ceva ?

Mulţi remarcă astăzi faptul că totul pare să se dezmembreze.
Niciodată, în istoria omenirii, nu a existat atâta confuzie şi dezamăgire ca acum. Se pare că nu mai există nimic şi nimeni în care să te poţi încrede. Un om descurajat s-a exprimat astfel: „Sunt pe punctul de a nu-mi mai păsa de lumea aceasta. Nu mai există nimic în care să crezi şi pe care să te bizui”.
Acest spirit de pesimism bântuie întreaga lume; în mod deosebit îi afectează pe cei tineri. Dar, chiar în aceste condiţii, există o veste bună pentru oricare dintre noi.
EXISTĂ Cineva în care te poţi încrede şi există CINEVA pe care să te poţi bizui! Există CEVA care nu va dezamăgi niciodată.
Există în lume o carte în care te poţi încrede: această carte este Biblia. Cuvântul „Biblia” înseamnă „Cartea”. Ea conţine 66 de cărţi sau părţi diferite, scrise de 40 de autori într-un interval de timp de 1600 de ani (prima carte scrisă începând cu 1500 î.Hr.). Autorii cărţilor Bibliei s-au deosebit mult în ce priveşte educaţia, ocupaţia, cultura şi capacităţile intelectuale. Ei au scris în circumstanţe diferite, pe trei continente diferite, iar ultima carte a ei a fost scrisă pe o insulă, Patmos. Cu toate acestea, din punctul de vedere al temei şi al scopului, Biblia constitue o singură carte. Ea vorbeşte despre un singur Dumnezeu; descoperă un singur Mântuitor; subliniază un singur standard al dreptăţii. Atunci când este înţeleasă corect, Biblia nu conţine contradicţii sau păreri opuse. Există o singură solie centrală, atât în Noul cât şi în Vechiul Testament. Aceasta se datorează faptului că un singur Autor a inspirat pe toţi bărbaţii care au contribuit la scrierea Bibliei. Acest Autor este Unul în care se poate avea încredere, deoarece El este Dumnezeu!
1. Prin ce mijloc a venit solia adevărului la profeţi?
2 Petru 1:21
Biblia spune: _____________________________
Dumnezeul înţelepciunii le-a vorbit prin Duhul Sfânt profeţilor, care au formulat soliile şi gândurile lui Dumnezeu în propriile lor cuvinte. Aceasta explică diversitatea mijloacelor literare folosite pentru descoperirea adevărurilor biblice. Biblia constituie gândul divin exprimat în cuvinte omeneşti.

2. Ce parte din Scriptura dată de Dumnezeu este inspirată?

2 Timotei 3:16
Biblia spune: _____________________________
Biblia este mesajul de iubire şi adevăr al lui Dumnezeu, pentru copiii Lui pământeşti. Acesta este mijlocul prin care Dumnezeu se descoperă pe Sine oamenilor, este calea de a cunoaşte planul şi voia Lui pentru viaţa noastră. Dar unii oameni întreabă: „Cum pot şti eu că Biblia este cu adevărat cuvântul Lui şi să mă pot încrede în ea?”.

3. Ce aptitudini pretinde Dumnezeu că are, aptitudini ce îl aşează mai presus de toţi zeii cărora omul li s-a închinat?

Isaia 46:9-10
Biblia spune: „Eu am vestit … ________________________________________ împlinit”.
Cineva a spus că profeţia nu este decât istorie în avans. În Biblie avem multe profeţii împlinite, pe care le putem înţelege numai acceptând că preştiinţa lui Dumnezeu a stat la baza acestor preziceri, care au fost împlinite cu o precizie uimitoare.
Pe când imperiul Babilonului atingea apogeul puterii sale, Dumnezeu a prezis prin profetul Său: „Babilonul va ajunge un morman de dărâmături, o vizuină de şacali, un pustiu şi o batjocură, şi nu va mai avea locuitori” (Ieremia 51:37). Au trecut secole până la momentul împlinirii finale a acestei profeţii. Noi, astăzi, putem vedea atât de clar exactitatea împlinirii profeţiilor Vechiului Testament.
Cândva, Alexandru Cel Mare a făcut planul să reclădească antica cetate, s-o extindă şi s-o dezvolte mai mult ca oricând. Dar planurile lui au fost întrerupte de moartea sa. Această cetate s-a ruinat treptat până când, în vremea Domnului Hristos, ea era complet distrusă şi pustiită. Multe alte cetăţi mari ale antichităţii au fost distruse şi reclădite, dar Babilonul niciodată!
„Şi ce-i cu aceasta?” întreabă scepticul. Ruinele măreţului Babilon nu fac altceva decât să demonstreze autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu şi veridicitatea profeţiilor pe care le cuprinde. Prezicerile care se găsesc în Biblie cu privire la Tir, Edom, Ierusalim, Grecia şi Roma demonstrează că această carte a fost inspirată în mod divin de Dumnezeul care poate vedea în viitor.
Arheologia a demonstrat şi ea acurateţea Bibliei, în multele ei afirmaţii istorice. Dr. Albright spune: „Mulţumită cercetărilor moderne, acum recunoaştem substanţiala istoricitate a Bibliei. Relatările cu privire la patriarhi, cu privire la Moise şi exod, cucerirea Canaanului, menţiunile referitoare la judecători, monarhie, exil şi restaurare, au fost toate confirmate şi ilustrate într-o asemenea măsură ce ar fi părut de domeniul imposibilului cu 40 de ani în urmă”. În ceea ce priveşte autenticitatea Bibliei pe care o avem în mâinile noastre, contrar cu ceea ce au auzit cei mai mulţi, Sulurile de la Marea Moartă (care cuprind marea majoritate a cărţilor Vechiului Testament), sigilate în vase de ceramică şi ascunse în peşteri în anul 68 d.Hr., când sunt comparate cu manuscrisele din secolul zece, nu arată deosebiri semnificative în ceea c priveşte conţinutul..
Da, te poţi încrede în Biblie! Isus s-a încrezut şi viaţa Sa a fost călăuzită de adevărul despre care El a pretins că se află în această carte. Când a fost ispitit de Satana în pustie, Isus S-a împotrivit ispitei spunând: „Este scris: Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4:4).

4. La care trei diviziuni ale Vechiului Testament a făcut referire Isus în învăţăturile Lui?

Luca 24:44-45
Biblia spune: _____________________________
„Legea lui Moise” era termenul ebraic obişnuit pentru primele cinci cărţi ale Vechiului Testament. În „profeţi” se include Isaia, Ieremia, Iosua, Judecători, cei doisprezece profeţi numiţi mici datorită dimensiunii scrierilor lor, Samuel , Regi şi Cronici. „Psalmii” includeau celelalte cărţi.

5. Despre cine vorbeşte Vechiul Testament?

Ioan 5:39; Luca 24:25-27
Biblia spune: _____________________________

6. De ce a spus Ioan că s-au scris experienţele lui Hristos?

Ioan 20:31
Biblia spune: _____________________________

7. De ce s-au păstrat rapoarte cu privire la experienţele personajelor biblice?

1 Corinteni 10:11
Biblia spune: _____________________________
Dumnezeu aşteaptă ca prin studiul evenimentelor din Biblie să fim mai bine pregătiţi să înţelegem dragostea Sa şi modul Său de a proceda cu fiinţele omeneşti.

8. Cu ce ne va ajuta pe noi studiul Bibliei?

2 Timotei 3:15
Biblia spune: _____________________________
Când păcatul a întrerupt comunicarea directă dintre Dumnezeu şi om, a fost necesar ca Dumnezeu să-i descopere omului planul prin care El îl va mântui din păcat şi moarte. Cuvântul spus de Dumnezeu şi scris de profeţi devine acum mijlocul pe care El îl foloseşte pentru a călăuzi fiinţele create în înţelegerea mântuirii.

9. Pentru ce este de folos întreaga Scriptură?

2 Timotei 3:16, 17
Biblia spune: _____________________________

10. Unde a spus Isus că putem găsi adevărul?

Ioan 17:17
Biblia spune: _____________________________
Omenirea nu ştie care este adevărul şi cei mai mulţi oameni nu ştiu să spună adevărul sau să-l prezinte altora. De aceea există atâtea probleme şi atât de puţine răspunsuri la dilemele omului.

11. De ce a spus Isus că Saducheii erau greşiţi şi nu cunoşteau adevărul?

Matei 22:29
Biblia spune: _____________________________

12. De ce nu poate omul firesc să înţelegă Biblia?

1 Corinteni 2:12-14
Biblia spune: _____________________________
Lucrările spirituale trebuie judecate spiritual „Mintea care este pământească nu găseşte nicio plăcere în a contempla Cuvântul lui Dumnezeu; dar pentru mintea reînnoită de Duhul Sfânt, frumuseţea divină şi lumina cerească străluceşte de pe paginile sacre. Ceea ce pentru mintea pământească este o pustie dezolantă, pentru mintea spirituală devine un ţinut udat de ape vii”.

13. Despre cine a spus Isus că ne va conduce în tot adevărul?

Ioan 16:13
Biblia spune: _____________________________

14. Ce ne spune apostolul Ioan să facem cu Biblia?

Ioan 5:39; 2 Timotei 3:15
Biblia spune: _____________________________
Nu ni se spune că trebuie doar că citim Biblia! Acest text ne spune să o cercetăm! Aceasta cere din partea noastră efort stăruitor şi timp dacă dorim să înţelegem adevărurile profunde ale Cuvântului lui Dumnezeu. Mulţi nu sunt dispuşi să-şi ia timp pentru a permite Duhului Sfânt să-i conducă în tot adevărul lui Dumnezeu. Cu cât vei săpa mai adânc, cu atât mai bogate vor fi filoanele adevărului pe care le vei descoperi.

15. De ce au fost apreciaţi credincioşii din localitatea Berea?

Fapte 17:11
Biblia spune: _____________________________
Ei studiau zilnic ca să vadă dacă ceea ce auzeau era adevărat sau nu. Ce transformare ar avea loc azi în lumea religioasă dacă cei care vin în biserici ar începe să studieze Biblia, să vadă dacă ceea ce ei sunt învăţaţi este în concordanţă cu Scriptura sau nu ! Cu cât vom căuta mai mult pe Dumnezeu în Cuvântul Său, cu atât mai plină de sens şi profunzime va deveni viaţa noastră.

16. Cu ce compară Biblia ajutorul pe care-l primim din studiul ei?

Psalmii 119:105
Biblia spune: _____________________________

17. Cum ne putem păzi să nu păcătuim împotriva lui Dumnezeu?

Psalmii 119:11
Biblia spune: _____________________________
Una dintre cele mai importante dovezi pe care le avem că Biblia este superioară oricărei alte cărţi scrise de oameni este puterea ei de a schimba vieţile cititorilor ei. Ea poate transforma cea mai decăzută persoană într-un creştin curat şi consacrat.
În ce constă această putere neobişnuită a Cărţii ce schimbă în mod atât de dramatic dorinţele şi idealurile oamenilor? Este puterea miraculoasă a Duhului lui Dumnezeu care lucrează prin această carte pentru a conduce la Isus Hristos, Mântuitorul lumii.

18. Ai dori şi tu să înţelegi cu adevărat Biblia?

Răspunsul tău: ___________________________
Numele: _________________________________
Adresa: _________________________________
Localitatea: ______________________________
Telefon: _________________ Cod: ____________
 
 

STUDIUL 2
Ne putem încrede în cineva?

Într-un cămin pe care l-am vizitat cu câtva timp în urmă am întâlnit un tânăr foarte descurajat. El mi-a spus repede de convingerea sa că nu există niciun Dumnezeu, întrucât, spunea el, un Dumnezeu al ordinii şi al iubirii n-ar putea să îngăduie atâtea necazuri, înşelăciuni, confuzie şi haos în această lume. El fusese învăţat că Dumnezeu era o invenţie a omului, pentru a se ajuta pe sine însuşi din punct de vedere psihologic.
Amărăciunea şi nefericirea lui erau evidente. El stabilise că Dumnezeu nu există, dar încă nu găsise nimic cu care să-L înlocuiască. Sufletul lui era gol. Mulţi oameni din această lume sunt „goi”, căutând pe Cineva în care să se poată încrede, Cineva care să fie destul de puternic pentru a-i ajuta în trăirea vieţii şi în rezolvarea problemelor lor.
După vizita la acest tânăr am fost fericit că învăţasem să cunosc un Dumnezeu adevărat: care este viu şi bun. Eram capabil să identific urmele Sale în univers şi am descoperit dovada existenţei Sale şi a iubirii pentru care puteam să mă încred în El pe tot parcursul vieţii.
Cu mai mult timp în urmă, unii dintre noi am urmărit cu uimire realizarea primei aselenizări. Am văzut aprinderea motoarelor şi desprinderea rampei de lansare când puterea imensă a motoarelor a ridicat acel vehicul în spaţiu. Oamenii urmăreau cu mult interes înaintarea capsulei în spaţiu.
Mesajele radio de la astronauţi şi descrierile detaliate ale funcţionării diferitelor părţi ale acelui program complicat ne aminteau de anii de cercetare şi proiectare care fuseseră necesari pentru a concepe şi construi racheta şi capsula astfel ca să poată realiza această călătorie în spaţiu şi, apoi, o întoarcere în siguranţă pe pământ. Dacă cineva, ar fi spus că întregul program legat de această lansare era rezultatul unui noroc orb, ar fi fost declarat absurd.
Când ne plimbăm seara şi ne ridicăm privirea spre stelele de deasupra noastră care, în ciuda faptului că sunt fără număr, sunt dirijate pe orbitele lor stabilite cu aşa precizie că un astronom poate prezice localizarea exactă a fiecărui corp ceresc la mii de ani în viitor, începem să înţelegem că o inteligenţă Supremă, mai dinainte, a fost implicată în proiectarea şi crearea complexului univers în care trăim şi noi.

1. Cum este prezentat Dumnezeu de către Biblie?

Genesa 1:1
Biblia spune: _____________________________
Primul adevăr al Bibliei este acela că există un Dumnezeu: „La început Dumnezeu …” Aici găsim temeiul întregii existenţe. Biblia nu încearcă să-L demonstreze pe Dumnezeu, ci pur şi simplu Îi declară realitatea.
Faptul că Dumnezeu există este demonstrat în mod covârşitor de propria noastră existenţă şi, de asemenea, de existenţa tuturor lucrurilor din jurul nostru. Întreaga creaţiune mărturiseşte despre un Creator.
Dr. Arthur Compton, deţinător al premiului Nobel pentru fizică, comentând Genesa 1:1 scrie: „Pentru mine credinţa începe cu descoperirea că o inteligenţă superioară a adus universul la existanţă şi apoi l-a creat pe om. Nu este greu pentru mine să am această credinţă, deoarece este incontestabil că acolo unde există un plan, există şi o inteligenţă. Un univers bine alcătuit susţine adevărul celei mai măreţe afirmaţii: “La început Dumnezeu …”.

2. Cât timp a existat acest Dumnezeu creator?

Psalmii 102:24-27
Biblia spune: _____________________________

3. Unde locuieşte Dumnezeu?

1 Împăraţi 8:30; Daniel 2:28
Biblia spune: _____________________________

4. Ce dovadă a dat Dumnezeu omului cu privire existenţa Sa?

Romani 1:19-20
Biblia spune: _____________________________
Aceste texte evidenţiază clar că lumea naturală dovedeşte existenţa puterii creatoare a lui Dumnezeu. Noi vedem dovezi despre Dumnezeu şi despre puterea Sa creatoare oriunde privim în această lume. În povestea lui Robinson Crusoe aflăm că el a devenit foarte intrigat când a descoperit câteva urme proaspete pe nisipul umed. După urme el ştia că mai există şi o altă persoană pe insulă, cu toate că nu o văzuse cu ochii lui. El ştia că nu erau propriile sale urme. Prin urmare, putea să concluzioneze că o altă persoană era prin apropiere. „Dacă o singură urmă lăsată de talpa piciorului în nisip este o dovadă absolută a existenţei şi prezenţei unei fiinţe umane, ce putem spune când vedem urmele încălţămintelor Maestrului – cum le numeşte John Bunyan – acoperind întreaga lume?”

5. Care sunt câteva urme pe care le vedem în acest univers?

a. Psalmii 19:1-6
b. Isaia 40:26
c. Psalmii 139:14
d. Iov 12:7-9
Biblia spune: _____________________________

6. Ce declaraţii ne dă Biblia despre Dumnezeu şi despre crearea acestui pământ?

a. Genesa 1:1
b. Genesa 1:11, 24
c. Genesa 2:7
d. Ieremia 51:15
Biblia spune: _____________________________

7. Ce îl face pe Dumnezeul universului diferit de ceilalţi zei la care oamenii s-au închinat?

Psalmii 95:5; Isaia 45:12
Biblia spune: _____________________________

8. De ce este Dumnezeu îndreptăţit să primească lauda şi cinstea noastră?

Apocalipsa 4:11
Biblia spune: _____________________________
„Datoria de a ne închina lui Dumnezeu este bazată pe faptul că El este Creatorul şi că toate creaturile îi datorează Lui existenţa lor”.

9. Cum este caracterizat Dumnezeu în Biblie?

a. 2 Cronici 2:5-6 : Dumnezeu este mare
b. Marcu 10:27 :Toate lucrurile sunt posibile la Dumnezeu
d. Maleahi 3:6 : El nu este schimbător
e. Iacov 1:17 : Toate darurile bune sunt de la El. În El nu este schimbare
Biblia spune: _____________________________
Cu un astfel de Dumnezeu, care controlează întreagul univers, de ce ne-am mai putea teme? „Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?” (Romani 8:31)

10. Ce ni se spune că este Dumnezeu?

1 Ioan 4:8
Biblia spune: _____________________________
„Şi noi am cunoscut şi am văzut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi; Dumnezeu este dragoste: şi cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu în el” (Ioan 4:16).

11. Cât de mare este iubirea lui Dumnezeu pentru această lume?

Ioan 3:16
Biblia spune: _____________________________
„Iubirea fără seamăn a lui Dumnezeu pentru o lume care nu L-a iubit! Gândul acesta are asupra sufletului o putere ce aduce mintea noastră la supunere faţă de voinţa lui Dumnezeu. Cu cât vom studia mai mult caracterul divin în lumina crucii de pe Golgota, cu atât vom vedea mai mult mila, gingăşia şi iertarea împletite cu nepărtinirea şi dreptatea şi vom discerne mai clar mărturiile nenumărate ale unei iubiri care este infinită şi a milei ce întrece simpatia arzătoare a unei mame pentru copilul său pierdut”.

12. Cât timp va dura iubirea lui Dumnezeu?

Ieremia 31:3
Biblia spune: ______________________________________________________

13. Ce ne poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos?

Romani 8:38-39
Biblia spune: ______________________________________________________

14. Cum S-a prezentat Dumnezeu lui Moise?

Exodul 34:6-7
Biblia spune: ______________________________________________________

15. Peste câţi se revarsă Dumnezeu bunătatea şi mila?

Psalmii 145:9; Matei 5:45
Biblia spune: ______________________________________________________

16. Ce îl fereşte pe om, zilnic, să nu fie nimicit?

Plângeri 3:22.23
Biblia spune: ______________________________________________________

17. Care este relaţia finală pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru toţi credincioşii?

1 Ioan 3:1
Biblia spune: _____________________________

18. Cum putem deveni copii ai lui Dumnezeu?

Ioan 1:12
Biblia spune: _____________________________
Cât de mare este Dumnezeul Tău? Citind în Biblie această descriere a lui Dumnezeu, probabil că simţi îndemnul să exclami: „Ce mare eşti Tu, Doamne!”. Când călătoreşti în Egipt, eşti impresionat de varietatea şi de dimensiunile zeilor cărora li se închinau vechii egipteni. Aceşti zei erau făcuţi de propriile lor mâini şi modelati după forma animalelor care se găseau în jurul lor. Ei se închinau creaturii, în loc să se închine Creatorului. Dumnezeu spune că ei au înlocuit slava Lui cu lucruri făcute de mâini omeneşti (Romani 1:22-25). Aceasta a condus la o degradare continuă a statutului lor de fii ai lui Dumnezeu.
Ceea ce crezi despre Dumnezeul pe care îl iubeşti şi căruia îi slujeşti va influenţa fiecare acţiune a vieţii tale. În Biblie descoperim un Dumnezeu dincolo de capacitatea noastră de a-L cuprinde pe deplin. El este Creatorul universului, un Dumnezeu al minunilor, care foloseşte puterea Lui nemărginită pentru a împlini nevoile fiinţelor pe care le-a creat. Spre deosebire de zeii cărora li se închinau păgânii, Creatorul este preocupat de fericirea şi bunăstarea fiinţelor create de El, pe care le pretinde ca fiind fii şi fiice ale Lui, şi este nerăbdător să ne mântuiască pe fiecare dintre noi.
Dacă acest Dumnezeu care ni se descoperă în Biblie a avut putere să ceeze şi să susţină Universul, El poate să comunice cu noi prin intermediul Cărţii pe care El ne-a dat-o în mod minunat. Să ne luăm timp să descoperim planul Lui pentru viaţa noastră, în timp ce căutăm să-L cunoaştem prin studiul Cuvântului Lui.

19. Doreşti să cunoşti mai mult despre Dumnezeu şi iubirea Lui?

Răspunsul tău: ___________________________
Numele: _________________________________
Adresa: _________________________________
Localitatea: ______________________________
Telefon: _________________ Cod: ____________
 
 

STUDIUL 3
Cum am ajuns în acest haos?

Doi tineri părinţi plâng lângă corpul fără viaţă al fiului lor. Cu puţin timp înainte, el fusese plin de viaţă şi fericit. Într-un acces de furie şi de gelozie, propriul său frate a ridicat arma care a adus moartea în prima familie din lumea noastră.
Eva ar fi putut pune aceeaşi întrebare pe care multe alte mame au pus-o de-a lungul secolelor, când au fost martore la moarte şi suferinţă. „De ce Doamne? De ce lucrul acesta s-a putut întâmpla cuiva care era atât de bun şi de nevinovat?”. Oricum, această mamă ar fi putut spune mai bine decât oricare altă mamă motivul tragediei, întrucât prin propria sa neascultare a pătruns în lume un potop de necazuri, boală şi moarte.
Nu voi uita niciodată ziua în care a murit mama mea. Când am ajuns acasă, trupul ei fusese deja dus la morgă. Toţi eram uluiţi. Apoi l-am căutat pe tata. L-am găsit suspinând şi întrebând: „Dacă Dumnezeu este atât de bun şi îndurător, cum a putut El să ia o mamă care era atât de necesară celor şapte copii ai ei?”.
Această întrebare a persistat în mintea mea luni de zile, zbătându-mă să găsesc răspuns. Am găsit acel răspuns în Biblie, şi aş dori să vi-l împărtăşesc şi dumneavoastră în această lecţie.

1. În cine şi-a avut originea păcatul şi suferinţa?

1 Ioan 3:8
Biblia spune ______________________________

2. Cine era vrăjmaşul care a semănat răul acolo unde Dumnezeu semănase sămânţa bună?

Matei 13:24-30; 39, 40
Biblia spune ______________________________
Discordia, boala, moartea şi păcatul – toate acestea sunt rezultatul lucrării vrăşmaşului lui Dumnezeu. Domnul nu ispiteşte pe nimeni. „Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Dumnezeu”, Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni” (Iacob 1:13).

3. De unde a venit Satana?

Luca 10:18
Biblia spune: _____________________________

4. Ce fel de fiinţă era această creatură?

Ezechiel 28:14
Biblia spune: _____________________________
„Heruvimul ocrotitor” este o descriere a heruvimului, sau îngerului, care stătea lângă tronul lui Dumnezeu din cer (Psalmii 80:1). Acest înger era una dintre cele mai onorate fiinţe create. Cu toate că Lucifer a fost creat desăvârşit, el s-a transformat într-un diavol prin încercarea de a-şi pune voinţa deasupra voinţei Celui Atotputernic.

5. Ce anume a condus la păcatul şi rebeliunea lui Lucifer?

Ezechiel 28:17
Biblia spune: _____________________________
„Încetul cu încetul, Lucifer a început să nutrească dorinţa de înălţare de sine. Cu toate că strălucirea lui era de la Dumnezeu, acest înger puternic a ajuns să pretindă ca aparţinându-i lui însuşi. Nemulţumit cu poziţia lui, deşi era onorat mai mult decât celelalte fiinţe cereşti, a îndrăznit să dorească cinstea cuvenită numai Creatorului. Onorurile conferite lui Lucifer n-au fost apreciate ca fiind darul special al lui Dumnezeu şi în consecinţă el n-a manifestat recunoştinţă faţă de Creatorul său. El s-a glorificat în strălucirea şi înălţarea sa şi a aspirat să fie egal cu Dumnezeu”.

6. Ce ţintă şi-a pus Satana?

Isaia 14:12-13
Biblia spune: _____________________________

7. Când rebeliunea condusă de Satana a atins apogeul, ce s-a întâmplat?

Apocalipsa 12:7-9
Biblia spune: _____________________________
În acest moment, Dumnezeu ar fi putut uşor să distrugă păcatul dintr-o străfulgerare. (El l-ar fi putut omorî atât pe Satana, cât şi pe pe îngerii răsculaţi care l-au urmat. Dar dacă Dumnezeu ar fi făcut aceasta, ceilalţi îngeri şi locuitori ai Universului ar fi slujit şi ascultat de Dumnezeu de frica distrugerii). Dumnezeu doreşte loialitatea noastră doar dacă aceasta izvorăşte din dragoste. Astfel, El a îngăduit ca păcatul să-şi urmeze cursul pentru a demonstra Universului consecinţele răzvrătirii şi ale neascultării de Dumnezeu. El a făcut aceasta pentru a putea demonstra fără putinţă de îndoială rezultatele păcatului şi pentru a-şi arăta iubirea pentru omenire.

8. După ce a fost izgonit din cer, pe cine a căutat Satana să înşele?

Genesa 3:1-6
Biblia spune: _____________________________
„După ce Satana nu mai putut să continue răscoala în cer, vrăjmăşia sa contra lui Dumnezeu a găsit un nou câmp de acţiune în încercarea de a ruina şi de a nimici rasa umană. Pomul cunoştinţei binelui şi răului a servit ca mijloc de testare a iubirii şi ascultării oamenilor faţă de Dumnezeu. Domnul a găsit potrivit de a le pune numai o interdicţie cu privire la întrebuinţarea a tot ceea ce se afla în grădină; dar dacă ei aveau să nesocotească voia Sa în acest singur caz, atunci ei şi-ar fi adus asupră-le vina neascultării”.
Niciodată Satana nu lucrează deschis. El a folosit un şarpe drept medium, prin care a putut să vorbească şi să o amăgească pe Eva şi pe soţul ei. În locul muncii fericite, date lor de Dumnezeu în grădina Edenului, partea lor era acum suferinţa şi munca grea. Ei aveau să fie supuşi dezamăgirii, mâhnirii adânci, durerii şi, în final, morţii.

9. Ca rezultat al căderii omului, ce pretinde Satana ca fiind al său?

Luca 4:5-6
Biblia spune: _____________________________
Adam a fost desemnat de Dumnezeu conducătorul al acestei lumi. Dar când el a fost biruit de Satana, conducerea acestei lumi a fost revendicată de amăgitorul omenirii. Citiţi despre sfatul ţinut în cer şi despre pretenţia ridicată de Satan, cum că el deţine controlul complet al lumii noastre, în Iov 1:6-8. Fiii lui Dumnezeu menţionaţi aici trebuie să fie reprezentanţii altor lumi locuite, necăzute în păcat. În calitatea de conducător al acestei lumi, Adam fusese numit fiu de Dumnezeu.

10. Cine aduce suferinţă şi necaz asupra lumii?

Iov 2:7; Luca 13:16
Biblia spune: _____________________________

11. De ce lucrează diavolul cu aşa mare răutate acum?

Apocalipsa 12:10-12
Biblia spune: _____________________________

12. Cum va fi pedepsită de Dumnezeu, în final, acestă fiinţă rea şi păcătoasă?

Ezechiel 28:16-19; Apocalipsa 20:10
Biblia spune: _____________________________

13. Cum încearcă satana să se deghizeze, atât pe el însuşi cât şi lucrările lui?

2 Corinteni 11:13-15
Biblia spune: _____________________________
Satana este preocupat în mod special de problemele religioase. El este marele falsificator. El încearcă să contrafacă, dacă se poate, tot ceea ce a poruncit sau a făcut Dumnezeu. El introduce multă înşelăciune pentru a-i face pe oameni să i se închine lui, în timp ce ei cred că, de fapt, se închină Domnului. Noi nu trebuie să-l lăsăm să ne amăgească.

14. Care este singura apărare a omului împotriva amăgirilor diavolului?

Efeseni 6:11-17
Biblia spune: _____________________________
„Dumnezeu ne-a pregătit destule mijloace pentru a duce luptă biruitoare împotriva răului care este în lume. Biblia este armura cu care trebuie să ne echipăm pentru luptă. Coapsele noastre trebuie să fie încinse cu adevărul. Platoşa noastră trebuie să fie neprihănirea. Scutul credinţei trebuie să fie în mâna noastră. Coiful mântuirii pe frunte: şi cu sabia Duhului – care este Cuvântul lui Dumnezeu – trebuie să ne facem drum printre obstacolele şi greutăţile păcatului”.

15. Numai cum putem câştiga biruinţa asupra îngerului rău?

Apocalipsa 12:10-11
Biblia spune: _____________________________
Acest mare impostor – diavolul – care a atras o treime din îngerii cerului prin logica lui falsă şi prin iscusinţă, este un adversar inegal pentru noi, muritorii, în propria noastră putere. Noi suntem în siguranţă numai încrezându-ne în puterea lui Dumnezeu pe care o putem primi prin Isus Hristos.

„În toată forţa satanică nu există suficientă putere pentru a birui un suflet care într-o încredere simplă se aruncă în braţele lui Hristos”. „El dă tărie celui obosit” şi „măreşte puterea celui ce cade în leşin”
(Isaia 40:29).

16. Cum a câştigat Hristos dreptul de a distruge în final pe diavol?

Evrei 2:14; 1 Ioan 3:8
Biblia spune: _____________________________
În timpul lucrării Sale pe acest pământ, Hristos a fost în mod constant hărţuit de diavol. Satana l-a urmărit pas cu pas, încercând continuu să-L amăgească sau chiar să-L distrugă pe Mântuitorul, înainte ca El să fi putut încheia lucrarea pentru care venise. Când Isus nu era decât un prunc, Satana a încercat, lucrând prin Irod, să-L omoare prin condamnarea la moarte a tuturor băieţilor sub vârsta de doi ani. Dar Dumnezeu l-a avertizat pe Iosif, şi familia lui Isus s-a ascuns în Egipt până când Irod a murit.
După botez, Domnul Hristos a fost condus în pustie pentru a fi ispitit de Satana. Diavolul L-a ispitit pe Hristos exact în punctele în care Adam şi Eva eşuaseră. Fiecare ispită a fost întâmpinată cu un citat din Biblie, iar după aceea, la porunca lui Dumnezeu, Satana L-a părăsit.
În alte ocazii, Satana a încercat să-L omoare prin declanşarea unei revolte din partea conducătorilor iudei, dar de fiecare dată Isus a fost protejat. În final, Satana a reuşit să aducă la tăcere vocea adevărului şi acea viaţă de iubire, prin condamnarea lui Isus la moarte prin crucificare.
Cât trebuie să fi jubilat când L-a văzut pe Isus murind! Satana a încercat să-l ţină pe Domnul în mormânt printr-un corp de gardă romană. Un sigiliu roman a fost pus deasupra pentru ca Mântuitorul să nu poată ieşi. Dar gărzile şi armele romane au fost fără putere în a închide pe Domnul vieţii într-un mormânt. Când a văzut că Domnul şi-a reluat viaţa, Satana a înţeles că moartea lui este pecetluită. De atunci, a acţionat cu un nou avânt, folosindu-şi toată puterea pentru a amăgi şi distruge cât mai mulţi copii ai lui Dumnezeu. El nu mai poate influenţa îngerii credincioşi, pe Dumnezeu sau pe Hristos, aşa că el umblă ca „un leu care răcneşte” căutând să distrugă, dacă este posibil, pe toţi copiii lui Dumnezeu de pe acest pământ. Acesta mai este singurul lui mijloc de a-i provoca pierderi lui Dumnezeu.

17. Doreşti să-ţi declari loialitatea faţă de Dumnezeu, în această mare bătălie care se poartă pe pământ?

Răpunsul tău: ____________________________
Numele: _________________________________
Adresa: _________________________________
Localitatea: ______________________________
Telefon: _________________ Cod: ____________
 
 

STUDIUL 4
Omul care era Dumnezeu

Într-o zi, o echipă a vopsit acoperişul unui far şi a avut loc un accident care nu va fi uitat niciodată de cei care au fost prezenţi. Suspendat pe o schelă, la 20 de metri deasupra pământului, unul din zugravi s-a dat înapoi prea mult şi şi-a pierdut echilibrul. Înainte ca cineva să-l fi putut prinde, el a zburat spre o moarte sigură, spre stâncile de sub el. Ceilalţi muncitori au coborât în grabă scările spre baza farului. Vă puteţi imagina şocul lor, când, peste câteva momente, au găsit pe zugrav buimăcit, dar aparent nevătămat, întins pe pământ! Motivul miracolului a fost repede descoperit. O turmă de oi tocmai păştea la baza farului, chiar sub schela unde lucrau meşterii. Trupul lânos al unei oi mari a oprit căderea acelui zugrav, sortit pieirii. În loc să fie mort, omul nu era decât ameţit: dar oaia era moartă!
Acel lucrător salvat mă reprezintă pe mine sau pe tine. Oaia moartă Îl simbolizează pe Isus – Mielul lui Dumnezeu – şi ceea ce a făcut pentru a ne salva pe noi de la moarte sigură. Hristos a murit El, pentru ca noi să trăim veşnic cu un Dumnezeu al dragostei, de care am fost prea mult timp separaţi. Întreaga omenire a fost confruntată cu o moarte sigură când Adam şi Eva nu au ascultat de Dumnezeu şi au fost îndepărtaţi de la pomul vieţii.
Genesa 3:22-24 ne spune că, după păcătuire, Domnul l-a separat pe omul păcătos de sursa de viaţă, ca nu cumva păcatul să dureze veşnic. Aceasta era pedeapsa cu privire la care Adam a fost avertizat înainte de a fi păcătuit.
Cu toate acestea, Dumnezeul dragostei le-a făcut cunoscut primilor noştri părinţi vestea cea bună a mântuirii. La porţile grădinii Edenului, Domnul a spus şarpelui: „Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul şi tu îi vei zdrobi călcâiul” (Genesa 3:15).
Dumnezeu a prevăzut că războiul dintre bine şi rău, începută în ceruri, va continua. Şarpele – diavolul – avea să rănească sămânţa femeii, care era Hristos. Rana va fi dureroasă, dar nu fatală. La timpul cuvenit, Hristos va zdrobi capul şarpelui şi-l va reintegra pe om în familia lui Dumnezeu. Mielul va fi sacrificat, câştigând astfel dreptul de a-l distruge pe cel rău şi lucrările sale. Planul de mântuire a fost pregătit încă de la întemeierea lumii, pentru a asigura fiecăruia dintre noi o cale de a scăpa de la moarte veşnică – pedeapsa pentru păcat.
Deschide chiar acum Biblia şi vei vedea cum acest plan minunat poate lucra în viaţa ta.

1. De cât timp există Hristos, Fiul lui Dumnezeu?

Mica 5:2; Ioan 17:5; Psalmii 90:1-2
Biblia spune: _____________________________

2. Cine spune Biblia că este Isus, Cuvântul?

Ioan 1:1, 14
Biblia spune: _____________________________

3. Ce spune Pavel despre Hristos?

1 Timotei 3:16
Biblia spune: _____________________________
„…în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălţat în slavă”.

4. Ce spun despre El cei ce l-au cunoscut?

a. Petru a spus în Matei 16:15-16
b. Sutaşul roman a spus în Matei 27:50-54
c. Dumnezeu tatăl a spus în Matei 3:16-17
d. Toma, ucenicul a spus în Ioan 20:28
Biblia spune: _____________________________

5. Ce rol a avut Hristos în crearea acestei lumi?

Ioan 1:1-3, 14
Biblia spune: _____________________________

6. Cum descrie Pavel legătura dintre Tatăl şi Fiul la creaţiune?

Coloseni 1:13-16; Evrei 1:1-3
Biblia spune: _____________________________
Fiul a existat cu Tatăl din veşnicie. Într-o armonie perfectă, ei au creat acest pământ. Este important ca noi să înţelegem lucrul acesta : Creatorul este şi Răscumpărătorul, Cel care a murit pentru ca omul să aibă viaţă

7. Cum s-a umilit Hristos prin a deveni Mântuitorul nostru?

Filipeni 2:5-9
Biblia spune: _____________________________
Isus nu putea muri ca Dumnezeu. De aceea, El a trebuit să devină o fiinţă umană, ca astfel să poată suferi pedeapsa morţii în locul nostru. Pentru că Isus a făcut aceasta, tu şi cu mine putem avea viaţa veşnică

„Adorăm sacrificiul Mântuitorului care a dat tronul cerului pentru un staul, şi compania îngerilor strălucitori pentru vitele din grajd. În prezenţa Lui îngâmfarea şi mulţumirea de sine din inima omului se simt mustrate”.


8. De ce a părăsit Hristos curţile cereşti şi a venit ca om pe acest pământ?

1 Timotei 1:15; Luca 19:10
Biblia spune: _____________________________

„Pentru răscumpărarea noastră Domnul Hristos a trăit, a suferit şi a murit. El a devenit un „Om al durerilor” pentru ca noi să putem fi părtaşi la bucuria veşnică. Domnul Dumnezeu a permis Fiului Său iubit, plin de har şi de adevăr, să vină dintr-o lume de nedescrisă slavă, într-o lume mânjită de păcat şi întunecată de umbra morţii şi a blestemului… Hristos a fost mijlocul prin care Tatăl a putut să reverse nemărginita Sa iubire asupra unei lumi căzute în păcat. „Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine”
(2 Corinteni 5:19).

9. Potrivit spuselor îngerului, cum avea să fie numit copilul pe care avea să-l nască Maria?

Luca 1:35
Biblia spune: _____________________________
„Venirea Mântuitorului fusese arătată încă din Eden (Genesa 3:15). Făgăduinţa a fost repetată prin patriarhi şi profeţi. Totuşi El n-a venit. Secolele au trecut: glasul prorocilor a tăcut. Dar ca stelele în vastul lor circuit al drumului rânduit lor, planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă nici întârziere. În sfatul ceresc a fost hotărâtă ora când să se nască Isus pe pământ. Când marele orologiu al vremii a arătat ceasul acela, Isus S-a născut în Betleem”.

10. Cum a petrecut Isus timpul lucrării Sale?

Matei 4:23
Biblia spune: _____________________________

„Domnul nostru Isus Hristos a venit în lumea aceasta ca un neobosit slujitor al nevoilor omului”.


„Lucrarea Mântuitorului nu era redusă la timp sau loc. Mila Sa nu cunoaşte limite…”.


„El n-a ocolit vreo fiinţă umană ca fiind fără preţ, ci a căutat să aplice remediul vindecării oricărui suflet”.


11. Cum a rezumat Petru viaţa lui Isus?

Fapte 10:38
Biblia spune: _____________________________

12. Când I s-a cerut să-L arate pe Tatăl, ce a spus Isus ucenicilor?

Ioan 14:8-10
Biblia spune: _____________________________
Hristos este numit „Cuvântul”. El a fost descoperirea iubirii lui Dumnezeu în trup. Dumnezeu a încercat să spună oamenilor despre iubirea Sa, dar ei nu credeau. În cele din urmă, le-a trimis chiar pe Fiul Său, ca să le descopere această iubire chiar prin viaţa Lui. De la început până la sfârşit, viaţa lui Hristos a fost o mare lecţie a iubirii divine. Cu cât vei învăţa mai mult din viaţa Lui, vei înţelege mai bine iubirea lui Dumnezeu.

13. Ce fel de viaţă a trăit Hristos pe pământ?

1 Petru 2:22-23
Biblia spune: _____________________________
El a avut o viaţă desăvârşită în neprihănire. Deşi ispitit, Isus nu a călcat nici măcar o singură dată vreuna dintre poruncile lui Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că Isus este insensibil la nevoile noastre, fiindcă citim: „Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrările a fost ispitit ca şi noi dar fără păcat” (Evrei 4:15).

14. Cum suntem noi împăcaţi cu Dumnezeu?

Romani 5:10
Biblia spune: _____________________________
„Tocmai viaţa de ascultare trăită de Hristos pe pământ, ce este trecută în contul nostru, îi permite lui Dumnezeu să fie drept şi totuşi să ne acorde viaţa veşnică. În timp ce Hristos ia asupra Sa păcatele noastre ne acordă meritul pentru viaţa lui desăvârşită”.
„Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns de păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi!”.

15. Când Dumnezeu a demonstrat dragostea Sa pentru noi prin moartea lui Hristos, în ce stare eram noi?

Romani 5:8
Biblia spune: _____________________________
Mulţi cred că trebuie să se desăvârşească sau să-şi cureţe vieţile înante ca Dumnezeu să-i poată iubi. Dacă ne dăm seama de păcătoşenia noastră, să nu aşteptăm să ne facem singuri mai buni.
Cât de mulţi cred că ei nu sunt destul de buni ca să vină la Hristos! Te aştepţi tu să devii mai bun prin propriile tale sforţări? „Poate etiopianul să-şi schimbe pielea sau leopardul petele sale? Atunci veţi putea voi să faceţi bine, voi care sunteţi deprinşi să faceţi răul!” (Ieremia 13:23). Ajutorul nostru este numai la Dumnezeu. „Nu trebuie să aşteptăm ocazii mai bune sau un caracter mai sfânt. Nu putem face nimic prin noi înşine. Trebuie să venim la Hristos aşa cum suntem”.

16. Care a fost motivul pentru care a murit Hristos?

1 Corinteni 15:3
Biblia spune: _____________________________

17. Unde este găsită singura noastră speranţă de mântuire?

Fapte 4:12
Biblia spune: „în nimeni altul nu este __________ căci nu este sub cer alt ________________________ dat oamenilor în care _______________________”.

18. Ce făgăduinţă a făcut Isus oricărui păcătos?

Ioan 12:32
Biblia spune: _____________________________
Hristos a promis să se apropie de toţi oamenii şi să-i atragă la El. Păcătosul se poate opune acestei iubiri, poate refuza să fie atras de Hristos. Dar dacă nu opune rezistenţă, el va fi atras de Isus. O cunoaştere a planului mântuirii îl va conduce în mod sigur la crucea lui Hristos.

19. Ce poziţie înaltă va putea dobândi omul prin credinţă în jertfa răscumpărătoare a lui Hristos?

1 Ioan 3:1
Biblia spune: _____________________________

„O astfel de iubire este fără seamăn. Să fim numiţi noi fii ai Împăratului Cerurilor! Ce măreaţă făgăduinţă! Subiect vrednic de cea mai adâncă meditaţie! Iubirea nespusă a lui Dumnezeu pentru o lume ce nu L-a iubit”.


20. După ce ai studiat viaţa şi jertfa lui Hristos, care este răspunsul tău la iubirea Lui pentru tine?

Răspunsul tău: ___________________________
Numele: _________________________________
Adresa: _________________________________
Localitatea: ______________________________
Telefon: _________________ Cod: ____________
 
 

STUDIUL 5
Poţi trăi veşnic!

Cu câţiva ani în urmă, lumea a aflat de apariţia unei noi ciudăţenii, numite criologie. Unii oameni, dorind să trăiască veşnic, au luat măsuri pentru congelarea corpurilor lor, imediat după ce vor muri. Corpurile urmează să fie păstrate congelate până când, în viitor, vreun om de ştiinţă va descoperiri secretul vieţii veşnice. Atunci, trupul îngheţat ar putea fi readus la viaţă: i s-ar administra o substanţă magică şi persoana îngheţată ar învia şi ar trăi veşnic. Deseori se iau măsuri extraordinare pentru a prelungi vieţile pacienţilor care au ajuns dincolo de intervenţiile ştiinţei medicale. De ce? Pentru că omul vrea să trăiască.
De-a lungul istoriei, omul a căutat secretul existenţei veşnice. Vă amintiţi de elixirul tinereţii fără bătrâneţe şi al vieţii fără de moarte! Cercetările intense în domeniul medicinei şi al ştiinţei au dus la prelungirea speranţei de viaţă a omului cu 10 până la 30 de ani, în cel mai bun caz. În multe cazuri, acest plus de ani a fost însoţit de dureri şi de lipsa posibilităţilor de a gândi şi activa normal.
Dar Dumnezeu a oferit omului ceea ce acesta a fost incapabil să producă – viaţa veşnică – şi Domnul o va dărui oricui doreşte cu adevărat s-o primească.
Vorbind cu Maria despre moartea fratelui ei, Isus a asigurat-o că cel mort va trăi din nou. Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine, nu va muri niciodată” (Ioan 11:25-26). „Adevărat, adevărat vă spun, că cine crede în Mine are viaţa veşnică” (Ioan 6:47).
Datorită credinţei lor în această făgăduinţă primii creştini au făcut faţă martirajului cu atâta curaj. Ioan, făcându-se ecoul făgăduinţei lui Isus, spunea: „V-am scris aceste lucruri, ca să ştiţi că voi care credeţi în numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică” (Ioan 5:13).
Să luăm deci Biblia, pentru a gasi răspunsurile lui Dumnezeu la cele mai tulburătoare întrebări despre viaţă şi, mai ales, viaţa veşnică.

1. În experienţa ta ai ajuns la stadiul în care să ai asigurarea vieţii veşnice?

Răspunsul tău: ___________________________

2. Dacă nu ai această garanţie, ţi-ar plăcea să ştii cum o poţi avea?

Răspunsul tău: ___________________________
Încă o întrebare, înainte să descoperim împreună cât de frumos a conceput Dumnezeu existenţa noastră veşnică:

3. După părerea ta, cum poate primi o persoană viaţa veşnică?

Răspunsul tău: ___________________________

4. Ce instrucţiuni i-a dat Dumnezeu lui Adam?

Genesa 2:15-17
Biblia spune: _____________________________

5. Ce a spus Dumnezeu că urma să se întâmple, dacă omul refuza să asculte mâncând din pomul interzis?

Genesa 2:17
Biblia spune: _____________________________
„Primii noştri părinţi, cu toate că au fost creaţi nevinovaţi şi sfinţi, totuşi n-au fost puşi în imposibilitatea de a greşi. Dumnezeu i-a făcut agenţi morali, capabili de a aprecia înţelepciunea şi bunătatea caracterului Său precum şi dreptatea dorinţelor sale, şi i-a înzestrat cu libertate totală de a se supune sau de a nu da ascultare. Pomul cunoştinţei a însemnat un test al ascultării, credinţei şi dragostei primilor noştri părinţi. În timp ce li s-a permis să mănânce în mod liber din toţi ceilalţi pomi, li s-a interzis să guste din acesta, sub pedeapsa cu moartea”. Dumnezeu a spus: „ASCULTĂ ŞI TRĂIEŞTE; NU ASCULTA ŞI VEI MURI”.

6. Cum au urmat Adam şi Eva instrucţiunile lui Dumnezeu?

Genesa 3:1-6
Biblia spune: _____________________________
Avertismentul dat primilor noştri părinţi – „în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit” (Genesa 2:17) – nu implica faptul că aveau să moară chiar în ziua în care aveau să mănânce din fructul oprit. Dar în ziua aceea avea să se rostească osânda irevocabilă. Nemurirea le fusese făgăduită cu condiţia ascultării, dar prin călcarea poruncii ei au pierdut viaţa veşnică. În acea zi, ei aveau să fie condamnaţi la moarte.

7. Cum afectează păcatul relaţia omului cu Dumnezeu?

Isaia 59:2
Biblia spune: _____________________________
Când legătura dintre Dumnezeu şi om a fost ruptă prin păcatul lui Adam, omului i s-a interzis accesul la sursa de viaţă. De aceea, el a început să moară. Acea moarte ar fi fost permanentă, dacă n-ar fi fost Planul Mântuirii, care să dea omului încă o şansă de a avea viaţa veşnică.

8. Care a fost rezultatul îngrozitor al păcatului lui Adam?

Romani 5:12
Biblia spune: _____________________________

9. Care este răsplata păcatului?

Romani 6:23
Biblia spune: _____________________________

10. Câţi dintre noi sunt păcătoşi şi nedrepţi?

Romani 3:10, 23; Isaia 64:6
Biblia spune: _____________________________
Hristos a spus că ura din inimile oamenilor, pofta din ochii lor şi chiar cuvintele spuse fără rost sunt considerate păcat de către Dumnezeu. Dacă admiţi numai trei acte păcătoase zilnic, în fiecare an al vieţii tale vor fi 1000 de păcate, de care te vei face vinovat. Acum înmulţeşte vârsta ta cu 1000 şi vezi cam câte păcate ai făcut în timpul vieţii tale, care te vor priva de dreptul la viaţa veşnică, deoarece rămânând, păcatul te separă de Dumnezeu şi de viaţa veşnică.

11. Omul se poate salva singur în starea lui păcătoasă?

Ieremia 13:23
Biblia spune: _____________________________
Aceasta ne pune în faţa unei dileme! Noi toţi suntem păcătoşi, iar plata păcatului este moartea. Şi totuşi, nu ne putem salva singuri. Sună descurajator? Nu, căci există o veste bună pentru fiecare păcătos!

12. Cum se primeşte viaţa veşnică?

Romani 6:23
Biblia spune: _____________________________
Viaţa veşnică este un dar. Nu este ceva care se poate câştiga sau merita.

13. Care este acea caracteristică a lui Dumnezeu care îl face să dorească cu ardoare să ne ajute?

1 Ioan 4:16
Biblia spune: _____________________________

14. Pe câţi doreşte Dumnezeu să-i vadă pierind?

2 Petru 3:9
Biblia spune: _____________________________

15. Cu toate că El este un Dumnezeu al iubirii, totuşi ce nu poate trece cu vederea?

Exodul 34:5-7
Biblia spune: _____________________________
Pentru Dumnezeul nostru îndurător, actul pedepsirii este un act străin. – „Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului ci să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască” (Ezechiel 33:11). Aici descoperim un Dumnezeu iubitor, iertător, compătimitor, dar El spune că este imposibil să achite pe păcătosul vinovat. El pur şi simplu nu poate să ignore păcatul, căci este un Dumnezeu al dreptăţii şi al neprihănirii. El doreşte ca toţi să fie mântuiţi, dar cei ce păcătuiesc trebuie să moară. Ce problemă! Cum poate Dumnezeu să ne mântuiască, dar să fie şi drept?

16. Cum a găsit Dumnezeul iubirii calea de a-l salva pe omul păcătos?

Ioan 3:16; 1 Ioan 4:9
Biblia spune: _____________________________

17. De ce a venit Isus pe acest pământ?

a. Luca 19:10 „Să caute şi să mântuiască ce era pierdut”.
b. Matei 1:21 „Să ne mântuiască de păcatele noastre”.
c. 2 Corinteni 5:18.19 „Pentru a ne împăca cu Dumnezeu”.
„Hristos a fost tratat cum am fi meritat noi, astfel încât noi să putem fi trataţi cum merita El. El a fost condamnat pentru păcatele noastre, la care El n-a contribuit cu nimic, ca noi să putem fi îndreptăţiţi prin neprihănirea Lui, la care noi n-am contribuit cu nimic. El a suferit moartea noastră ca noi să putem primi viaţa Lui” (H.L.L. 20).
Biblia spune: _____________________________

18. Când Isus era pe cruce, ce a făcut Dumnezeu să cadă asupra Lui?

Isaia 53:6
Biblia spune: _____________________________
„Fiul nevinovat al lui Dumnezeu a luat asupra Sa povara grea a păcatelor noastre. El, care era una cu Dumnezeu, a ajuns să simtă în sufletul Său teribila despărţire produsă de păcat între om şi Dumnezeu. Aceasta a smuls de pe buzele lui Isus durerosul strigăt: ‘Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?’ (Matei 27:46).”

19. Pentru câţi păcătoşi a murit Isus pe cruce?

1 Ioan 2:2
Biblia spune: _____________________________

20. Cum putem primi harul lui Dumnezeu?

Efeseni 2:8
Biblia spune: _____________________________

21. Potrivit spuselor lui Pavel, ce trebuia să facă temnicerul pentru a fi mântuit?

Fapte 16:31
Biblia spune: _____________________________
A crede în Isus înseamnă mai mult decât a crede că Isus a trăit şi a murit cu aproape 2000 de ani în urmă. Iacov 2:19 spune: „Şi demonii cred… şi se înfioară”. Consimţământul cu privire la faptele istorice nu reprezintă o credinţă mântuitoare! Credinţa mântuitoare este încrederea numai în Isus pentru salvarea din păcat şi moarte. Este o supunere faţă de voia Lui; acolo unde inima este predată Lui există credinţă – o credinţă care lucrează prin iubire şi curăţă sufletul.

22. Când ar trebui să-L primim pe Hristos şi mântuirea Sa?

2 Corinteni 6:2
Biblia spune: _____________________________

23. În timp ce Isus bate le uşa inimii noastre, ce invitaţie ne este adresată?

Apocalipsa 3:20
Biblia spune: _____________________________

24. Deschizându-ne inimile şi primindu-L pe Hristos în vieţile noastre, ce asigurare putem avea?

1 Ioan 5:12-13
Biblia spune: _____________________________

25. Ce legătură minunată avem cu Dumnezeu când Îl acceptăm pe Hristos ca Mântuitor şi Domn al nostru?

Ioan 1:12
Biblia spune: _____________________________
Înţelegeţi ceea ce am descoperit astăzi?
Să revizuim pe scurt această veste bună:
1. Viaţa veşnică este un dar fără plată.
2. Dar plata păcatului este moartea.
3. Dumnezeu ne iubeşte şi vrea ca nimeni să nu moară.
4. Totuşi, Dumnezeu nu poate să tolereze păcatul sau să schimbe Legea Sa.
5. Planul de Mântuire al lui Dumnezeu se bazează pe jertfa Fiului Său.
6. Dacă Îl acceptăm pe Isus ca Mântuitor şi Domn al nostru prin credinţă, putem avea viaţa veşnică. Isus a spus: „Adevărat vă spun, că cine crede în Mine are viaţa veşnică” (Ioan 6:47).

26. Doreşti să accepţi şi tu acest dar?

Răspunsul tău: ___________________________
Numele: _________________________________
Adresa: _________________________________
Localitatea: ______________________________
Telefon: _________________ Cod: ____________
 
 

STUDIUL 6
Paşi spre viaţa veşnică

Cineva povesteşte cum un grup de frizeri, la o întrunire, şi-a propus să arate ce poate face profesia lor pentru a schimba un om. Ei au găsit într-un şanţ un alcoolic care era întruchiparea degradării. Cu colaborarea lui l-au îmbăiat, i-au aranjat părul şi i-au cumpărat o îmbrăcăminte nouă. După ce şi-au încheiat lucrarea de remodelare a individului, era greu să crezi că omul schimbat ce stătea în faţa audienţei era acelaşi om pe care îl găsiseră în şanţ. El arăta, mirosea şi se comporta diferit. Totuşi, două zile mai târziu, omul se afla din nou beat în şanţ. Amanetându-şi noile haine şi folosind banii ca să cumpere lichior, el o apucase din nou pe vechile căi.
În timp ce frizerii încercaseră să-i schimbe înfăţişarea, ei nu au fost în stare să-i schimbe natura. Cineva spunea: „Poţi să iei un porc să-l speli bine, să-l parfumezi, îi pui o fundiţă la coadă, dar când te întorci cu spatele el se va tăvăli din nou în noroi. El este totuşi porc”. Natura lui nu s-a schimbat.
Prin profetul Său, Dumnezeu ne spune că omul nu poate face în mod natural ce este bine. „Poate un etiopian să-şi schimbe pielea, sau un pardos să-şi schimbe petele? Tot aşa, aţi putea voi să faceţi binele, voi care sunteţi deprinşi să faceţi răul?” (Ieremia 13:23).
Ai simţit această luptă în viaţa ta? Doreşti să faci ce este bine, dat te simţi aproape silit să faci contrariul. Isus a zis: „Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este nepuntincioasă” (Matei 26:41). Dacă accepţi pe Hristos ca Mântuitor din păcatele trecute vei avea nevoie de ajutor special în trăirea pentru Hristos în zilele care urmează. Vom vedea în această lecţie că numai dacă permitem lui Hristos să ne salveze de natura noastră păcătoasă noi putem avea puterea să trăim ca biruitori ai păcatului în această lume.

1. Care era problema lui Pavel în trăirea vieţii pe care o dorea?

Romani 7:18-19
Biblia spune: _____________________________

2. Ce anume din Pavel îl determina să facă răul?

Romani 7:20
Biblia spune: _____________________________

3. De ce spune Pavel că omul în starea lui firească, naturală, nu poate face binele?

Romani 8:7-8
Biblia spune: _____________________________
„Omul a fost la început înzestrat cu puteri nobile şi cu o minte bine echilibrată. El era o fiinţă desăvârşită şi în deplină armonie cu Dumnezeu. Cugetele Sale erau curate, idealurile sale erau sfinte. Prin neascultare însă, puterile lui au fost pervertite şi egoismul a luat locul dragostei. Omul ajunse atât de slab prin călcarea Legii lui Dumnezeu că era cu neputinţă pentru el ca prin puterile sale să reziste puterii celui rău. El a fost făcut captiv de Satana şi ar fi rămas aşa pentru totdeauna dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit în mod special…”.

„Este imposibil pentru noi ca prin noi înşine să scăpăm din prăpastia păcatului în care ne afundăm. Inimile noastre sunt rele şi noi nu le putem schimba. Educaţia, cultura, exercitarea voinţei, efortul uman toate îşi au sfera lor corespunzătoare, dar aici sunt cu totul fără putere. Ele pot produce o îndreptare exterioară a comportamentului, dar nu pot schimba inima şi nu pot curăţa izvoarele vieţii”.


4. Ce se va întâmpla dacă noi suntem în stăpânirea naturii păcătoase?

Romani 8:6
Biblia spune: _____________________________

5. Cine l-a eliberat pe Pavel din starea lui firească, păcătoasă?

Romani 7:24-25
Biblia spune: _____________________________

„Trebuie să existe o putere care să lucreze din interior, o nouă viaţă de sus, înainte ca oamenii să fie transformaţi de la păcat la sfinţenie. Această putere este Hristos. Numai harul Său poate însufleţi puterile fără viaţă ale sufletului şi să-l atragă la Dumnezeu, la sfinţenie… Pentru toţi există doar un singur răspuns: „
Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29).

6. Ce anume din Pavel îl ajuta să trăiască o viaţă de creştin?

Galateni 2:20
Biblia spune: _____________________________

7. Cum spune Isus că poate fi pregătit un om să moştenească viaţa veşnică?

Matei 18:3
Biblia spune: _____________________________
A fi convertit înseamnă „a fi schimbat”. Mântuitorul spune: „Dacă un om se naşte din nou, dacă nu primeşte o inimă nouă, dorinţe noi, scopuri şi motive noi care să-l conducă la o nouă viaţă, el nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu”.
Ar fi primejdios ca oamenii neconvertiţi să fie mântuiţi. Cu egoismul lor, cu natura lor păcătoasă, problema păcatului ar apărea din nou în ceruri facând ca problema păcatului să fie fără sfârşit.

8. Despre ce schimbare a vorbit Domnul Isus lui Nicodim că trebuie să aibă loc în om dacă el vrea să vadă Împărăţia lui Dumnezeu?

Ioan 3:1-3
Biblia spune: _____________________________

9. Ce dorea să ştie Nicodim?

Ioan 3:4
Biblia spune: _____________________________
„Metafora naşterii din nou, folosită de Isus nu era cu totul nefamiliară pentru Nicodim. Cei convertiţi de la păgânism la credinţa lui Israel erau adesea asemănaţi cu nişte copii de curând născuţi. De aceea el trebuie să fi înţeles că vorbele lui Isus nu trebuie să fie luate într-un sens literal. Dar în virtutea naşterii sale ca israelit, el se socotea sigur de un loc în Împărăţia lui Dumnezeu. Avea simţământul că el nu are nevoie de schimbare. De aceea a fost surprins de cuvintele Mântuitorului. Mai mult se simţea iritat de aplicarea lor la persoana sa.

10. Cum i-a spus Isus lui Nicodim că poate fi născut din nou?

Ioan 3:5-7
Biblia spune: _____________________________
„Nicio născocire omenească nu poate găsi un leac pentru sufletul păcătos. Umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, pentru că nu se supune legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună. Mai înainte ca pârâul să devină curat trebuie curăţit izvorul inimii. Acela care încearcă să ajungă la cer prin faptele lui încearcă imposibilul.
Nu este nicio siguranţă pentru acela care are o religie legalistă, doar o formă de evlavie. Viaţa de creştin nu este o modificare sau o îmbunătăţire a celei vechi, ci o transformare a vieţii, o viaţă nouă în Hristos. Schimbarea aceasta nu se poate produce decât prin lucrarea minunată a Duhului Sfânt.

11. Prin ce putere îndeplineşte Dumnezeu această schimbare în noi?

Ioan 3:8; Romani 8:14
Biblia spune: _____________________________
„Vântul se aude prin ramurile pomilor, fremătând printre frunze şi flori, dar nu se vede şi nimeni nu ştie de unde vine şi unde se duce. Tot aşa este şi cu lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii… Când Duhul lui Dumnezeu ia inima în stăpânire, El transformă viaţa. Gândurile păcătoase sunt înlăturate, faptele rele sunt părăsite, iubirea, umilinţa şi pacea iau locul mâniei, invidiei şi certurilor. Bucuria ia locul întristării, iar faţa oglindeşte lumina cerească. Nimeni nu vede mâna care ridică povara; nimeni nu vede lumina care se pogoară de sus. Binecuvântarea vine atunci când sufletul se predă prin credinţă lui Dumnezeu. Apoi acea putere pe care niciun ochi omenesc nu o poate vedea creează o făptură nouă după chipul lui Dumnezeu.

12. Ce este turnat în inimile noastre de către Duhul Sfânt?

Romani 5:5
Biblia spune: _____________________________

13. Cum este descrisă de către Pavel persoana nou născută?

2 Corinteni 5:17
Biblia spune: _____________________________

14. Cine este acela care trezeşte în noi dorinţa şi puterea de a face voia lui Dumnezeu?

Filipeni 2:13
Biblia spune: _____________________________
„Nu-ţi poţi schimba inima, nu poţi prin tine însuţi să-i predai lui Dumnezeu simţămintele ei, dar poţi alege să-I slujeşti, poţi să-I predai voinţa ta. El va lucra atunci în tine şi voinţa şi înfăptuirea după buna Sa găsire cu cale. În acest fel, întreaga ta fiinţă va fi adusă sub controlul Duhului lui Hristos: simţămintele noastre vor fi atunci îndreptate numai spre El, iar gândurile vor fi în armonie în El… Dacă supui voinţa ta lui Hristos, atunci te aliezi cu Acea putere care este mai presus de toate domniile şi stăpânirile”.

15. Cum descrie Dumnezeu mijloacele prin care El ne dă atât cunoştinţa cât şi dorinţa de a asculta de El?

Evrei 10:16
Biblia spune: _____________________________
În timp ce Dumnezeu şterge păcatele noastre, El scrie Legile Sale în mintea noastră ca noi să putem dezvolta un caracter asemenea Lui. El scrie de asemenea legile în inima noastră, ca noi să dorim a împlini voia Sa. El schimbă natura noastră veche prin intermediul unei noi naşteri. Natura răzvrătită moare şi noi dorim să facem ceea ce doreşte Dumnezeu.

16. Ce fel de viaţă va trăi noul creştin?

Romani 8:1-4
Biblia spune: _____________________________
„Iubirea faţă de Domnul Hristos va fi izvorul acţiunilor noastre. Aceia care au ajuns să simtă iubirea constrângătoare a lui Dumnezeu nu se vor întreba cât de puţin trebuie să dea pentru a împlini cerinţele lui Dumnezeu; ei nu vor urmări un standard scăzut de vieţuire, ci vor tinde către o desăvârşită conformare faţă de voinţa Răscumpărătorului lor”.

17. Dacă păcătuim după ce am fost născuţi din nou, ce ajutor mai putem spera?

1 Ioan 2:1
Biblia spune: _____________________________
Noi va trebui adesea să ne plecăm şi să plângem la picioarele Domnului Hristos din cauza slăbiciunilor şi greşelilor noastre, dar nu trebuie să ne descurajăm. Chiar dacă suntem lepădaţi, noi nu suntem uitaţi şi respinşi de Dumnezeu. Nu! Domnul Hristos este la dreapta lui Dumnezeu mijlocind pentru noi. El vrea să vă facă iarăşi după chipul Său, şi să vadă reflectânu-se în voi curăţia şi sfinţenia Lui. Şi dacă vă veţi spune Lui, El care a început această bună lucrare în noi, o va duce mai departe până la Ziua revenirii Domnului Hristos. Rugaţi-vă cu mai multă căldură, credeţi mai mult, şi atunci când vom ajunge să nu ne mai punem încrederea în propria noastră putere, să ne prindem puternic de Răscumpărătorul nostru”.

18. Ce asigurare avem dacă stăm lângă Mântuitorul nostru?

Filipeni 4:13
Biblia spune: _____________________________
Acela care-şi pune încrederea ca şi Pavel în Dumnezeu este în stare să spună: „Pot totul prin Hristos, care mă întăreşte”. Oricare ar fi greşelile sau înfrângerile trecutului, noi putem cu ajutorul lui Dumnezeu să ne înâlţăm mai presus de ele. Împreună cu apostolul putem zice: „Fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte alerg spre ţintă pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu în Hristos Isus” (Filipeni 3:13-14).

19. După studiul acestei lecţii este şi dorinţa ta să experimentezi această naştere din nou pe care a promis-o Hristos?

Răspunsul tău: ___________________________
Numele: _________________________________
Adresa: _________________________________
Localitatea: ______________________________
Telefon: _________________ Cod: ____________
 
 

STUDIUL 7
Viitoarea împărăţie mondială

Într-o noapte ploioasă, în timp ce un pastor străbătea o şosea de munte ca să ajungă la o întâlnire, farurile maşinii sale s-au stins. În acel punct drumul era sinuos şi primejdios şi teama a cuprins inima sa în timp ce a încercat să oprească maşina cu bine în întuneric.
Înainte ca luminile să se fi stins el nu şi-a dat seama de valoarea lor. Cât de mult depindea el de ele ca să-i arate drumul din faţa sa! Cu ajutorul lui Dumnezeu el a scăpat de un accident grav. Niciodată după aceea nu a mai privit farurile fără a le aprecia adevărata lor valoare.
În timp ce tu şi eu coborâm în viteză pantele întunecoase ale vieţii, avem nevoie de o lumină strălucitoare, care să ne călăuzească. Zilnic ştirile din întreaga lume vorbesc despre o mare încurcătură cu care sunt confruntaţi oamenii de pretutindeni. O criză urmează alteia, încât ne întrebăm dacă nu cumva întreaga lume este pe punctul de a se dezmembra. Oamenii sunt neliniştiţi şi frământaţi să cunoască ce va aduce ziua de mâine.
Profetul din vechime a descris zilele noastre în următoarele cuvinte: „Căci iată, întunericul va acoperi pământul şi negură mare popoarele; dar peste tine răsare Domnul şi slava Lui se arată peste tine” (Isaia 60:2).
Dumnezeu nu ne-a lăsat în întuneric. El are o lumină minunată care ne călăuzeşte prin întunericul acestei lumi spre împărăţia luminii şi vieţii veşnice. Să vedem cum ne descoperă această lumină direcţia în care mergem.

1. Ce dar a dat Dumnezeu omului ca să-i arate viitorul?

2 Petru 1:19-21
Biblia spune: _____________________________
Dicţionarul Webster defineşte „profeţia”ca o prezicere a viitorului.

2. Ce capacitate pretinde Dumnezeu că are, capacitate care-L face superior altor zei?

Isaia 46:9-10
Biblia spune: _____________________________

3. De ce Isus a prezis viitorul?

Ioan 14:29
Biblia spune: _____________________________
Dumnezeu priveşte în viitor şi ne spune ce urmează să se întâmple, cu secole înainte ca evenimentele să aibă loc, astfel ca noi, văzând aceste profeţii împlinite, să avem credinţă în El şi în Cuvântul Său.

4. Cui i-a descoperit Dumnezeu tainele Sale despre viitor?

Amos 3:7
Biblia spune: _____________________________
În al doilea capitol din Daniel, Nebucadneţar, regele Babilonului, primul imperiu mondial, a avut un vis deosebit. Dar dimineaţa următoare el nu şi-a putut aminti visul care-l tulburase aşa de mult. El era sigur că visul avea o semnificaţie pentru el, încât dorea cu ardoare să-şi reamintească visul.
CITEŞTE ÎNTREGUL CAPITOL DIN Daniel 2.
Evenimentele acestui capitol au avut loc în anul 605 î.Hr. În acest capitol Dumnezeu schiţează viitorul lumii pentru următorii 2500 ani.

5. Pe cine a chemat regele ca să-i spună visul şi interpretarea lui?

Daniel 2:2-6
Biblia spune: _____________________________

6. Când înţelepţii n-au fost în stare să spună împăratului visul, ce poruncă a dat împăratul Nebucadneţar?

Daniel 2:7-13
Biblia spune: _____________________________

7. Când Daniel era căutat ca să fie omorât, ce cerere a adresat el împăratului?

Daniel 2:16
Biblia spune: _____________________________
Daniel şi cei trei prieteni ai săi erau evrei şi făceau parte din familia regală din Ieruslim. Ei au fost luaţi captivi de armatele lui Nebucadneţar cu ocazia primei cuceriri a Ierusalimului, 605 î.Hr. Datorită înţelepciunii şi caracterului lor, “având o minte ageră şi pricepere” (Dan. 1:4), ei au fost chemaţi să studieze în şcolile babiloniene pentru ca apoi, să primească poziţii înalte în împărăţie. La terminarea studiilor, ei au fost incluşi în grupul select al înţelepţilor babilonieni. Cu toate acestea ei nu erau practicanţi ai ştiinţelor oculte, nu erau vrăjitori sau cititori în stele, aşa cum erau ceilalţi înţelepţi ai Babilonului.

8. Despre cine a spus Daniel că ar putea descoperi împăratului Nebucadneţar visul şi interpretarea lui?

Daniel 2:26-28
Biblia spune: _____________________________

9. Ce a spus Daniel că a văzut împăratul Nebucadneţar în visul său?

Daniel 2:31-35
Biblia spune: _____________________________
Tu împărate, te uitai şi iată ________________”
a. „Capul chipului era din __________________”
b. „Pieptul şi braţele erau din _______________”
c. „Pântecele şi coapsele erau din ____________”
d. „Fluierele picioarelor erau din ____________”
e. „Picioarele o parte din _____________ o parte din __________________”.
Pe când Daniel relata visul împăratului, un zâmbet trebuie să fi apărut pe faţa împăratului, în timp ce asculta cu multă satisfacţie detaliile exacte ale visului său uitat. Dar cât de brusc trebuie să fi pălit împăratul când a auzit sentinţa divină: „Şi după tine se va ridica o altă împărăţie” (Daniel 2:39).
Împăratul şi profetul au descoperit împreună viitorul istoriei lumii. Ei au văzut că puterea Babilonului avea să fie succedată de un alt imperiu care, la rândul lui, va fi urmat de un altul, şi apoi de un altul care va fi împărţit în mai multe împărăţii. La sfârşit, Dumnezeul cerurilor, va ridica o împărăţie care va rămâne pentru veşnicie.

10. Pe cine reprezenta capul de aur?

Daniel 2:37-38
Biblia spune: _____________________________

11. Cum urma să fie al doilea imperiu mondial, Medo-Persiei, în comparaţie cu imperiul de aur al Babilonului?

Daniel 2:39
Biblia spune: _____________________________

12. Care metal a reprezentat al treilea imperiu al lumii, al Greciei?

Daniel 2:39
Biblia spune: _____________________________
Alexandru cel Mare şi armata sa, în bătălia de la Arabela din anul 331 î.Hr. a pecetluit soarta Imperiului Persan şi a instituit dominaţia Greciei. Este interesant că cea mai mare parte a armurii armatei greceşti era făcută din bronz.

13. A fost patrulea imperiu mondial al Romei tare ca fierul?

Daniel 2:40
Biblia spune: _____________________________

14. Ce urma să se întâmple celui de-al patrulea imperiu mondial, Roma?

Daniel 2:41
Biblia spune: _____________________________
Năvălirile barbare asupra Romei au împărţit imperiul. Aceste diviziuni, zece la număr, reprezentate de cele 10 degete de la picioare, făcute parte din fier şi parte din lut, au pus bazele naţiunilor localizate astăzi în Europa. Aceste triburi barbare sunt prezentate de cei mai mulţi istorici ca fiind: alemanii, ostrogoţii, vizigoţii, francii, vandalii, suevii, burgunzii, herulii, anglo-saxonii şi lombarzii.

15. Care opt cuvinte profetice, din visul lui Nebucadneţar, au spulberat visurile şi au pronunţat o înfrângere sigură pentru orice viitor monarh de la cezarii romani încoace, în ceea ce priveşte un nou impreriu european?

Daniel 2:43
Biblia spune: _____________________________
Europa nu va mai fi niciodat unită într-un nou imperiu mondial, aşa cum a fost în vremea Romei. Dumnezeu a zis aşa: Tratatele, acordurile, legăturile de căsătorie nu vor reuşi să unească interesele naţiunilor europene. Istoria Eurpei demostrază puterea cuvintelor lui Dumnezeu. Carol cel Mare, Carol al VI-lea, Louis al XIV-lea, Napoleon, Kaiserul Wilhelm al II şi Hitler au încercat să formeze în Europa un singur imperiu sub o singură mână de fier. După bătălia de la Waterloo, se spune că Napoleon ar fi zis: „Dumnezeu a fost prea puternic pentru mine”.

16. Potrivit Bibliei, ce se va produce în zilele acestor împărăţii?

Daniel 2:44
Biblia spune: _____________________________
Noi trăim acum în zilele acestor împărăţii. Curând Dumnezeu va conduce istoria lumii la împlinirea acestei ultime părţi a profeţiei. Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor va apare deodată pe scena istoriei omenirii, ca să întemeieze o împărăţie a păcii şi neprihănirii, care va rămâne veşnic!

17. Ce eveniment măreţ va marca întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu?

Matei 25:31
Biblia spune: _____________________________

18. Care a fost rugăciunea tâlharului muribund pe cruce?

Luca 23:42
Biblia spune: _____________________________

19. Ai dori să adresezi aceeaşi rugăciune Domnului Hristos pentru un loc în apropiata Sa împărăţie?

Răspunsul tău: ___________________________
Omul a făcut multe încercări de-a lungul veacurilor ca să instaureze împărăţia perfectă în care oricine să poată să locuiască în pace şi fericire. Au fost încercate diferite forme de guvernare. Au eşuat toate în mod lamentabil, fie din cauza descompunerii din interior, fie din cauza duşmanilor din afară.
Cu mult timp în urmă, un autor renumit, şi-a imaginat o ultima împărăţie pe care a numit-o „Utopia”. Era un loc de belşug şi feiricire unde oricine trăia în armonie desăvârşită. Războiul şi sărăcia pieriseră pentru totdeauna. Autorul scria despre faptul că fericirea şi pacea vor umple inimile tuturor locuitorilor acelei ţări imaginare. Dar chiar şi numele spune despre realitatea unei asemenea lumi – utopia.
Un psihiatru francez îi învăţa pe pacienţii săi să spună: „În orice zi şi în orice fel eu devin din ce în ce mai bun”. El spera ca, prin schimbarea gândirii oamenilor, să poată institui Utopia. El a eşuat, aşa cum lesne poate fi observat.
Dumnezeu a prezis în această profeţie că se va forma o împărăţie dintr-o piatră ce s-a desprins fără ajutorul vreunei mâini. Cu alte cuvinte, nu omul a făcut-o. Acestă piatră devine un munte mare şi umple tot pământul. Este un mod metaforic prin care Dumnezeu a descris ridicarea împărăţiei lumii viitoare, o împărăţe de natură divină, nu omenească, o împărăţie care nu va avea sfârşit. Ea va fi ridicată în zilele împăraţilor Europei moderne.

De ce să nu locuieşti cu El în această împărăţie veşnică a iubirii?

Răspunsul tău: ___________________________
Numele: _________________________________
Adresa: _________________________________
Localitatea: ______________________________
Telefon: _________________ Cod: ____________
 
 

STUDIUL 8
Un viitor fericit

Cu mai mulţi ani în urmă, America a cheltuit miliarde de dolari pentru ca omul să pună piciorul pe lună. Probabil că unii oameni sunt optimişti acum cu privire la posibila explorare a altor planete, unde poate nu sunt chiar aşa de multe probleme.
Dar ajungerea într-o altă lume nu rezolvă problemele omului. Raţionamentul este simplu! Omul duce problemele sale în interiorul lui. Seminţele egoismului, corupţiei şi violenţei zac în inima fiecăruia dintre noi.
Cum vom găsi atunci pe pământ pacea şi siguranţa pe care atât de intens le căutăm? Nu există niciun „mâine” mai bun către care să putem privi? Nu există niciun loc unde să nu mai îmbătrânim, unde să trăim pentru totdeauna într-o pace şi fericire desăvârşită?
Există o astfel de ţară.
Biblia ne învaţă că există un astfel de viitor, că există un astfel de loc pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru toţi aceia care-L iubesc. Aceasta este nădejdea care a dat credinţă şi curaj copiilor lui Dumnezeu de-a lungul secolelor. Instaurarea Împărăţiei lui Dumnezeu este concluzia dramatică, dar şi fericită, a profeţiei chipului din Daniel 2. De fapt, aceasta este singura parte a acestei profeţii care urmează să se mai împlinească.
Să vedem ce spune Biblia despre frumoasa zi de mâine a lui Dumnezeu şi Împărăţia pe care El intenţionează s-o întemeieze în curând.

1. Ce a promis Hristos că va pregăti pentru urmaşii Săi?

Ioan 14:1-3
Biblia spune: _____________________________

2. Cine este arhitectul şi ziditorul locului despre care a vorbit Hristos?

Evrei 11:10
Biblia spune: _____________________________

3. Care este numele acestei cetăţi cereşti?

Apocalipsa 21:2
Biblia spune: _____________________________

4. Cum descrie Biblia cetatea sfântă, Noul Ierusalim?

Apocalipsa 21:9-27
Biblia spune: _____________________________
a. Apocalipsa 21:16: „A găsit aproape _______________________ prăjini”.

b. Apocalipsa 21:18: Zidul era de ___________
c. Apocalipsa 21:18: Cetatea era de ___________________ curat.
d. Apocalipsa 21:21: Cele 12 porţi erau douăsprezece ______________________
e. Apocalipsa 21:21: Străzile erau de ________
f. Apocalipsa 21:23: Cetatea n-are trebuinţă de ____________________________
g. Apocalipsa 21:25: Nu va mai fi ___________

5. Care pom, menţionat ca fiind în Noul Ierusalim, era şi în grădina Edenului?
Apocalipsa 22:2; Genesa 3:22-24
Biblia spune: _____________________________

6. Care planetă urmează să constituie căminul celor mântuiţi?

Matei 5:5
Biblia spune: _____________________________

7. De unde, spune Ioan, va veni Noul Ierusalim pe acest pământ?

Apocalipsa 21:2, 10
Biblia spune: _____________________________

„Gândiţi-vă. O cetate având 600 km pe o latură, cu porţile, zidurile şi temeliile coborând cu repeziciune spre pământ!”

„Ce pistă de aterizare va fi necesară! Dar Mântuitorul o va pregăti. Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor… Muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit şi spre apus, şi se va face o vale foarte mare: jumătate din munte se va trage înapoi spre miazănoapte, iar jumătate spre miazăzi… Şi atunci va veni Domnul, Dumnezeul meu, şi toţi sfinţii împreună cu El! (Zaharia 14:4-5). Ce Cetate! Acoperind aproape întregul Orient Mijlociu”.

8. Cum va fi curăţit pământul pentru a primi această cetate slăvită?

2 Petru 3:10, 12
Biblia spune: _____________________________

9. Ce va crea Dumnezeu după curăţirea acestui pământ prin foc?

2 Petru 3:13; Apocalipsa 21:1
Biblia spune: _____________________________

10. Cum se va deosebi noul pământ de pământul nostru de azi?

Biblia spune: _____________________________
a. Apocalipsa 21:1 „Şi __________ nu mai era”.
b. Isaia 35:1 „Pustietatea se va veseli şi _______________________________”.
c. Isaia 60:18 „Nu ________________ silnicie”.
d. Isaia 65:25 „Lupul şi mielul vor __________”.

11. Care va fi una din cele mai de preţ posesiuni pe Noul Pământ?

Ioan 10:28
Biblia spune: _____________________________

12. Ce spune Biblia despre soluţiile la următoarele probleme pe care le întâmpinăm pe pământ acum?

Biblia spune: _____________________________
a. Apocalipsa 21:4 „Nu va mai fi nici _____________________ nici ___________ nici __________ ”.
b. Apocalipsa 7:16-17 „Nu le va mai fi foame _____________ nu-i ____________”. „Şi Dumnezeu va şterge ______________”.
c. Isaia 35:5-6 „Se vor deschide ochii orbilor”. „Se vor deschide urechile surzilor”. „Limba mutului va cânta”. „Schilodul va sări ca un cerb”.

13. Cu ce-şi vor petrece sfinţii timpul pe noul pământ?

Isaia 65:21-22
Biblia spune: _____________________________
Biblia ne asigură că pe noul pământ vor fi oameni reali făcând lucruri reale…
„Fiecare facultate mintală va fi dezvoltată, fiecare capacitate sporită. Acumularea de cunoştinţe nu va obosi mintea şi nu va epuiza energiile. Cele mai mari întreprinderi vor fi aduse la îndeplinire, cele mai nobile ambiţii ealizate; şi totuşi se vor ridica noi înălţimi de atins, noi minuni de admirat, noi adevăruri de înţeles, noi obiective care să solicite puterile minţii, ale sufletului şi ale trupului.”

14. Ce afirmaţie ne asigură că vom continua să ne închinăm lui Dumnezeu pe pământul înnoit?

Isaia 66:23
Biblia spune: _____________________________

15. Pe cine vor vedea cei mântuiţi în Împărăţia cerului?

Matei 8:11
Biblia spune: _____________________________

16. Cum ne asigură Pavel că ne vom recunoaşte unul pe altul pe pământul reînnoit?

1 Corinteni 13:12
Biblia spune: _____________________________

17. Ce asigurare ne dă Dumnezeu că identitatea şi numele noastre vor rămâne?

Isaia 66:22
Biblia spune: _____________________________

18. Cum vor fi cei mântuiţi pe noul pământ?

1 Ioan 3:2
Biblia spune: _____________________________

19. Cum ştim că pământul acesta va deveni reşedinţa lui Dumnezeu şi capitala întregului Univers?

Apocalips 21:2-3, 22, 22:3-4
Biblia spune: _____________________________

20. De ce este atât de dificil pentru noi să înţelegem, pe deplin, minunile pe care Dumnezeu le pregăteşte pentru aceia care-L iubesc?

1 Corinteni 2:9
Biblia spune: _____________________________

„Într-adevăr, mintea este copleşită de făgăduinţele lui Dumnezeu cu privire la viitor, şi imaginaţia eşuează în încercarea ei de a reda cele mai simple fapte despre ceruri. Nicio elocvenţă nu poate descrie ţara cerească. În căminul pe care Hristos îl pregăteşte, putem face planuri pentru milenii şi acestea nu vor fi întrerupte de boală sau moarte, de acumularea anilor sau de mutilări datorate accidentelor”.

„Acolo vom vorbi aceeaşi limbă şi nu va mai fi nevoie de un traducător. Cel care odată a răspândit omenirea într-o mulţime de limbi, va reinstaura cu uşurinţă limba universală a familiei cereşti”.

„Pe noul pământ nu vor mai fi bariere rasiale sau de culoare, nici luptă pentru întâietate sau autoritate, nici pizmă sau gelozie. În mijlocul celor mântuiţi nu va fi nici urmă de mândrie sau slavă deşartă, aceste lucruri rele care au determinat pe Lucifer să părăsească prezenţa lui Dumnezeu. Acum sunt izgonite toate tendinţele naturii păcătoase care pentru atât de mult timp au ţinut pe oameni în robie”.


21. Cum putem deveni noi moştenitori ai noului pământ?

Galateni 3:29
Biblia spune: _____________________________
Acceptând pe Isus Hristos ca Mântuitor al nostru personal, devenim urmaşi spirituali ai lui Avraam. Dumnezeu a promis că sămânţa, sau copiii lui Avraam, vor moşteni pământul. Avraam a recunoscut că această făgăduinţă urma să fie împlinită pe noul pământ, deoarece el a locuit ca străin şi călător în Palestina, dând dovadă că el însuşi aştepta „cetatea al cărei meşer şi ziditor este Dumnezeu” (Evrei 11:10).
Şi noi suntem străini şi călători pe acest pământ, dar putem avea parte de frumoasa zi de mâine a lui Dumnezeu dacă vom accepta darul pe care Dumnezeu L-a promis fiecăruia, prin Isus, Fiul Său. Nu există altă cale.

22. După ce ai studiat despre frumoasa zi de mâine a lui Dumnezeu, este şi dorinţa ta să petreci veşnicia pe noul pământ?

Răspunsul tău: ___________________________
Numele: _________________________________
Adresa: _________________________________
Localitatea: ______________________________
Telefon: _________________ Cod: ______________
 
 

STUDIUL 9
Domnul nostru vine

Niciodată omenirea nu a fost confruntată cu aşa de multe probeme, atât de diferite în acelaşi timp, pentru care parcă, nu au nicio soluţie. Zilnic ziarele prezintă o mulţime de dificultăţi cărora omul nu este în stare să le facă faţă.
Spre exemplu, un ziar scria: „Ne-am împovărat cum nu am fost împovăraţi niciodată mai înainte; am cheltuit aşa de mult cum n-am făcut-o mai înainte – totul, într-un efort uriaş de a obţine siguranţa … Nimic nu merge spre rezolvare. Ne cuprinde dezamăgirea. Criza ne buimăceşte. Întotdeauna apare o criză nouă, mereu mai mare, pentru a alimenta simţământul unei nesiguranţe totale”.
Unde poat fi găsită o soluţie permanentă la toate aceste probleme? Biblia ta conţine răspunsul! Nu există o altă soluţie!
În ultimele zile ale lucrării Sale pe pământ, acum aproape 2000 de ani, Isus a vorbit de ziua când El va fi crucificat. Ucenicilor lui Hristos nu le venea să creadă că iubitul lor conducător urma să aibă o astfel de soartă. Hristos ştia că ei vor avea nevoie de speranţă şi încurajare în zilele care urmau să vină. El le-a dat minunata făgăduinţă pe care o găsim în Ioan 14:1-3 „Să nu vi se tulbure inima; aveţi credinţă în Dumnezeu, aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri; dacă n-ar fi fost aşa v-aş fi spus. Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, pentru ca acolo unde sunt Eu să fiţi şi voi”.
Împlinirea acestei făgăduinţe la cea de-a doua venire a Domnului este singura speranţă a lumii. Să studiem şi să vedem ce ne învaţă Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la acest eveniment extraordinar – venirea Împăratului nostru!

1. Cu cât timp în urmă a vorbit Dumnezeu prin sfinţii profeţi despre făgăduinţa întoarcerii Fiului Său pe acest pământ?

Fapte 3:20-21
Biblia spune: _____________________________
Este oare de mirare că Pavel numeşte venirea Domnului „fericita noastră nădejde?” Biblia este plină de făgăduinţe cu privire la acest eveniment. Tema venirii Sale apare de 1518 ori în Biblie. Numai în Noul Testament sunt 380 referiri la revenirea lui Hristos. În medie un verset la fiecare douăzeci şi cinci de versete din Noul Testament vorbeşte despre revenirea Sa.

2. În timp ce se afla sub jurământ la procesul Său, ce făgăduinţă a făcut Hristos?

Matei 26:64
Biblia spune: _____________________________

3. De ce spune Hristos că El vine iarăşi?

Ioan 14:1-3
Biblia spune: _____________________________

4. Care este scopul venirii Sale?

Matei 16:27; Apocalipsa 22:12
Biblia spune: _____________________________
CE FEL DE VENIRE VA FI?
O VENIRE LITERALĂ:

5. Cum spun îngerii că Se va întoarce Hristos pe acest pământ?

Fapte 1:9-11
Biblia spune: _____________________________
O VENIRE VIZIBILĂ:

6. Câţi oameni Îl vor vedea pe Hristos la revenirea Sa?

Apocalipsa 1:7
Biblia spune: _____________________________
Nu va fi nevoie ca cineva să-ţi spună că Hristos Se întoarce. Nu vei avea nevoie să citeşti despre aceasta în ziare sau să afli de la televizor; vei vedea venirea Sa! Toţi vor vedea venirea Lui!

O VENIRE AUDIBILĂ:


7. Care două mari sunete se vor auzi la venirea lui Hristos?

1 Tesaloniceni 4:16
Biblia spune: _____________________________

O VENIRE DRAMATICĂ:


8. Ce eveniment emoţionant are loc la întoarcerea lui Hristos?

1 Corinteni 15:51-52
Biblia spune: _____________________________

9. Ce vor face îngerii când se va arăta Hristos?

Matei 24:30-31
Biblia spune: _____________________________
Cât este de potrivit, ca îngerii care au slujit celor ce vor „moşteni mântuirea” să participe la a doua venire a lui Hristos (Evrei 1:14). Îi vom vedea pe îngeri faţă în faţă!

10. Ce se va întâmpla cu cei neprihăniţi, aflaţi în viaţă, la apariţia lui Hristos?

1 Tesaloniceni 4:17
Biblia spune: _____________________________

11. Ce vor face nelegiuiţii aflaţi în viaţă în acest timp?

Apocalipsa 6:15-17
Biblia spune: _____________________________

„Mântuitorul oamenilor coboară din ceruri. Pentru unii va fi împlinirea tuturor aşteptărilor. Pentru alţii însă aceasta nu va fi o zi fericită, deoarece în acea zi, poziţia, puterea, prestigiul, posesiunile nu vor mai fi de nici folos. Cei puternici, cei slabi, cei nepregătiţi vor striga acum la stâncile fără de viaţă să-i ascundă – nu în primul rând de distrugerea fizică, ci de privirea cercetătoare a Celui pe care ei L-au nesocotit şi respins. Dar de acei ochi cercetători nu va fi loc unde să te ascunzi”
(Destination Life).
În clipele acelea de disperare ei se vor ruga, dar va fi prea târziu. Ei se vor ascunde şi vor striga la stânci şi la munţi să cadă peste ei. Acum sunt pierduţi şi ei ştiu aceasta. Ce imagine tristă când ar fi putut să fie cu totul altfel!

12. Ce se va întâmpla cu munţii şi insulele la cea de a doua venire a lui Hristos?

Apocalipsa 6:14
Biblia spune: _____________________________

13. Cât de glorioasă va fi venirea lui Hristos?

Matei 24:27
Biblia spune: _____________________________

14. A cui slavă se va adăuga la splendoarea venirii lui Hristos?

Luca 9:26
Biblia spune: _____________________________

15. Cine va însoţi pe Hristos la venirea Sa?

Matei 25:31
Biblia spune: _____________________________

Când îngerul a dat la o parte piatra de la mormântul lui Hristos, soldaţii romani au căzut ca morţi, orbiţi de înfăţişarea îngerului, care era „ca fulgerul” (Matei 28:2-3). Gândiţi-vă la o strălucire „de zece mii de ori zece mii şi mii de mii” de ori (Apocalipsa 5:11) venind cu Hristos! Într-adevăr, El va veni „cu putere şi slavă mare”
(Luca 21:27).
SATANA ÎNCEARCĂ SĂ CONTRAFACĂ A DOUA VENIRE:

16. Despre cine spune Hristos că se vor scula să facă semne mari şi minuni?

Matei 24:24
Biblia spune: _____________________________

17. Ce avertizare specifică a dat Hristos, astfel încât, noi să nu fim înşelaţi?

Matei 24:26-27
Biblia spune: _____________________________
Să presupunem că într-o seară, când apăsaţi butonul tv, prezentatorul vă şochează spunând că „Hristos” s-a întors pe acest pământ – că este în cutare sau cutare loc, făcând minuni şi vindecând pe bolnavi; că mii de oameni se adună pentru a-L vedea; că este o fiinţă supranaturală; că oameni de renume îngenunchiază înaintea Lui şi primesc binecuvântarea sa. Ce aţi face? Aţi merge să-L vedeţi? Să vă plecaţi în faţa Lui şi să vă închinaţi? Desigur că nu! Aţi citit textele care avertizează împotriva unei astfel de înşelăciuni. Din acest motiv avem nevoie să studiem Biblia.
O VENIRE NEAŞTEPTATĂ:

18. Doar cine cunoaşte ziua şi ceasul venirii lui Hristos?

Matei 24:36
Biblia spune: _____________________________

19. La ce ceas va veni El iarăşi?

Matei 24:44
Biblia spune: _____________________________

20. Ce avertizare a dat Hristos, potrivit căreia, s-ar putea să nu fim conştienţi de iminenţa venirii Sale?

Luca 21:34-36
Biblia spune: _____________________________

21. Ce ne spune Biblia să facem în vederea pregătirii pentru revenirea lui Hristos?

2 Petru 3:9-14
Biblia spune: _____________________________

22. Ce va face fiecare om care are această speranţă a celei de a doua veniri?

1 Ioan 3:2-3
Biblia spune: _____________________________

23. Ce vor proclama cei neprihăniţi într-un mod entuziast la venirea lui Hristos?

Isaia 25:9
Biblia spune: _____________________________

24. Domnul se va întoarce în curând. Este şi dorinţa inimii tale să fii gata pentru venirea Sa?

Răspunsul tău: ___________________________
Răspunsul tău: ___________________________
Numele: _________________________________
Adresa: _________________________________
Localitatea: ______________________________
Telefon: _________________ Cod: ____________
 
 

STUDIUL 10
Încheierea timpului

Cum aţi reacţiona dacă cineva v-ar spune că cea mai impunătoare clădire din oraşul dumneavoastră ar fi făcută una cu pământul, că n-ar mai fi lăsată nicio piatră din acea imensă clădire istorică? Aceasta este exact ceea ce a spus Hristos poporului că se va întâmpla cu templul din Ierusalim.
Când evreii s-au întors din captivitatea Babilonului s-a reconstituit templul. Sume imense au fost cheltuite pentru a face din templul de la Ierusalim cea mai frumoasă clădire din întregul imperiu roman. Au fost necesari 46 de ani pentru terminarea lucrării de reconstrucţie. Chiar şi aşa, el era inferior superbului templu construit de Solomon cu secole înainte.
Templul nou construit era pentru evrei cea mai sacră clădire de pe pământ şi mândria naţiunii lor. Când Isus a prezis că această clădire sfântă va fi complet distrusă, vă puteţi imagina opoziţia vrăşmaşilor lui Hristos. A stârnit îngrijorarea şi nedumerirea chiar şi în rândul propriilor Săi urmaşi.
Cu prima ocazie când ucenicii au fost singuri cu Hristos, ei L-au întrebat îngrijoraţi în legătură cu detaliile profeţiei Sale, referitoare la distrugerea templului. Ucenicii au asociat în mod GREŞIT distrugerea templului cu sfârşitul lumii, crezând că cele două evenimente vor avea loc în acelaşi timp.
Haideţi să studiem cum a prezis Hristos ambele evenimente şi cum a descris în detaliu semnele premergătoare împlinirii lor.

1. Ce întrebare, pusă de ucenici, a arătat că ei legau distrugerea Ierusalimului de sfârşitul lumii?

Matei 24:3
Biblia spune: _____________________________

2. Ce evenimente, prezise de Isus, urmau să se întâmple înainte de distrugerea Templului?

Matei 24:4-5
Biblia spune: _____________________________

3. Enumeraţi câteva din semnele despre care a spus Isus că vor precede căderea Ierusalimului.

Matei 24:6-12
Biblia spune: _____________________________

4. Ce proorocie a făcut Isus în legătură cu vestirea Evangheliei?

Matei 24:14
Biblia spune: _____________________________
Această proorocie s-a împlinit. Ucenicii şi biserica primară, sub conducerea şi puterea Duhului Sfânt, au pornit să cucerească lumea pentru Hristos. Avertizarea fusese dată iar distrugerea Ierusalimului a urmat curând după aceea.
Pavel spunea că Evanghelia fusese predicată oricui. „Dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să vă abateţi de la nădejdea Evangheliei, pe care aţi auzit-o, care A FOST PROPOVĂDUITĂ ORICĂREI FĂPTURI DE SUB CER şi al cărei slujitor am fost eu, Pavel” (Coloseni 1:23).

5. Ce semn a dat Isus, semn ce urma să arate momentul când distrugerea oraşului era iminentă?

Luca 21:20
Biblia spune: _____________________________
Oraşul Ierusalim a fost înconjurat de armatele romane în anul 66 d.Hr. După o perioadă de timp, în mod inexplicabil, armata romană s-a retras pentru puţin timp şi creştinii, recunoscând semnul dat de Hristos (Matei 24:15-20), au fugit din oraş salvându-şi viaţa. La puţin timp după aceea armatele romane, sub conducerea lui Vespasian şi a fiului său Titus, s-au reîntors, distrugând oraşul în anul 70 d.Hr. Aproximativ un milion de oameni au murit sau au fost vânduţi ca sclavi când romanii au cucerit oraşul, dar nici măcar un singur creştin nu a murit în timpul luptei. Ei au fost atenţi la semnul pe care îl dăduse Hristos şi au ascultat instrucţiunile Sale. Cu toate că soldaţii romani primiseră ordin să nu-l distrugă, templul a ars până la temelie, întocmai cum profetizase Hristos. El a prevăzut viitorul şi l-a schiţat urmaşilor Săi, astfel că ei au putut fi salvaţi.

6. Cum a numit Isus perioada de necaz pe care urma să o experimenteze poporul după căderea Ierusalimului?

Matei 24:21
Biblia spune: _____________________________
„Istoria bisericii primare a atestat împlinirea cuvintelor Mântuitorului. Forţele pământului şi ale iadului au ocupat poziţia de atac împotriva lui Hristos în persoana urmaşilor Săi. Focurile persecuţiei au fost aprinse. Creştinii au fost privaţi de posesiunile lor şi alungaţi din casele lor. Mulţi şi-au pecetluit mărturia cu propriul lor sânge. Nobil şi sclav, bogat şi sărac, învăţat şi om de rând, au fost deopotrivă ucişi fără milă.
Aceste persecuţii, începând sub Nero, cam în timpul martirajului lui Pavel, şi au continuat cu o furie mai mare sau mai mică, timp de secole”.

7. Potrivit cu cuvintele Mântuitorului, ce semne urma să aibă loc după acest timp de necaz?

Matei 24:29
Biblia spune: _____________________________

8. Ce a spus Isus că se va întâmpla cu soarele şi luna?

Marcu 13:24
Biblia spune: _____________________________

9. Când s-a împlinit acest semn?

Istoria răspunde: „Ziua întunecoasă – 1 mai 1780, numită astfel după remarcabila întunecime ce s-a întins în acea zi peste Noua Anglie. În unele locuri oamenii n-au putut să citească un text tipărit stând afară, timp de câteva ore. Păsările, cântându-şi cântecele de seară, dispăreau şi deveneau tăcute, păsările domestice mergeau în coteţ, vitele căutau grajdurile, iar în case s-au aprins lumânările. Întunecimea a început cam în jurul orei 10 dimineaţa şi a continuat până la mijlocul nopţii următoare, dar cu diferenţe de intensitate şi durată în locuri diferite. În urmă cu câteva zile vântul suflase variabil, dar în special din sud-vest şi nord-est. Cauza adevărată a acestui remarcabil fenomen nu este cunoscută” (Dicţionarul limbii engleze Webster 1869).

10. Ce a spus Isus că se va întâmpla cu stelele?

Marcu 13:25
Biblia spune: _____________________________

11. Când au căzut stelele din cer?

Istoria răspunde: „Dimineaţa zilei de 13 noiembrie 1833, a devenit de neuitat prin manifestarea unui fenomen numit STELE CĂZĂTOARE, care a fost probabil mai întins şi mai minunat decât orice alt fenomen înregistrat până acum. Probabil că niciun fenomen ceresc n-a avut loc în această ţară – de la prima sa colonie încoace – care a fost vizionat cu atât de multă admiraţie şi încântare de o clasă de spectatori, sau cu atât de multă surprindere de o altă clasă. După câtva timp de la această întâmplare, „femonenul meteoric” era principalul subiect de conversaţie în orice cerc” (American Journal of Science and Arts, vol XXV-834).

12. Care era următorul eveniment „ceresc” ce va avea loc după aceste semne în ceruri?

Marcu 13:26
Biblia spune: _____________________________
O profeţie paralelă în Apocalipsa 6:12-16 ne dă aceeaşi succesiune a evenimentelor ce preced a doua venire a lui Hristos.

13. Ce alte evenimente a prezis Hristos că vor avea loc înaintea celei de a doua veniri?

Matei 24:23-26
Biblia spune: _____________________________

14. Cum vor scoate în evidenţă inegalităţile economice apropierea revenirii lui Hristos?

Iacov 5:1-9
Biblia spune: _____________________________
De la începutul secolului am văzut crescând tensiunile între capital şi muncă. Aproape zilnic citim relatări despre noi greve. Mulţi îşi acumulează bogăţii în timp ce milioane mor de foame.

15. Cum descrie Pavel starea societăţii din ultimele zile?

2 Timotei 3:1-5
Răspunsul tău: ___________________________
Ce descriere mai bună ar putea fi dată relelor sociale din lumea de astăzi? Din nefericire, Biblia nu promite vreo îmbunătăţire, întrucât citim: „Dar oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii şi se vor amăgi pe ei înşişi” (2 Timotei 3:13). Sodoma şi Gomora şi lumea din timpul lui Noe sunt exemple ce arată starea morală a lumii chiar înainte de venirea lui Hristos (Matei 24:37-39). Ambele au fost distruse din pricina răutăţii şi imoralităţii.

16. Ce i s-a spus lui Daniel că se va întâmpla în timpul sfârşitului?

Daniel 12:4
Biblia spune: _____________________________
Profeţia se înplineşte sub ochii noştri, când privim avioanele cu reacţie brăzdând cerurile. Omenirea aleargă încoace şi încolo. Cunoştinţa creşte atât de rapid încât e imposibil să păstrăm manualele şcolare la zi. Călătoriile spaţiale, internetul, telefonia mobilă, ingineria genetică sunt dovezi uimitoare ale împlinirii prezicerilor din Daniel 12:4.

17. Ce solie trebuie să fie predicată întregii lumi chiar înainte de venirea lui Hristos?

Apocalipsa 14:6-7
Biblia spune: _____________________________
18. Când Evanghelia sfârşitului este predicată întregii lumi, ce se va vedea în cer?
Apocalipsa 14:14
Biblia spune: _____________________________

19. Ce descriere a condiţiilor din lume a dat Isus, condiţii ce vor exista înainte de revenirea Sa?

Luca 21:25-26
Biblia spune: _____________________________

20. Când vedem că toate aceste semne se împlinesc, ce trebuie să facem?

Luca 21:28
Biblia spune: _____________________________

21. Ce avertisment ne-a dat Isus pentru pentru a nu fi surprinşi de revenirea Lui?

Luca 21:34
Biblia spune: _____________________________
Criza se furişează asupra noastră. Soarele străluceşte pe cer, trecând pe căile lui obişnuite şi cerurile încă mai spun slava Lui Dumnezeu. Oamenii încă mai mănâncă şi beau, sădesc şi zidesc, se căsătoresc şi dau în căsătorie. Negustorii încă mai cumpără şi vând, oamenii încă se mai aruncă unii asupra altora luptându-se pentru lucul cel mai din frunte. Stăpâneşte cea mai mare agitaţie şi cu toate acestea timpul este aproape să se încheie şi fiecare caz este aproape să se decidă pentru totdeauna. Satana vede că timpul este scurt, El a pus pe toţi agenţii lui la lucru pentru ca oamenii să fie amăgiţi, înşelaţi, ocupaţi şi fermecaţi, până când trece ziua cercetării şi uşa milei se va închide pentru veşnicie”.

22. Ce ar trebui ca să facem pentru a scăpa de evenimentele care vor veni curând peste pământ?

Luca 21:36
Biblia spune: _____________________________

23. Ce simţi în legătură cu evenimentele ce au loc? Este şi dorinţa ta de a fi gata pentru venirea lui Hristos?

Răspunsul tău: ___________________________
Numele: _________________________________
Adresa: _________________________________
Localitatea: ______________________________
Telefon: _________________ Cod: ____________
 
 

STUDIUL 11
O zi pentru amintire

Pretutindeni în lume frecventarea bisericii scade rapid. Numai 5% din populaţia Franţei merge la biserică. Statistici recente arată că 2% dintre englezi participă la serviciile religioase. Deşi unele biserici din S.U.A. arată o participare crescută, multe dintre bisericile mari au dificultăţi considerabile în a aduce pe membrii la biserică, în afara serviciilor de la sărbătorile speciale.
Dumnezeu a spus: „Adu-ţi aminte”. Dar evident, omul a uitat această întâlnire pe care Dumnezeu şi-a dat-o cu omul cu multe secole în urmă! Majoritatea oamenilor au devenit aşa de preocupaţi de modul lor de viaţă şi de distracţii încât l-au uitat pe Creatorul lor. „Prea ocupaţi pentru a trăi cu adevărat” este programul pe care şi l-au făcut cei mai mulţi. Poate acesta este motivul pentru care un număr tot mai mare de oameni caută ajutor la psihologi şi psihiatri. Somniferele şi tranchilizantele sunt fabricate şi consumate cu tonele. Aceasta a devenit o uriaşă afacere. Milioane de oameni sunt cu nervii la pământ deoarece ei nu au învăţat cum să se relaxeze şi să trăiască.
Dumnezeu înţelege problemele cu care ne confruntăm astăzi. El a luat măsuri ca noi să avem timp pentru studiu, închinare şi comuniune cu El. Dumnezeu a ştiut că viaţa va deveni mai complexă şi că omul va avea tendinţa de a-l uita pe Creatorul său. De aceea, Dumnezeu a fixat un timp special, când omul să pună deoparte problemele sale şi să reînnoiască relaţia cu El.
Un psihiatru a spus unuia din pacienţii săi că el trebuie să înveţe să se relaxeze complet. Contra unui onorariu stabilit, psihiatrul a fost dispus să-l înveţe să facă aceasta săptămânal. El trebuia să scoată orice problemă şi îngrijorare din mintea lui. Doctorul susţinea că dacă fiecare persoană ar putea lăsa deoparte toate îngrijorările pentru o zi pe săptămână şi s-ar relaxa complet ar fi foarte puţină nevoie de instituţiile de tratament psihiatric.
Dumnezeu a pus deoparte o asemenea zi, în care El doreşte ca noi să ne reînnoim puterea fizică şi spirituală. Să studiem despre această întâlnire cu Divinitatea – ziua despre care Dumnezeu a spus: „Adu-ţi aminte!”.

1. În care zi a săptămânii creaţiunii a fost făcut omul?

Genesa 1: 26-31
Biblia spune: _____________________________

2. Când Dumnezeu a examinat tot ceea ce făcuse, care a fost concluzia Sa?

Genesa 1:31
Biblia spune: _____________________________

3. După crearea cerurilor şi a pământului, care trei lucruri le-a făcut Dumnezeu în ziua a şaptea?

Genesa 2:2-3
Biblia spune: _____________________________
La sfârşitul creaţiunii Dumnezeu a pus deoparte o zi, a şaptea ca o aducere aminte a iubirii Sale infinie, prin care a creat lumea. El a spus că a sfinţit-o, sau a pus-o deoparte pentru un scop sfânt. Singura cale ca un om, o zi, un loc sau orice altceva să devină sfânt este prin prezenţa specială a lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a odihnit în a şaptea zi şi doreşte ca noi să facem la fel! Dumnezeu a sfinţit ziua prin prezenţa Sa. El doreşte să împărtăşim binecuvântările ei cu El! Sabatul zilei a şaptea este acel interval special de timp pe care Dumnezeu l-a ales pentru a atrage capodopera creaţiei Sale – omul – într-o relaţie de dragoste mai strânsă cu El.

4. Despre ce a spus Dumnezeu că trebuie să ne amintim?

Exodul 20:8-11
Biblia spune: _____________________________
Cuvântul „Sabat”, transliterat din ebraică, înseamnă odihnă. Verbul ebraic înrudit „sabath” înseamnă „a înceta, a se odihni, a ţine sabatul”.

5. Conform Bibliei, cui aparţine această zi?

Exodul 20:10
Răspunsul tău: ___________________________

6. Pentru cine a făcut Dumnezeu din Sabat un monument comemorativ al puterii Sale creatoare?

Marcu 2:27-28
Răspunsul tău: ___________________________
Sabatul a fost făcut pentru omenire nu doar pentru o anumită rasă. El a fost instiuit cu peste 2000 de ani înainte de naşterea primului evreu.

7. Pentru care motiv este Sabatul un semn?

Exodul 31:17
Biblia spune: _____________________________

8. Ce altceva trebuia să aducă Sabatul poporului lui Dumnezeu?

Ezechiel 20:12
Biblia spune: _____________________________

„Sfinţenia este o lucrare de răscumpărare – de a face sfinte fiinţe păcătoase sau nesfinte. Ca şi lucrarea de creaţiune, sfinţirea necesită putere creatoare creatoare a lui Dumnezeu(Vezi Ioan 3:3-6; Efeseni 2:10). Deoarece Sabatul este un semn potrivit pentru comemorarea puterii creatoare a lui Dumnezeu, tot aşa este şi un semn pentru puterea recreatoare a lui Dumnezeu. El le va aminti nu numai de propria lor creaţiune şi de crearea universului, dar şi de răscumpărarea lor”.


9. Prin cine au fost create toate lucrurile?

Ioan 1:1-3; Evrei 1:1-2
Biblia spune: _____________________________
Blândul Isus care a murit pe Golgota este Creatorul suprem şi atotputernic al universului. Dumnezeu nu a trimis un subaltern să moară pentru noi. Creatorul a venit El însuşi, ca Unul care este egal cu Dumnezeu, pentru că El este Dumnezeu. Prin ţinerea Sabatului sfânt al celei de a 7-a zi, noi recunoaştem credinţa noastră în Isus nu numai ca Mântuitor, dar şi ca Dumnezeu şi Creator al nostru.

10. Ce ne spune Dumnezeu prin a patra poruncă să facem?

Exodul 20:8-11
Biblia spune: _____________________________
Exodul 20:9: „şase zile ___________________”
Exodul 20:10: „Să nu ____________________”

11. Când a scos poporul din Egipt, ce l-a învăţat Dumnezeu să facă în ziua a şaptea?

Exodul 16:22-30
Biblia spune: _____________________________
În împrejurările legate de dăruirea manei avem dovada convingătoare că Sabatul nu a fost instituit, aşa cum pretind unii, odată cu darea legii pe Sinai. Înainte ca israeliţii să ajungă la Sinai ei ştiau că Sabatul este obligatoriu. Fiind nevoiţi să strângă în fiecare vineri o porţie dublă de mană şi să o pregătească pentru Sabat, când mana nu era mană, natura sacră a zilei de odihnă a fost continuu întipărită în mintea lor. Iar când unii au mers în Sabat să strângă mană, Dumnezeu a întrebat: „Cât timp veţi refuza să ţineţi poruncile şi legile Mele?”.

12. Care zi a săptămânii este ziua a şaptea?

DICŢIONARUL WEBSTER (1973) răspunde: „Ziua a şaptea este Sâmbăta, este a şaptea zi a săptămânii”.

13. Când începe şi se sfârşeşte Sabatul?

Leviticul 23:32; Marcu 1:21, 32
Biblia spune: _____________________________

„Astfel a fost o seară apoi a fost o dimineaţă; aceasta a fost ziua întâi”.
„Astfel a fost o seară apoi a fost o dimineaţă; aceasta a fost ziua a doua” etc. Referirea din Levitic este pentru Ziua ispăşirii; totuşi o comparaţie cu Marcu 1:32 arată că aceeaşi regulă este urmată pentru Sabatul zilei a Şaptea.

14. Ce instrucţiuni specifice a dat Dumnezeu poporului Său cu privire la ziua sfântă?

Isaia 58:13
a) Dacă îţi vei _____________________________
b) Dacă Sabatul va fi _______________________
c) Neurmând _____________________________
d) Neîndeletnicindu-te _____________________

15. Ce făgăduinţă face Dumnezeu acelora care-L onorează ţinând ziua Sa sfântă?

Isaia 58:14
Biblia spune: _____________________________

16. Isus declară că El este Domn al unei zile speciale. Care?

Matei 12:8
Biblia spune: _____________________________

17. Dacă urmăm exemplul lui Isus, în ce zi ne vom închina?

Luca 4:16
Biblia spune: _____________________________

18. Ce a spus Isus cu privire la distrugerea Ierusalimului, fapt ce arăta că Sabatul urma să rămână sacru şi după înviere?

Matei 24:20
Biblia spune: _____________________________
Această profeţie s-a împlinit în anul 70 î.Hr. deci la 39 de ani după moartea şi învierea Domnului.

19. Ce s-a întâmplat în legătură cu moartea lui Isus care arată că ucenicii au continuat să ţină sabatul?

Luca 23:52-56, 24:1
Biblia spune: _____________________________
a) Ziua pregătirii (Luca 23:54-56) ___________
b) Sabatul (Luca 23:56) ____________________
Şi acum ajungem la Golgota. Vedem pe acei prieteni credincioşi ai lui Isus aflaţi chiar în umbra uriaşei crize a morţii Învăţătorului lor, odihnindu-se conform poruncii. Vedem pe Mântuitorul lumii odihnindu-se în mormânt în ceasurile sfinte. El care odinioară se odihnise de încheierea lucrării creaţiunii, acum se odihneşte de încheierea lucrării mântuirii.

20. În ce zi doreau neamurile să-i audă pe Pavel şi însoţitorii lui vestind adevărul despre Hristos?

Fapte 13:42-44
Răspunsul tău: ___________________________

21. Ca şi Hristos, ce a făcut Pavel în ziua Sabatului?

Fapte 18:4
Biblia spune: _____________________________

22. Care va fi relaţia noastră cu Sabatul pe noul pământ?

Isaia 66:22-23
Biblia spune: _____________________________
Planul iniţial al lui Dumnezeu, aşa cum a fost dat omului în Eden, a pus cea de-a şaptea zi deoparte, ca Sabat. Când Edenul va fi restituit omului cu toate binecuvântările şi privilegiile sale, cea de-a şaptea zi a săptămânii va fi din nou recunoscută ca Sabat.

23. Ce indică ascultarea noastră în a ţine ziua cea sfântă a lui Dumnezeu?

1 Ioan 5:1-3
Biblia spune: _____________________________

24. Al cui exemplu vor urma creştinii în alegerea unei zile de închinare şi odihnă?

1 Ioan 2:6
Biblia spune: _____________________________
Dumnezeu a spus: „adu-ţi aminte”. Şi cu toate acestea foarte mulţi oameni au uitat! Care este răspunsul tău la învăţăturile lui Dumnezeu din această lecţie?
Răspunsul tău: ___________________________
Numele: _________________________________
Adresa: _________________________________
Localitatea: ______________________________
Telefon: _________________ Cod: ____________
 
 

STUDIUL 12
Schimbări în lucruri neschimbătoare?

Milioane de creştini conştiincioşi frecventează biserica în fiecare duminică, prima zi a săptămânii. Ei fac astfel crezând că undeva, cumva, cineva a schimbat ziua de închinare. Ori ei cred aceasta, ori nici nu sunt măcar conştienţi că Dumnezeu a pus deoparte a şaptea zi – nu prima zi a săptămânii – ca zi în care să-I aducem închinare.
E clar că, de-a lungul istoriei, o schimbare s-a făcut. Dar întrebarea importantă este: Cine a făcut această schimbare şi cu ce autoritate? Într-o lecţie anterioară am descoperit că Dumnezeu a instituit Sabatul în timpul primei săptămâni a istoriei pământului. Înainte ca păcatul să fi fost cunoscut de om, Dumnezeu a declarat ziua a şaptea ca sfântă. El a pus-o deoparte ca o ocazie de întâlnire săptămânală între El şi om. Sabatul era o zi când omul să-şi lase lucrul la o parte ca să fie doar cu Creatorul său. Era ziua de naştere a lumii. O zi de ADUCERE AMINTE!
Dacă Dumnezeu s-ar fi răzgândit cu privire la ziua Sa specială de întâlnire cu omul, n-ar fi menţionat El un astfel de moment al schimbării şi n-ar fi dat El instrucţiuni poporului Său în legătură cu schimbarea? Orice schimbare de acest fel, ar fi declanşat în mod sigur o mare reacţie printre primii creştini. Să examinăm îndeaproape mărturia Bibliei şi a istoriei.

1. Cum este numită în Noul Testament ziua specială de odihnă şi închinare a lui Hristos?

Apocalipsa 1:10
Biblia spune: _____________________________

2. Al cărei zile este Isus Domn?

Matei 12:8
Biblia spune: _____________________________

3. Ce spune Biblia despre dispoziţia lui Dumnezeu de a schimba ceea ce El face?

Psalmii 89:34; Maleahi 3:6; Iacov 1:17
Biblia spune: _____________________________
Isus a spus: „Să nu credeţi că am venit să stric Legea şi Proorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc”.
În mod evident, n-a fost în planul lui Hristos să schimbe vreo parte a legii. Din contră, El a murit fiindcă ea n-a putut fi schimbată! Isus a aşteptat ca urmaşii Săi să ţină Sabatul şi după moartea Sa, după cum am studiat în ultima lecţie. El i-a avertizat pe urmaşii Săi în legătură cu distrugerea Ierusalimului în 70 d.Hr., cerându-le să se roage ca fuga lor din cetate să nu fie iarna sau într-o zi de Sabat. Singura concluzie este că, dacă o schimbare a intervenit în ce priveşte ziua de închinare, atunci ea n-a fost cu consimţământul lui Dumnezeu.
Să aruncăm o privire asupra celor opt texte din Noul Testament care menţionează prima zi a săptămânii şi să vedem dacă Dumnezeu ne-a poruncit să ţinem această zi ca fiind sfântă.

Ne spune vreunul din textele următoare că duminica – prima zi a săptămânii – ar trebui ţinută ca zi sfântă?

a) Matei 28:1
b) Marcu 16:1-2
c) Marcu 16:9
d) Luca 24:1
e) Ioan 20:1
f) Ioan 20:19
Răspunsul tău: ___________________________

5. În ce parte a primei zile a săptămânii a ţinut Pavel o întâlnire de rămas bun în Troa?

Fapte 20:7-8
Biblia spune: _____________________________
Aceasta a fost în timpul nopţii – sau în partea de întuneric din prima zi a săptămânii. În Genesa 1:5 găsim că seara sau partea întunecoasă a zilei în cronologia Bibliei, vine înainte de partea luminoasă. Deci aceasta era o întâlnire sâmbătă noaptea. „New English Bible” traduce astfel acest text: „Sâmbătă noaptea, în adunarea noastră pentru frângerea pâinii, Pavel, care trebuia să plece a doua zi, le vorbea şi a continuat să le vorbească până la miezul nopţii” (vezi Fapte 20:7).

6. Crezi că ţinerea acestei adunări sâmbătă noaptea a sfinţit prima zi a săptămânii?

Răspunsul tău: ___________________________
În cartea Faptelor sunt înregistrate 84 de întâlniri sâmbăta. Este semnificativ că nu există decât o singură întâlnire ţinută de apostoli sâmbătă noaptea. Nimic din acest pasaj biblic nu indică sau impune o schimbare a zilei de închinare.

7. Ce a spus Pavel credincioşilor din Corint să facă în prima zi a săptămânii?

1 Corinteni 16:1-2
Biblia spune: _____________________________
Nu este nimic în acest text care să indice că era vorba de un serviciu care trebuia ţinut în această zi. De fapt, textul învaţă contrariul. Recomandarea lui Pavel este ca fiecare „să pună deoparte acasă”. „New English Bible” traduce astfel: „În fiecare duminică fiecare din voi să pună deoparte şi să aibă la îndemână o sumă proporţională cu câştigurile lui, astfel ca să nu se facă o colectă când voi veni eu”.
Am studiat toate textele din Noul Testament care menţionează prima zi a săptămânii. Ce spun alte biserici despre schimbarea zilei de închinare şi despre Biblie?
MĂRTURISIRI DESCHISE:
PRIETENII NOŞTRI CATOLICI SPUN: „Puteţi citi Biblia de la Geneza la Apocalipsa şi nu veţi găsi un singur rând care autorizează sfinţirea duminicii. Scripturile impun păzirea religioasă a sâmbetei” (James Cardinal Gibbons, „The Faith of Our Fathers” pag.89).
PRIETENII NOŞTRI ANGLICANI ŞI EPISCOPALIENII SPUN: „Luaţi pe cine doriţi, fie părinţii BISERICEŞTI antici sau moderni şi nu veţi găsi nicio ZI a Domnului instituită de vreun mandat APOSTOLIC, niciun Sabat schimbat de ei în prima zi a săptămânii”. (Dr. Peter Helyn, din Biserica Angelice, Istoria Sabatului, partea a II-a, cap. 1, pag. 410).
„Porunca biblică spune ca în ziua a şaptea tu trebuie să te odihneşti. Aceasta este Sâmbăta. Niciunde în Biblie nu stă scris că închinarea ar trebui făcută duminica” (Philip Garrington – episcopalian – în Toronto Daily Star din 26 octombrie 1949).
UN REPREZENTANT LUTERAN DECLARĂ: „Păzirea zilei Domnului (duminica) nu este întemeiată pe vreo poruncă a lui Dumnezeu, ci pe autoritatea bisericii”. (Augsburg Confession of Faith) aşa cum este citată în „Sabath Manual” de Cox. Pag. 287.
ŞI ALŢII RECUNOSC SCHIMBAREA:
„Ideea unei schimbări oficiale prin autoritatea apostolică a zilei Domnului (duminica) în locul Sabatului iudeu… nu are nicăieri vreo bază nici în Sfânta Scriptură, nici în antichitatea creştină”. (Smith and Cheetman, Dicţionar de antichităţi creştine, vol. 2, pag. 182).

ISTORIA ÎNREGISTREAZĂ SCHIMBAREA:

„Nu mult după recunoaşterea creştinismului de către Constantin cel Mare, păzirea duminicii a fost impusă prin decret imperial. În anul 321 d.Hr. toate curţile de justiţie, toţi locuitorii de la oraş şi meşteşugarii trebuia să se odihnească în „venerabila zi a Soarelui” – numai agricultorii făceau excepţie, a căror muncă nu putea fi întreruptă sau amânată”. (Enciclopedia  Americana, ediţia 1969, vol. XXVI, articolul „Sunday”, pag. 32).
Legea duminicală a împăratului Constantin nu era întemeiată pe învăţătura sau doctrina creştină, ci pe filozofia păgână cu care fusese bine familiarizat. Când renumita sa lege duminicală a fost promulgată, el n-a numit duminica „Ziua Domnului” , ci „venerabila zi a Soarelui”. El nu a introdus o instituţie creştină, ci un obicei păgân. Principalul scop al edictului său a fost de a impune sărbătoarea păgână a duminicii asupra creştinilor făcând astfel o legătură între cele două religii. Ceea ce a debutat ca un ritual păgân, a sfârşit ca o reglementare creştină; şi o lungă serie de decrete imperiale din timpul secolelor al IV-lea, al VI-lea, au impus cu tot mai mare stricteţe interdicţia de a lucra duminica.
Biserica Romei acceptase, de-a lungul anilor, multe învăţături care nu se găseau în Biblie. Şi-a pus astfel, sigiliul aprobării asupra schimbării zilei de închinare şi a obligat pe toţi să ţină duminica drept zi sfântă în locul Sâmbetei. Ceea ce a început printr-un decret imperial, as sfârşit printr-un edict religios.
Ilustraţia următoare este un exemplu cu privire la ceea ce s-a întâmplat după aceea: Reverentul Peter Greimann, din „Convert’s Cathechism of Catholic Doctrine”, pag. 50):
Întrebare: Care este ziua Sabatului?
Răspuns: Sâmbăta este ziua Sabatului.
Întrebare: De ce ţinem noi duminica în loc de Sâmbătă?
Răspuns: Noi ţinem duminica în locul Sâmbetei, pentru că Biserica Catolică a transferat solemnitatea zilei de sâmbătă asupra duminicii.

8. Ce reproş aduc catolicii protestanţilor în legătură cu schimbarea zilei de închinare?

„Biserica a schimbat Sabatul cu duminica prin dreptul autorităţii divine, infailibile, dată de întemeietorul ei, Isus Hristos,. Protestanţii, susţinând că Biblia este singurul lor ghid de credinţă, nu au nicio împuternicire pentru ţinerea duminicii” (The Chatolic Universe Buletin, 14 august 1942).

TIMPUL NU A FOST PIERDUT:


Cineva poate întreba: „Nu cumva, de-a lungul secolelor s-a pierdut succesiunea zilelor săpămânii?

Dacă ciclul săptămânal ar fi fost pierdut de la Adam până la Moise, cu siguranţă că Dumnezeu l-ar fi reactivat atunci când El a scris CELE ZECE PORUNCI care includ Sabatul ca ziua a şaptea a săptămânii.
Dacă Sabatul ar fi fost pierdut în perioada de la Moise la Isus în mod sigur El ar fi făcut corecţia când a fost pe pământ. Dar Isus a ţinut Sabatul zilei a şaptea, şi El este exemplul nostru. „Căci cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus” (Ioan 2:6).
A fost timpul pierdut din vremea lui Hristos? În niciun caz! Evreii răspândiţi pe tot pământul au ţinut o strictă evidenţă a timpului. Evreii ortodocşi se mai închină încă în Sabatul zilei a şaptea – Sâmbăta.

Ce se poate spune despre calendar? Schimbările calendarului au deranjat cumva şi Sabatul?

NU! Poţi verifica acest lucru în orice enciclopedie. Calendarul iulian era în folosinţă în timpul lui Isus. Ciclul săptămânal a fost acelaşi ca şi în calendarul gregorian, calendarul nostru de azi. Iată cum s-a făcut trecerea de la un calendar la altul:
Pentru a aduce noul calendar în armonie cu anotimpurile, ziua de vineri 5 octombrie din vechiul calendar iulian a devenit vineri 15 octombrie în noul calendar gregorian. Această simplă schimbare de număr în anul 1582, n-a avut niciun efect asupra ciclului săptămânal de 7 zile.

PROFEŢIA A PREZIS SCHIMBAREA


9. Potrivit profeţiei, ce urma să încerce să facă o putere pământească cu Legea lui Dumnezeu?

Daniel 7:25
Biblia spune: _____________________________
O putere s-a încumetat să schimbe timpul lui Dumnezeu – Sabatul şi Legea Sa. Vă rog remarcaţi mărturisirea ce a fost făcută:
Întrebare: Puteţi dovedi într-un fel, că biserica are puterea de a institui sărbători sau principii?
Răspuns: Dacă nu ar fi avut o astfel de putere, ea n-ar fi putut face ceea ce toţi oamenii religioşi moderni recunosc – ea n-ar fi putut institui ţinerea duminicii, prima zi a săptămânii, o schimbare pentru care nu există o autoritate scripturistică”. (Reverend Stephan Keenan, A Doctrinal Catechism, pag. 174).

10. Ce a spus Hristos despre cei ce resping poruncile Lui şi ţin tradiţiile omeneşti?

Marcu 7:7-9
Biblia spune: _____________________________

11. De ce păzesc poruncile cei credincioşi?

Ioan 14:15
Biblia spune: _____________________________
Creştinul va păzi poruncile, nu pentru a câştiga mântuirea, ci pentru că îşi manifestă astfel dragostea şi recunoştinţa faţă de Domnul pentru darul mântuirii.
12. Problema studiată în această lecţie ne pune faţă în faţă cu cea mai importantă decizie pe care o poate lua un om, aceea de a ne aşeza de partea lui Dumnezeu. După studierea acestei lecţii care este răspunsul tău?
Răspunsul tău: ___________________________
Numele: _________________________________
Adresa: _________________________________
Localitatea: ______________________________
Telefon: _________________ Cod: ____________
 
 

STUDIUL 13
Ce s-a întâmplat cu legea şi ordinea?

Rapoartele criminalistice anuale, publicate recent în S.U.A. de către F.B.I., dezvăluie că America este departe de a fi rezolvat principala problemă naţională – criminalitatea. Statisticile arată o creştere bruscă în toate formele de criminalitate şi în special a crimelor comise de tineret.
„Aproximativ jumătate dintre arestări sunt din rândurile adolescenţilor şi adulţilor tineri. Într-adevăr, 15 este vârsta de apogeu pentru crime violente. 44 la sută dintre criminalii ţării sunt de 25 de ani sau mai tineri, şi 10 la sută sunt sub 18 ani. Chiar apărătorii Legii se tem să opereze pe străzile din zonele marilor oraşe. „Eu însumi merg atent când sunt în ghetto” spune un apărător din Chicago. Ştiu că pentru aceştia viaţa nu are nicio valoare. Aceşti tineri criminali sunt într-adevăr bolnavi. Nu au niciun motiv pentru ceea ce fac”. („Time” 30 iunie 1975).
Este posibil ca avântul creşterii crimei în generaţia tânără să fie produsul respingător al unor învăţături eronate curente în şcolile din anumite ţări sau din biserică? Nu descoperim noi că libertatea nu se obţine prin respingerea legilor şi regulilor?
Unii profesori de etică şi de teologie de la unele seminarii susţin că nu există principii absolute – că orice lucru este bun sau nu în funcţie de circumstanţe. Unul din ei spune că ar rescrie cele Zece Porunci, adăugând după fiecare poruncă un cuvânt suplimentar – de obicei. De exemplu: „Să nu ucizi, de obicei”.
Aceasta este exact aşa cum s-a exprimat cineva: „Dacă Domnul ar fi intenţionat ca noi să trăim într-o societate îndelungată, atunci cele Zece Porunci ar trebui numite cele Zece Sugestii. „De la multe amvoane, etica de situaţie este recomandată ca mod de a trăi şi a iubi. Alţi predicatori pretind că legea lui Dumnezeu fie a fost desfiinţată, fie este imposibil de respectat, aşa că, de ce să mai încerci? Mai este de mirare că mulţi tineri au abandonat principiile morale şi au aşa de puţin respect pentru bunurile şi drepturile altora? Când se înlătură standardul cu privire la ceea ce este bine sau rău, urmează întotdeauna haosul!
Psalmistul declara: „Este vremea ca Domnul să lucreze; căci ei calcă Legea Ta” (Psalmii 119:126).
Aţi considerat vreodată că legea lui Dumnezeu limitează fericirea dumneavoastră în loc să o garanteze? Credeţi cumva că este imposibil de păzit legea lui Dumnezeu? Este posibil să-L iubeşti sincer pe Dumnezeu, dar în acelaşi timp să respingi poruncile Sale? Putem ajunge în cer prin ţinerea legii? Putem ajunge la cer prin nerespectarea legii?
Să luăm Biblia şi să găsim răspunsurile la aceste întrebări şi la altele pe care le mai aveţi. S-ar putea să fiţi surprins de răspunsuri!

1. Când Hristos a venit pe pământ, care a fost atitudinea Lui faţă de lege?

Psalmii 40:7-8; Evrei 10:5-7
Biblia spune: _____________________________

2. Potrivit cuvintelor lui Hristos, cum putem rămâne în dragostea Sa?

Ioan 15:10
Biblia spune: _____________________________

3. Ce afirmaţie a făcut Isus despre legea lui Dumnezeu în vestita Sa predică?

Matei 5:17-18
Biblia spune: _____________________________
Acest text din predica de pe munte arată clar că Isus n-a venit ca să dea la o parte vreo descoperire anterioară a lui Dumnezeu. El a venit să împlinească legea, să o ţină. Misiunea Lui era „să vestească o lege mare şi minunată” (Isaia 42:21).

4. Despre cine a spus Hristos că va fi chemat mare în împărăţia cerurilor?

Matei 5:19
Biblia spune: _____________________________

5. În conformitate cu Isus, ce ar trebui să facem dacă dorim să intrăm în viaţă?

Matei 19:17
Biblia spune: _____________________________

6. Cine a scris cele Zece Porunci?

Exodul 31:18; Deuteronom 4:12-13
Biblia spune: _____________________________
Nicio societate nu poate exista fără legi şi nicio fericire fără reguli. Oamenii nu pot face munci fără rânduieli. Copii nu pot juca jocuri fără reguli. Chiar şi natura are legi! Să fim surprinşi că şi Dumnezeul Universului are o lege care guvernează împărăţia Sa? Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii desăvârşite, nu un Dumnezeu al confuziei şi haosului.

7. După citirea celor Zece Porunci pe care Dumnezeu le-a scris cu propriul Său deget, răspunde la următoarele întrebări:

Exodul 20:3, 17
a. Dacă noi ţinem primele patru porunci, arătăm că îl iubim pe _______________________________
b. Dacă ţinem ultimele şase porunci, arătăm că îl iubim pe ___________________________________
Primele patru porunci din cele zece sunt rezumate într-o mare învăţătură: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta”. Ultimele sunt cuprinse în cealaltă: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. Amândouă aceste porunci sunt o expresie a iubirii. Numai când îl iubim în mod suprem pe Dumnezeu, putem să iubim nepărtinitor pe semenul nostru.

8. Cât durează poruncile lui Dumnezeu?

Psalmii 111:7-8
Biblia spune: _____________________________
Legea lui Dumnezeu, prin însăşi natura ei, este neschimbătoare. Ea este descoperirea voinţei şi
caracterului Autorului ei. Dumnezeu este iubire şi legea Sa este iubire. Cele două mari principii ale ei sunt dragostea faţă de Dumnezeu şi dragos tea faţă de om. „Dragostea este împlinirea legii” (Romani 13:10).

9. Cât de cuprinzătoare sunt aceste porunci?

Eclesiastul 12:13
Biblia spune: _____________________________

10. Cum defineşte Biblia păcatul?

1 Ioan 3:4
Biblia spune: _____________________________

11. Ce ne spune Pavel că se întâmplă când nu există legea?

Romani 4:15
Biblia spune: _____________________________

12. Câţi dintre noi au păcătuit?

Romani 3:23
Biblia spune: _____________________________

13. Care este plata păcatului?

Romani 6:23
Biblia spune: _____________________________

14. Cum spune Biblia că suntem mântuiţi?

Efeseni 2:8-9
Biblia spune: _____________________________

15. Ce face credinţa noastră în Hristos cu legea lui Dumnezeu?

Romani 3:31
Biblia spune: _____________________________

16. Cum este descrisă legea şi cum ne ajută ea?

Psalmii 19:7
Biblia spune: _____________________________

17. Ce face legea ca noi să ne dăm seama de nevoia convertirii?

Romani 3:19-20
Biblia spune: _____________________________

18. Ce l-a ajutat pe Pavel să recunoască păcatul în viaţa lui?

Romani 7:7
Biblia spune: _____________________________
Primul pas către împăcarea cu Dumnezeu este convingerea de păcat. „Păcatul este călcarea legii”. „Prin lege vine cunoştinţa păcatului” (Ioan 3:4; Romani 3:20). Pentru a-şi vedea vinovăţia păcătosul trebuie să-şi verifice caracterul prin marele standard al dreptăţii lui Dumnezeu.

19. Ce nu poate face legea pentru noi?

Galateni 3:21
Biblia spune: _____________________________
Legea nu poate face altceva decât să arate păcatul. Nu-l poate ierta pe om de acel păcat. Iertarea vine numai prin jertfa lui Hristos.

20. Atunci, cum putem fi curăţaţi şi mântuiţi de păcatele noastre?

Ioan 1:7
Biblia spune: _____________________________
Utilizând o oglindă ca ilustraţie, Iacov subliniază că în timp ce oglinda indică felul cum arătăm, totuşi oglinda nu va îndepărta vreo pată ce poate exista pe feţele noastre (Iacov 1:23). Noi trebuie să luăm săpun şi apă şi să ne spălăm feţele. Când este vorba de păcat, legea lui Dumnezeu este oglinda ce dezvăluie păcatul, iar sângele curăţitor al lui Isus îndepărtează păcatul.

21. De unde ştim că viaţa veşnică nu poate fi rezultatul meritelor noastre?

Romani 6:23; Efeseni 2:8-9
Biblia spune: _____________________________

22. Cum indică Pavel că o persoană mântuită prin har nu va continua să păcătuiască?

Romani 6:1-2, 14-15
Biblia spune: _____________________________

23. Ce fire îl face pe om să refuze sau să fie în stare să asculte de legea lui Dumnezeu?

Romani 8:7
Biblia spune: _____________________________
Păcatul este definit ca o călcare a legii lui Dumnezeu. De aceea, cel salvat prin harul Său nu continuă să calce legea lui Dumnezeu. Isus a venit pentru a ne mântui de păcatele noastre sau de fărădelegile noastre. Harul nu este o autorizaţie pentru păcat, ci este puterea pe care ne-o dă Dumnezeu pentru a înceta să mai păcătuim.

24. Ce a fost în inima lui Hristos care l-a făcut să găsească plăcere în a face voia lui Dumnezeu?

Psalmii 40:8
Biblia spune: _____________________________

25. Ce promite Dumnezeu să facă pentru cei ce l-au ales ca Tată al lor?

Evrei 8:10
Biblia spune: _____________________________

26. Cum îşi arată persoana născută din nou dragostea pentru Dumnezeu?

1 Ioan 5:1-3
Biblia spune: _____________________________

27. Ce spune Biblia despre cel care pretinde că îl cunoaşte pe Hristos şi totuşi refuză să asculte de El?

1 Ioan 2:1-4
Biblia spune: _____________________________
Este un lucru serios ca un om să numească pe un altul mincinos. Dar este o acuzaţie mult mai serioasă când e făcută de Dumnezeu. Dumnezeu ştie că cineva nu-L poate iubi şi accepta pe Hristos ca Mântuitor dacă continuă să trăiască nepăsător în neascultare.

28. Care două caracteristici îi identifică pe cei ce vor fi gata să întâmpine pe Hristos la revenirea Sa?

Apocalipsa 14:12-14
Biblia spune: _____________________________

29. Comparând viaţa ta cu legea lui Dumnezeu – standardul Său de viaţă – la ce nivel te afli? Harul lui Dumnezeu face posibil ca tu să ţii legea lui Dumnezeu. Care este simţământul tău despre legea dragostei lui Dumnezeu?

Răspunsul tău: ___________________________
Numele: _________________________________
Adresa: _________________________________
Localitatea: ______________________________
Telefon: _________________ Cod: ____________
 
 

STUDIUL 14
O înmormântare fericită?

În Siria antică trăia un om numit Naaman. Nu ni se spune prea mult despre el, deşi Biblia precizează că era un bărbat puternic şi viteaz şi că era căpetenia oştirii lui Ben Hadad. Dar el era lepros! Astăzi există speranţe pentru leproşi. Dar în acele zile lepra era dovada unei morţi lente, prelungite, îngrozitoare. Astfel că viitorul părea destul de sumbru pentru Naaman şi familia sa. Totuşi o tânără roabă evreică din casa lui Naaman a aflat despre boala stăpânului ei şi a susţinut că profetul lui Dumnezeu, Elisei, ar putea să-l vindece pe Naaman, dacă acesta s-ar duce în Samaria.
Ca majoritatea oamenilor suferinzi de o boală fatală, Naaman era disperat şi doritor să încerce orice leac. Când el s-a sfătuit cu regele Siriei acesta i-a spus să meargă să-şi caute vindecarea. El chiar i-a trimis o scrisoare de recomandare regelui lui Israel. Naaman a plecat însoţit de slujitorii săi în Samaria încărcat de daruri scumpe pentru viitorul său binefăcător.
Când Naaman a ajuns la casa lui Elisei, acesta nici măcar nu a ieşit să-l salute. În loc de aceasta el a trimis pe slujitorul său cu următorul mesaj: „Du-te şi scaldă-te de şapte ori în Iordan; şi carnea ţi se va face sănătoasă şi vei fi curat” (2 Împăraţi 5:10).
Naaman se aşteptase să vadă o manifestare minunată a puterii cerului. El s-a simţit umilit când i s-a spus să se scalde în Iordan. Furios el s-a decis să plece, dar înţelepţii lui slujitori l-au îndemnat să urmeze sfatul lui Elisei.
Credinţa lui Naaman era încercată, în timp ce mândria lupta pentru supremaţie. Dar credinţa a învins şi trufaşul sirian si-a lepădat mândria inimii şi s-a supus voinţei decoperite a lui Iehova. El s-a cufundat de şapte ori în Iordan „după cum îi spusese omul lui Dumnezeu”. De aceea credinţa lui a fost răsplătită; „carnea lui s-a făcut iarăşi cum este carnea unui copilaş, şi s-a curăţit” (Profeţi ºi regi pg. 249).
Nu a existat nicio substanţă vindecătoare în apa râului Iordan. Cufundându-se de şapte ori, Naaman şi-a dovedit doar credinţa sa în Dumnezeul lui Israel. Dumnezeu era acela care îl curăţase şi îl vindecase.
Mulţi dintre noi sunt bolnavi de o lepră spirituală cunoscută sub numele de păcat. Consecinţele păcatului sunt la fel de fatale cum era lepra în timpurile biblice. Păcatul nu are leac astăzi decât prin credinţa noastră în Dumnezeu. Prin botez păcatele noastre sunt spălate dar apa prin ea însăşi nu are însuşiri vindecătoare. Şi astfel ne putem întreba: Este botezul cu apă necesar? Este botezul necesar pentru mântuire? Cum a fost botezat Isus? Cine poate fi admis la botez? Să deschidem din nou cartea cu răspunsuri a lui Dumnezeu.

1. Când lui Isus i s-a cerut să facă o minune pentru a dovedi divinitatea Sa ce a spus El conducătorilor evrei?

Ioan 2:18, 22
Biblia spune: _____________________________
Hristos a oferit un singur semn al divinităţii Sale: moartea şi învierea Sa. El a dovedit prin înviere că jertfa Sa pentru noi a fost acceptată de Dumnezeu şi că El a câştigat puterea asupra morţii.

2. Ce mărturie a dat Pavel cu privire la moartea şi învierea lui Hristos?

1 Corinteni 15:3-4
Biblia spune: _____________________________

3. Care sunt martorii care l-au văzut pe Isus după înviere?

1 Corinteni 15:5-8
Biblia spune: _____________________________
Majoritatea celor amintiţi de Pavel aici erau în viaţă când el a scris această epistolă către Corinteni. Ei erau acolo pentru a da mărturie cu privire la adevărul pe care îl scria Pavel. Realitatea istorică a învierii lui Isus este pusă sub semnul întrebării de foarte puţini oameni astăzi.

4. Care sunt cele trei experienţe ale lui Isus prin care demonstrăm credinţa noastră când primim botezul?

Romani 6:3-6
Biblia spune: _____________________________
a. Romani 6:3: „Botezaţi în _________________
Noi murim faţă de păcatele noastre”.
b. Romani 6:4: „Tot aşa noi ________________
Noi îngropăm trecutul vieţii noastre păcătoase”.
c. Romani 6:5: „Vom fi ____________________
Noi suntem înviaţi la o nouă viaţă”.
Începem o viaţă nouă în Hristos. Păcatele noastre sunt toate spălate. Botezul este modul exterior de a ne declara credinţa noastră în moartea, îngroparea şi învierea Mântuitorului nostru şi în capacitatea Lui de a ne curăţa de păcatele noastre. Botezul este manifestarea vizibilă care dovedeşte experienţa lăuntrică în Hristos.

5. Ce doreşte Isus ca noi să facem în prezenţa prietenilor noştri?

Matei 10:32
Biblia spune: _____________________________
Botezul oferă un prilej minunat de a-L mărturisi pe Hristos semenilor noştri.

6. Câte feluri de botez învaţă şi aprobă Biblia?

Efeseni 4:5
Biblia spune: _____________________________
Un botez? Atunci de ce sunt aşa de multe feluri de botez pe care le învaţă şi le practică bisericile creştine astăzi?
Unele biserici practică botezul prin stropire altele prin cufundare în apă. Un recent articol, dintr-un ziar, prezenta o fotografie arătând un preot care boteza o actriţă de cinema cu petale de trandafir!
Dar Biblia spune că există „un singur botez”. Care botez este botezul biblic? Ce înseamnă cuvântul botez? Cuvântul grecesc din care a derivat „a boteza” este baptizo, care înseamnă „a pune în întregime sub”, „a cufunda”, „a afunda”.

7. Cine a fost primul care a oficiat botezul în Noul Testament?

Matei 3:1-6
Biblia spune: _____________________________

8. De ce boteza Ioan Botezătorul în pustie?

Ioan 3:23
Biblia spune: _____________________________
Desigur nu este nevoie de „multe ape” dacă Ioan ar fi botezat prin stropirea sau turnarea apei.

9. De ce a spus Isus că era necesar ca El să fie botezat?

Matei 3:13-15
Biblia spune: _____________________________
„Isus nu a primit botezul ca o mărturisire a vinovăţiei din partea Sa. El însuşi S-a identificat cu păcătoşii, luând măsurile pe care trebuie să le luăm şi noi, făcând ceea ce trebuie să facem şi noi. Viaţa Sa de suferinţă şi răbdare după botezul Său este de asemenea un exemplu pentru noi”.
Dacă Fiul lui Dumnezeu cel fără de păcat a considerat că este necesar să fie botezat în scopul de a împlini tot ceea ce este drept, cu cât mai mult e necesar acest lucru pentru omul păcătos!

10. În ce fel arată Biblia că Hristos a fost botezat prin scufundare?

Marcu 1:10
Biblia spune: _____________________________
Botezul lui Isus nu a constat doar dintr-o simplă stropire sau turnare a apei. El a fost botezat în Iordan. Biblia dezvăluie clar felul pe care Isus l-a aprobat şi practicat.

11. Cum l-a botezat Filip pe vistiernicul etiopian?

Fapte 8:26-39
Biblia spune: _____________________________

„Când _____________________ Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l-a mai văzut”.

Observăm iarăşi metoda biblică a botezului. Atât etiopianul cât şi Filip s-au pogorât amândoi în apă”.
Famenul a fost scufundat în apă (în mod simbolic înmormântând vechea fire păcătoasă). Prin botez noi suntem înmormântaţi cu Hristos şi suntem înviaţi în El. Convertirea nu aduce păcătosului numai experienţa naşterii din nou ci şi moartea vieţii vechi trăite în păcat. Botezul înseamnă intrarea omului într-o familie nouă – familia lui Dumnezeu – pentru că el este botezat „în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei 28:19).

12. Când a fost introdus în biserică botezul prin stropire?

RĂSPUNSUL ISTORIEI: Cardinalul James Gibbons scrie în „Credinţa părinţilor noştri”, ediţia a 94-a,
p. 277: „Timp de mai multe secole după instituirea creştinismului botezul era practicat ca regulă prin scufundare: dar din secolul al XII-lea obiceiul botezului prin turnarea apei s-a răspândit în Biserica Romano-Catolică pentru că acest obicei era mai puţin incomod decât botezul prin cufundare”. Biserica şi-a folosit spiritul de discernământ hotărând adaptarea celui mai comod procedeu în funcţie de împrejurările legate de timp şi loc”. Mulţi protestanţi au adoptat şi adaptat ceea ce Biserica Catolică schimbase în timpurile vechi.

13. Cât de important este ca o persoană să fie născută din apă şi Duh?

Ioan 3:5; Marcu 16:16
Biblia spune: _____________________________
Unii oameni cred că botezul nu te mântuieşte şi astfel nu este necesar. Într-adevăr, botezul singur nu va mântui niciodată pe nimeni. Totuşi, fără el poţi fi pierdut. Oamenii pot fi botezaţi şi totuşi să nu fie credincioşi lui Dumnezeu sau în armonie cu Cuvântul Său. Pe de altă parte, dacă o persoană refuză să fie botezată când ea înţelege Cuvântul lui Dumnezeu, împotrivirea ei dezvăluie lipsa de credinţă şi încrederea în Dumnezeu şi în Cuvântul Său.

14. Ce a instruit Isus pe urmaşii Săi să facă înainte ca ei să boteze pe oameni?

Matei 28:19
Biblia spune: _____________________________
Învăţătura este o parte a pregătirii pentru botez. Este imposibil pentru sugari sau copiii mici să înţeleagă semnificaţia mântuirii. Un candidat la botez este învăţat „să păzească tot ce v-am poruncit” (Matei 28:20).

15. Care este o altă condiţie necesară pentru botez?

Marcu 16:15-16; Fapte 8:34-37
Biblia spune: _____________________________
Credinţa este esenţială pentru botez şi mântuire. Ce este credinţa? Credinţa înseamnă acceptarea lui Hristos şi a Cuvântului Său. Noi trebuie să primim învăţăturile sale şi să urmăm exemplul Său.

16. Ce a spus Petru că trebuie să facem noi înainte de a fi botezaţi?

Fapte 2:38
Biblia spune: _____________________________

„Pocăinţa include părerea de rău pentru păcat şi părăsirea lui. Noi nu vom renunţa la păcat dacă nu vom vedea păcătoşenia lui; până ce nu-l vom părăsi în inimă, nu va fi nicio schimbare reală în viaţă”.
Înainte ca să existe o înmormântare trebuie să aibă loc un deces. Înainte ca să fim îngropaţi în botez, trebuie să moară vechea viaţă de păcat. Trebuie să renunţăm la vechile obiceiuri păcătoase.

17. Ce i s-a spus lui Pavel să facă când a înţeles planul de mântuire?

Fapte 22:16
Biblia spune: _____________________________

18. Cum descrie Pavel ceea ce are loc când suntem botezaţi în Hristos?

Galateni 3:27
Biblia spune: _____________________________
Urmaşii lui Hristos supun din dragoste şi cu bucurie inimile lor lui Hristos şi acceptă numele Lui. Atunci ei sunt numiţi creştini pentru că ei şi-au arătat dorinţa de a fi uniţi cu El.

19. Care a fost răspunsul oamenilor în ziua Cinzecimii când ei au primit vestea bună despre Isus şi au acceptat mântuirea Sa?

Fapte 2:41
Biblia spune: _____________________________

20. Cum descrie apostolul Pavel viaţa nouă pe care creştinii o trăiesc după botez?

Galateni 2:20
Biblia spune: _____________________________

21. A fi botezaţi înseamnă că nu vom mai fi niciodată ispitiţi ca să păcătuim? Ce s-a întâmplat cu Isus după botezul Său?

Matei 4:1
Biblia spune: _____________________________

22. Unde trebuie să găsească creştinul nou botezat ajutor pentru a face faţă acestor ispite?

Iuda 24:25
Biblia spune: _____________________________
23. Ai făcut pasul care te uneşte cu familia lui Dumnezeu? Isus spune: „Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul şi fii spălat de păcatele tale…”

Care este răspunsul tău la invitaţia Sa de a-L urma în acest ritual sfânt al botezului?

Răspunsul tău: ___________________________
Numele: _________________________________
Adresa: _________________________________
Localitatea: ______________________________
Telefon: _________________ Cod: ____________
 
 

STUDIUL 15
Sunt morţii în viaţă?

Serviciul de înmormântare tocmai începuse când am intrat în capelă. S-a cântat o muzică adecvată, s-a citit un text biblic şi s-a înălţat o rugăciune potrivită ocaziei. După un scurt necrolog, pastorul şi-a început predica.
El a asigurat pe cei îndureraţi că decedatul nu era mort de loc; el era de fapt mult mai viu şi se afla chiar în prezenţa lui Dumnezeu. El a continuat prin a încerca să ne convingă că cel ce se afla în faţa noastră, fusese declarat decedat de către medic şi fusese înbălsămat la spital, dar privea în jos din faţa porţilor cerului văzând tot ce avea loc pe pământ cu ocazia serviciului funebru. Se pretindea că cel decedat se afla într-o formă superioară de viaţă.
Ascultând predica, am fost surprins de unele din concluziile la care a ajuns pastorul. De asemenea am observat că el nu şi-a bazat concluziile pe texte sau citate din Biblie. Expunerea lui era tipică teoriilor şi confuziilor ce există astăzi în lumea religioasă cu privire la subiectul morţii.
Dacă aţi coborî în stradă şi aţi întreba zece persoane la întâmplare cu privire la ce cred ei că se întâmplă când cineva moare, veţi primi ca răspuns cel puţin cinci şase teorii. Nu există uniformitate între creştinii declaraţi cu privire la subiectul morţii.
Un epitaf de pe cruce dintr-un cimitir spunea:
„Amice, stai să meditezi.
Aşa cum eşti am fost şi eu,
Aşa cum sunt, vei fi şi tu;
Fii gata deci să mă urmezi”.
Un şcolar, citind această inscripţie, a scos un creion din buzunar şi a adăugat următoarele rânduri:

„Să te urmez nu-s împăcat

Până nu ştiu unde ai plecat”.

Când cineva moare, ce se întâmplă cu el?

Cunoaştem ceva despre viaţă, ce este şi înseamnă ea. Dar ce se întâmplă cu noi când murim? Unde ne ducem? În ceruri? Este moartea o mare aventură, sau o tăcere şi o uitare fără sfârşit? Unde sunt cei dragi ai noştri decedaţi? Se vor mai întoarce printre noi? „Dacă omul odată mort ar mai putea să mai învieze?” (Iov 14:14).
Nu trebuie oare ca noi să ne îndreptăm spre singura noastră sursă de informaţie vrednică de încredere? Învăţătura Bibliei cu privire la moarte este consecventă, şi nu plină de confuzii. Pe unii ar putea să-i surprindă însă. Dar răspunsurile ei nu sunt numai rezonabile dar şi suficiente şi, poate cel mai important, pline de mângâiere.

1. Ce sursă vrednică de încredere avem pentru a căpăta informaţii cu privire la cei morţi?

Isaia 8:19
Biblia spune: _____________________________

2. În conformitate cu care standard urmează să judecăm noi dacă o învăţătură este adevărată sau falsă?

Isaia 8:20
Biblia spune: _____________________________

3. Ce spune Biblia că se întâmplă când un om moare?

Eclesiastul 12:7
Biblia spune: _____________________________
Pentru a înţelege acest text pe deplin, trebuie să ne întoarcem la crearea omului, să înţelegem cum a fost făcut omul de Dumnezeu şi în ce constă acest „duh”, pe care Dumnezeu i l-a dat omului.

4. Care două elemente le-a îmbinat Dumnezeu pentru a face un suflet viu?

Genesa 2:7
Biblia spune: _____________________________
Dumnezeu nu a pus un suflet viu în Adam. Adam a devenit un seflet viu ca rezultat al îmbinării trupului cu suflarea de viaţă, sau a duhului, care venea de la Dumnezeu. Adam a devenit un suflet viu când trupul a primit suflarea de viaţă.
Când un bec este conectat la reţeaua electrică, rezultă lumina. Nimeni nu pune lumină în bec. Ea este rezultatul unirii celor două componente. Când îndepărtăm electricitatea, lumina încetează să mai existe. În conformitate cu Biblia, sufletul constă din unirea trupului cu suflarea sau duhul. Când suflarea dispare din trup, sufletul încetează să mai existe.

TĂRÂNĂ + DUH = SUFLET VIU

TĂRÂNĂ – DUH = PERSOANĂ MOARTĂ

5. Care declaraţie a lui Iov arată că termenii „suflare de viaţă” şi „duh” sunt folosiţi în mod interschimbabil?

Iov 27:3; Fapte 7:59
Biblia spune: „Atâta vreme cât _______________
________________şi suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele _______________________________”.
La creaţiune, tocmai această suflare de viaţă sau scânteie de viaţă este ceea ce Dumnezeu a suflat în nările omului.

TĂRÂNĂ + SUFLARE (sau DUH) = SUFLET VIU


6. Unde merg toţi la moarte?

Iov 17:13-16
Biblia spune: _____________________________

7. Cum se numeşte „locuinţa” în care merg toţi cei morţi?

Iov 17:13
Biblia spune: _____________________________

„Deci atunci când un om moare, el nu trăieşte în altă parte. El nu este nici în ceruri, nici în iad, nici în purgatoriu. Nu mai este viaţă deloc, în altă parte sau în vreo altă condiţie. El este mort. Şi a fi mort nu înseamnă a fi în viaţă.

… Moartea nu este o modificare a vieţii în condiţii schimbate. Nu este o eliberare într-o viaţă mai amplă, nu este viaţă în mizerie, sau în fericire, sau viaţă în alte condiţii. A muri înseamnă a înceta să mai trăieşti”.

8. Ce se întâmplă la moarte cu capacitatea omului de a gândi?

Psalmii 146:3-4
Biblia spune: _____________________________

9. Cât mai ştie omul în timp ce este mort?

Eclesiastul 9:5-6
Biblia spune: _____________________________

10. Cât din cunoştinţa omului rămâne cât timp este în mormânt?

Eclesiastul 9:10
Biblia spune: _____________________________
„Nu trebuie să existe nicio confuzie aici. Creatorul ştie ce se întâmplă la moarte. Şi El spune că morţii nu mai gândesc… pot iubi, sau urâ, sau invidia. Nu ar trebui ca aceasta să clarifice o dată pentru totdeauna subiectul cu privire la ce se întâmplă la moarte? … În adevăr, unul dintre cele mai plăcute şi încurajatoare adevăruri din întreaga Carte a lui Dumnezeu este că atunci când un om moare el se odihneşte în pace, netulburat de amintirile unei vieţi zbuciumate sau de îngrijorarea cu privire la cei dragi, până la ziua învierii. Cineva a remarcat: „dacă nu aşa stau lucrurile în moarte, atunci aşa ar trebui să fie!”

11. Ce spune Biblia cu privire la posibilitatea morţilor de a lăuda pe Dumnezeu?

Psalmii 6:5, 115:17
Biblia spune: _____________________________

12. Cum a numit Isus moartea prietenului său Lazăr?

Ioan 11:11-14
Biblia spune: _____________________________
Moartea este descrisă aici ca un somn, sau o perioadă de inconştienţă, în care nimic nu mai poate fi cunoscut despre trecerea timpului.

13. Când aştepta Marta ca fratele ei să trăiască din nou?

Ioan 11:23-24
Biblia spune: _____________________________
Isus a spus ucenicilor Săi că Lazăr dormea, apoi a continuat prin a arăta că vorbea despre moartea prietenului Său ca de un somn. Apoi Hristos a demonstrat ce anume va avea loc când El va veni pentru a doua oară. Stând în faţa mormântului deschis, Isus a strigat: „Lazăre, vino afară!”. Biblia spune că Lazăr a ascultat de vocea Dătătorului vieţii şi a ieşit afară, încă legat cu legăturile de la înmormântare.

14. Dacă nu ar fi nicio înviere, care ar fi soarta tuturor celor decedaţi?

1 Corinteni 15:16-18
Biblia spune: _____________________________

15. Întrucât Hristos a înviat din morţi, când aşteptăm noi învierea celor dragi decedaţi în credinţă?

1 Corinteni 15:22-23
Biblia spune: _____________________________
În catacombele romane se află inscripţii pe mormintele antice ale păgânilor care au murit fără speranţă înainte de Domnul Isus. Mereu şi mereu apar cuvintele: „Adio pentru totdeauna”, „Adio pentru veşnicii”. Pe mormintele creştinilor se pot citi însă următoarele cuvinte: „Adio până ce ne reîntâlnim” să ştii că există o mare lumină ce vine după noaptea morţii! Nu îndepărtează oare aceasta boldul morţii? În conformitate cu Scriptura, moartea înseamnă pur şi simplu încetarea vieţii până la înviere.

16. Câţi vor fi învitaţi în conformitate cu Biblia?

Ioan 5:28-29
Biblia spune: _____________________________
Vor avea loc două învieri separate – o înviere a celor drepţi şi o înviere a celor răi. Vom studia despre aceasta în studiul „Viitorii 1000 de ani de pace”. Fiecare persoană dispărută va învia cu ocazia uneia dintre aceste două învieri.

17. Ce a spus Pavel că se va întâmpla cu morţii credincioşi la a doua venire a lui Hristos?

1 Tesaloniceni 4:16-17
Biblia spune: _____________________________

18. Cum va fi transformat corpul înviat?

Filipeni 3:20-21
Biblia spune: _____________________________
O, desigur, morţii vor trăi din nou! Dar cât de difeiţi vor fi! Durerile, suferinţele, diformităţile, imperfecţiunile şi sluţirile în toate formele lor vor dispărea pentru totdeauna. Orice urmă de păcat va dispărea pentru totdeauna.

19. Ce vor primi cei mântuiţi la venirea lui Hristos?

1 Corinteni 15:51-54
Biblia spune: _____________________________
Dacă omul ar poseda o nemurire naturală, aşa cum pretind mulţi, atunci nu ar mai fi nevoie ca Dumnezeu să acorde nemurirea, aşa cum spune Pavel că El o va face la venirea lui Isus. Nouă ni se spune însă că numai Dumnezeu are nemurirea (1 Timotei 6:15-16).

20. Ce se va întâmpla cu cei ce cred în Hristos?

Ioan 3:16
Biblia spune: _____________________________
Omul este muritor. El este supus morţii  (Iov 4:17). Numai prin Hristos avem speranţa unei vieţi viitoare. Dacă Dumnezeu nu ar fi îngăduit Fiului Său să moară în locul nostru, moartea ar fi sfârşitul existenţei umane. Deîndată ce Hristos a venit şi a trăit o viaţă de desăvârşită ascultare de legea lui Dumnezeu, apoi a murit în locul nostru şi a înviat, acum avem speranţa unei glorioase vieţi viitoare în care păcatul, boala, întristarea şi moartea vor dispărea pentru totdeauna. Hristos a demonstrat că a obţinut victoria asupra morţii prin propria Sa înviere.
S-ar putea ca noi să nu fim scutiţi de moarte naturală sau de acest somn chiar după ce am primit darul vieţii veşnice prin Hristos. Dar creştinul poate muri cu deplina asigurare că la momentul stabilit de Dumnezeu el va fi înviat la revenirea lui Hristos. Morţii binecuvântaţi nu sunt acum în ceruri, dar vor fi! Biblia spune: „Mângâiaţi-vă unii pe alţii cu aceste cuvinte” (1 Tesaloniceni 4:18).

21. După studierea acestei lecţii cu privire la moarte şi minunatul plan al lui Dumnezeu cu privire la cei ce-L iubesc, este şi dorinţa ta arzătoare să accepţi darul vieţii veşnice pe care Dumnezeu îl oferă în mod gratuit?

Răspunsul tău: ___________________________
Numele: _________________________________
Adresa: _________________________________
Localitatea: ______________________________
Telefon: _________________ Cod: ____________
 
 

STUDIUL 16
Iadul si dragostea lui Dumnezeu

Chiar de la începutul păcatului, lucrarea diavolului a fost de a prezenta greşit caracterul lui Dumnezeu. În cer el a indus în minţile îngerilor, îndoiala cu privire la dreptatea şi dragostea lui Dumnezeu. El a reuşit atât de bine în această lucrare de înşelăciune, încât o treime din îngeri l-au urmat în răzvrătire (Apocalipsa 12:4-9).
De la alungarea sa din cer, scopul declarat al celui rău a fost de a aduce haos pe acest pământ. El urmăreşte să îndepărteze de Dumnezeu sentimentele copiilor Săi. El a adus confuzie chiar asupra acelora care declară că sunt creştini. Cei mai mulţi nu ştiu că Dumnezeu este într-adevăr un Dumnezeu al dragostei. Ei nu înţeleg planul Său pentru mântuirea oamenilor căzuţi în păcat.
Milioane de oameni au întors spatele lui Dumnezeu, gândind că El este nemilos şi nedrept. În multe cazuri ei au procedat astfel din cauza înţelegerii greşite cu privire la pedepsirea celor răi. Învăţăturile şi crezurile păgâne au fost amestecate cu adevărul Bibliei. Printr-o folosire greşită a textelor, se prezintă teorii omeneşti ce par să aibă temei biblic.
O persoană care voia să devină un predicator creştin, a ajuns un sceptic şi un infidel deoarece i s-a spus că mulţi copilaşi vor arde în iad pentru veşnicie. Se spune că el ar fi zis: „Dacă aşa este Dumnezeu, îl urăsc”.
Dacă aceia care au fost dezinformaţi ar putea cunoaşte ce învaţă Biblia în legătură cu pedepsirea păcătosului, ei ar vedea mila, dreptatea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. Să descoperim împreună ce învaţă Biblia despre iad.

1. Pentru cine a fost pregătit „iadul”?

Matei 25:41
Biblia spune: _____________________________

2. Când vor fi pedepsiţi cei răi?

2 Petru 2:9
Biblia spune: _____________________________
Cei răi sunt „păstraţi” pentru ziua judecăţii. Ei nu ard acum în iad. Ei nu sunt pedepsiţi decât după ziua judecăţii.

3. Ce declaraţie face Hristos la a doua venire, declaraţie care arată că cei răi nu au fost răsplătiţi înainte de acest moment?

Matei 16:27; Apocalipsa 22:12
Biblia spune: _____________________________
Atât cei răi cât şi cei drepţi sunt incluşi în această declaraţie. La a doua Sa venire, Hristos va separa cele două clase de oameni – cei ce sunt mântuiţi şi cei ce sunt pierduţi (Matei 25:31-34). VĂ ROG CITI}I întreaga parabolă pe care a spus-o Hristos în legătură cu semănătorul şi sămânţa. În această relatare Hristos a schiţat în detaliu soarta celor răi şi răsplata celor drepţi. Găsiţi această parabolă în Matei 13:24-30.

4. În parabola Sa, cu ce a comparat Isus secerişul? (Separarea celor buni de cei răi) Matei 13:39

Biblia spune: _____________________________

5. În conformitate cu parabola, când vor fi distruşi cei răi?

Matei 13:40
Biblia spune: _____________________________
Aceasta arată clar că cei răi nu ard acum! Abia după venirea Sa sunt trimişi îngerii ca să-i strângă pe cei răi pentru a fi arşi.

6. Când va trimite Hristos îngerii Săi să separe binele de rău?

Matei 24:30-31
Biblia spune: _____________________________

7. Care va fi plata finală a păcatului?

Romani 6:23
Biblia spune: „Plata păcatului este ____________ dar darul fără plată al lui Dumnezeu este ________”.
Acest text nu spune că păcătosul va trăi în chinuri. Viaţa şi moartea sunt puse în contrast aici, arătând că cei răi vor înceta să trăiască, pe când cei ce au acceptat viaţa veşnică vor continua să trăiască pentru totdeauna.

8. Cum numeşte Dumnezeu pedeapsa finală a celor răi?

Apocalipsa 21:7-8
Biblia spune: _____________________________

9. Când va avea loc „moartea a doua”?

Apocalipsa 20:7-9, 14
Biblia spune: _____________________________
10. Prin ce cuvinte arată Isus că atât trupul cât şi sufletul vor fi distruse în iad?
Matei 5:30, 10:28
Biblia spune: _____________________________
Mulţi oameni nutresc credinţa că sufletul, sau individul, nu poate fi distrus, dar Biblia spune: „Sufletul care păcătuieşte acela va muri” (Ezechiel 18:4).

11. Cât de totală va fi distrugerea păcătosului nepocăit?

Maleahi 4:1-3
Biblia spune: „Căci iată, vine ziua, care _________ nu le va lăsa nici ________________ căci ei vor fi ca __________________ sub talpa picioarelor voastre”.

12. Cum descrie Biblia deplina distrugere a celor răi?

a. Psalmii 21:9
b. Psalmii 37:10
c. Psalmii 37:20
d. Psalmii 145:20
e. Obadia 16
Răspunsul tău: ___________________________

13. După ce lucrarea de distrugere a fost terminată, cât foc va mai rămâne?

Isaia 47:14
Biblia spune: _____________________________

14. Cât de totală va fi distrugerea diavolului?

Ezechiel 28:18-19
Biblia spune: „De aceea scot din mijlocul tău un _____________________________ şi nu vei mai fi”.

Aici, sub simbolistica împăratului Tirului, este descrisă distrugerea finală a lui Satana.

15. Ce fel de foc va distruge păcatul şi pe păcătos?

Marcu 9:45-48; Luca 3:17
Biblia spune: _____________________________

16. Ce fel de foc trebuia să distrugă Ierusalimul dacă poporul continua să nu asculte?

Ieremia 17:27
Biblia spune: _____________________________
Poporul nu a luat în seamă avertismentul lui Dumnezeu şi oraşul a fost ars cu un foc care nu a putut fi stins. A ars oraşul până la temelii, dar nu mai arde şi astăzi (Ieremia 52:12-13).

17. Care este destinaţia celor răi?

Matei 25:41
Biblia spune: _____________________________

18. În ce fel explică Biblia semnificaţia „focului veşnic”? Ce va distruge pe cei răi?

Genesa 19:24-25; Iuda 7; Psalmii 104:35
Biblia spune: _____________________________
Acest foc „veşnic” nu mai arde astăzi. A fost veşnic în ce priveşte rezultatele, căci în 2 Petru 2:6 se spune: „A osândit El la pieire şi a prefăcut în cenuşă cetăţile Sodoma şi Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire”. Astfel efectul focului, şi nu focul însuşi, este veşnic.

„Cât de respingătoare faţă de orice simţământ de iubire şi milă, şi chiar pentru simţul nostru de dreptate, este învăţătura după care, mulţi nelegiuiţi, sunt chinuiţi în foc şi pucioasă într-un iad care arde veşnic; că pentru păcatele unei vieţi pământeşti scurte trebuie să suferi chinul atâta timp cât va trăi Dumnezeu. Totuşi această învăţătură a fost mult predicată şi este încă inclusă în multe din crezurile creştinismului… Unde, în paginile Cuvântului lui Dumnezeu, poate fi găsită o astfel de învăţătură?… Aceasta nu este învăţătura cărţii lui Dumnezeu”.


19. În afara distrugerii celor răi cât de extinse sunt efectele focului?

2 Petru 3:10
Biblia spune: _____________________________

20. De unde ştim că acest foc va elimina tot ce răneşte şi aduce amărăciune omenirii?

Apocalipsa 21:4
Răspunsul tău: ___________________________

21. Cum se simte Dumnezeu la moartea acelora care refuză mântuirea?

Ezechiel 33:11
Biblia spune: _____________________________
Deşi lui Dumnezeu nu-i place să vadă pe cei păcătoşi pierind, El trebuie să distrugă păcatul spre a salva lumea. Dacă păcatului i s-ar permite să continue, el ar contamina universul. Dumnezeu din milă, va îndepărta în final cancerul păcatului ca noi să putem fi eliberaţi de această teribilă plagă.
Numai cei care continuă să se lege de păcat vor fi distruşi împreună cu el. Persoana ce ţine la păcatele sale nu ar fi fericită în cer. În Noul Ierusalim nu vor fi baruri, nici spectacole de revistă sau jocuri de noroc. Numai cei ce au învăţat să iubească neprihănirea vor dori să fie acolo. Numai cei ce-L iubesc pe Dumnezeu vor fi fericiţi acolo.

22. Câţi oameni doreşte Dumnezeu să vadă pierind în iad?

2 Petru 3:9
Biblia spune: _____________________________
23. Ce şansă oferă Dumnezeu fiecărei persoane de pe acest pământ?
Isaia 1:18-20
Biblia spune: „De veţi asculta şi veţi voi ________ dar de nu veţi şi nu veţi asculta ________________”.
Această decizie de a fi salvaţi sau nimiciţi, aparţine fiecăruia, în mod individual. Isus a plătit preţul mântuirii noastre. El stă la uşa inimii noastre, bătând pentru a intra. El doreşte mult să ne ierte păcatele şi să ne salveze, să ne mântuiască. Puterea iubirii şi a harului lui Dumnezeu ne invită să venim, dar Dumnezeu nu ne va forţa să acceptăm darul vieţii veşnice. Dacă dorim iertare şi curăţie, le putem avea. Putem alege să-L iubim şi să-L ascultăm, sau dimpotrivă, putem alege să respingem marea Sa mântuire. Dar, se pune întrebarea, „Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare” (Evrei 2:3).

24. După ce ai studiat această lecţie, care este răspunsul tău la imaginea biblică a iadului?

Răspunsul tău: ___________________________
Numele: _________________________________
Adresa: _________________________________
Localitatea: ______________________________
Telefon: _________________ Cod: ____________
 
 

STUDIUL 17
Viitorii 1000 de ani de pace


„Diavolul este legat şi noi suntem acum în timpul mileniului”,
pretindea cineva cu ceva timp în urmă. „Dacă diavolul este legat”, a răspuns un pastor, „trebuie să fie legat cu un lanţ de cauciuc ce se poate întinde de la Paris la Bombay şi de la Washington la Moscova!”
Nu trebuie decât să ne uităm în jurul nostru ca să ne dăm seama că diavolul n-a fost niciodată mai activ ca acum. Cu toate acestea, se apropie timpul când activităţile diavolului vor fi complet restrânse. El va fi incapabil de a mai ispiti, chinui sau distruge pe vreunul dintre copiii lui Dumnezeu. Pace desăvârşită şi bucurie se va instaura în tot universul, pentru că diavolul va fi legat!
Această „vacanţă” de 1000 de ani este numită mileniu. Termenul nu se găseşte în Biblie. El vine din două cuvinte latine: „mille” şi „annua”, care înseamnă o mie de ani. Expresia „o mie de ani”se găseşte de şase ori în Apocalipsa 20. Sunt multe teorii cu privire la mileniu. Totuşi Biblia explică foarte clar începutul, scopul şi sfârşitul acestei perioade. Înainte de a începe studiul întrebărilor din această lecţie, citeşte te rog întreg capitolul din Apocalipsa 20.

1. La care două învieri ale celor morţi s-a referit Hristos?

Ioan 5:28-29
Biblia spune: _____________________________
a. „Cei ce au făcut binele __________________”.
b. „Cei ce au făcut răul ____________________”.
Aici se menţionează învierea celor drepţi şi învierea celor răi; două învieri distincte.

2. Când vor fi înviaţi morţii cei credincioşi?

1 Tesaloniceni 4:16
Biblia spune: _____________________________

3. Cum numeşte Biblia această înviere a celor credincioşi?

Apocalipsa 20:6
Biblia spune: _____________________________

4. Ce se întâmplă cu credincioşii aflaţi în viaţă când vine Hristos?

1 Tesaloniceni 4:17
Biblia spune: _____________________________

5. Ce se întâmplă cu cei răi aflaţi în viaţă la venirea lui Hristos?

Ieremia 25:31-33
Biblia spune: _____________________________
6. Cum indică Biblia că a doua venire a lui Hristos nu afectează pe cei răi decedaţi?
Apocalipsa 20:5
Biblia spune: „Ceilalţi morţi n-au înviat _______
____________________________”.
Din studiul nostru observăm că mileniul, sau cei o mie de ani, este delimitat de două învieri: cea a credincioşilor, la începutul mileniului şi cea a necredincioşilor, la sfârşitul celor o mie de ani. Învierea celor credincioşi are loc la a doua venire a lui Hristos. Astfel vedem că mileniul reprezintă o mie de ani care începe imediat după a doua venire.

7. Cum vor petrece cei drepţi o parte a timpului lor, în cer, în timpul mileniului?

Apocalipsa 20:4, 6; 1 Corinteni 6:1-3; Iuda 6
Biblia spune: _____________________________
În timpul celor o mie de ani, dintre prima şi a doua înviere, va avea loc judecata celor răi, a diavolului şi a îngerilor lui. „Minunat de înţelept este Dumnezeu! Să presupunem că ai avut pe pământ un prieten foarte drag, dar în cer nu-l vei găsi. Ei bine, în timpul mileniului vei afla cum a procedat Dumnezeu cu cazul lui şi cu cazurile tuturor celorlalţi. Dumnezeu a rezervat o mie de ani pentru această lucrare. El nu va accepta riscul de a exista în mintea cuiva chiar şi cea mai mică îndoială despre lucrarea Sa pentru oamenii păcătoşi. În timpul acestei perioade Dumnezeu îngăduie mântuiţilor să stea în preajma Sa şi să afle cât de mult s-a străduit El să salveze pe fiecare persoană în parte”.

8. De îndată ce toţi drepţii sunt în cer şi toţi cei răi sunt morţi, câţi oameni vor mai fi pe pământ în timpul mileniului?

Ieremia 4:23-27
Biblia spune: _____________________________
Totul este în întuneric şi niciun om nu este lăsat în viaţă pe pământ. Chiar şi păsările au dispărut! Toate oraşele sunt distruse, ruinate. Morţii neîngropaţi sunt împrăştiaţi pe supafaţa pământului! Ce imagine de groază şi dezolare!

9. Ce face Satana în timpul mileniului?

Apocalipsa 20:1-3
Biblia spune: _____________________________
Dezolarea existentă pe pământ este adusă de o serie de evenimente tragice:
1) plăgi îngrozitoare (Apocalipsa 15:16) incluzând masacrul general şi devastarea produsă de conflictul final al Armaghedonului.
2) impresionanta venire a lui Isus Hristos în glorie, moment în care păcătoşii aflaţi în viaţă sunt distruşi, iar pământul este sfărâmat de un mare cutremur.
Expresia „adânc” înseamnă un loc de haos, întuneric sau dezolare, şi este tradusă din cuvântul grecesc din care a rezultat cuvântul abis. Acelaşi cuvânt este folosit în versiunea grecească a Vechiului Testament în Ieremia 4:23-25, unde pământul este descris ca „pustiu şi gol”.
„Timp de o mie de ani, Satana va rătăci încoace şi încolo pe pământul pustiit pentru a vedea urmările rebeliunii lui împotriva Legii lui Dumnezeu. În această vreme suferinţele lui vor fi intense. De la căderea sa, activitatea neîncetată nu i-a dat timpul să reflecteze; dar acum este lipsit de putere şi lăsat să contemple partea pe care a avut-o de când s-a răzvrătit pentru prima oară împotriva guvernării divine, să privească înainte tremurând cu groază către viitor când va trebui să sufere pentru tot răul pe care l-a făcut, şi să fie pedepsit pentru păcatele pe care a determinat să fie făcute”.
DAR SATANA VA FI IARĂŞI DEZLEGAT!

10. Când vor fi păcătoşii din nou în viaţă?

Apocalipsa 20:5
Biblia spune: _____________________________

11. Când va fi Satana eliberat din închisoarea sa?

Apocalipsa 20:7
Biblia spune: _____________________________

12. Cum va ajunge cetatea lui Dumnezeu pe acest pământ?

Apocalipsa 21:2-3
Biblia spune: _____________________________

13. Cum arată Satana că el nu s-a schimbat în timpul mileniului?

Apocalipsa 20:8-9
Biblia spune: _____________________________
Satana nu s-a schimbat. El porneşte din nou pentru a înşela şi pentru a duce în rătăcire pe cei care au fost înviaţi la a doua înviere, la sfârşitul celor o mie de ani. Aceasta va include toţi păcătoşii din toate timpurile care au refuzat de a-L lăsa pe Dumnezeu să-i cureţe şi să-i mântuiască de păcatele lor.

14. Care este consecinţa încercării disperate a lui Satana şi a adepţilor lui de a cuceri oraşul lui Dumnezeu?

Apocalipsa 20:9, 14-15
Biblia spune: _____________________________

„Acesta este ultimul act din marea controversă dintre Hristos şi Satana. Întreaga rasă umană se întâlneşte aici pentru prima şi ultima oară. Acum are loc separarea veşnică a celor drepţi de cei păcătoşi. În acest timp sentinţa lui Dumnezeu asupra celor nelegiuiţi este adusă la îndeplinire prin iazul de foc. Aceasta este a doua moarte. Aceasta pune capăt marii răzvrătiri împotriva lui Dumnezeu şi a guvernării Sale.


15. Ce efecte are focul care coboară de la Dumnezeu din cer asupra păcatului şi asupra păcătoşilor?

2 Petru 3:10
Biblia spune: _____________________________

16. După ce focul curăţitor se va fi sfârşit şi orice păcat va fi eliminat, ce va face Dumnezeu?

2 Petru 3:13
Ioan spune: „Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou, pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră” (Apocalipsa 21:1). Focul ce îi consumă pe nelegiuiţi purifică pământul. Orice urmă de blestem este îndepărtată… Limbajul uman nu este în stare să descrie răsplata celor drepţi. Va fi cunoscută numai de aceia care o vor vedea. Nicio minte mărginită nu poate cuprinde slava Paradisului lui Dumnezeu”.
Pavel spunea: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc” (1 Corinteni 2:9).

17. Cine va locui pe noul pământ?

Apocalipsa 21:27
Biblia spune: _____________________________
18. Cum putem fi siguri că numele noastre sunt în cartea vieţii şi că nu au fost şterse?
Exodul 32:33; Apocalipsa 3:5
Biblia spune: _____________________________

19. Numai prin cine putem obţine victoria şi putem deveni biruitori?

1 Corinteni 15:57
Biblia spune: _____________________________

20. În ce fel descrie Biblia biruinţa sfinţilor asupra vrăşmaşului lor şi al lui Dumnezeu?

Apocalipsa 12:11
Biblia spune: _____________________________
Întreaga veşnicie este în joc, întrucât nu există a doua şansă. Focul purificator este cel final! Dar nimeni nu trebuie să experimenteze durerea de a fi pierdut pentru veşnicie. Isus oferă viaţa veşnică – un „mâine” minunat pentru fiecare persoană. Invitaţia este dată oricui!

„Şi Duhul şi Mireasa zic: VINO! şi cine aude, să zică: VINO! Şi celui ce îi este sete, să vină; cine vrea să ia apa vieţii fără plată!
(Apocalipsa 22:17).
ASTĂZI ALEGEREA NE APARTINE!

21. Unde îţi propui să fii în timpul mileniului?

Răspunsul tău: ___________________________
Numele: _________________________________
Adresa: _________________________________
Localitatea: ______________________________
Telefon: _________________ Cod: ____________
 
 

STUDIUL 18
Ziua ta în instanţă

Aţi fot vreodată martorul dramei unui criminal judecat de un juriu? Când o persoană este judecată, fiecare dovadă este cântărită de inculpat şi avocatul său. Soarta poate atârna de mărturia unui singur martor.
Imaginează-ţi înspăimântătoarele emoţii contradictorii, care-l stăpânesc pe acuzat când aude depunându-se mărturii pentru sau împotriva vieţii sale! În final, când s-a spus totul în favoarea sau împotriva lui, juriul se retrage pentru a delibera.
Când juriul revine, judecătorul cere verdictul. Ce moment de tensiune! Dacă verdictul este „nevinovat” acuzatul este fericit. Dacă verdictul este „vinovat” remuşcarea şi disperarea îi umplu inima.
Ce gând solemn! Da, prietene, ştiai că există o judecată ce ne priveşte în mod vital pe tine şi pe mine? Orice bărbat, orice femeie, orice copil care trăieşte pe faţa pământului, sau care au trăit vreodată, este programat să apară înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu! Noi toţi vom apărea în faţa judecăţii! Nu există cale de a scăpa de ziua judecăţii noastre! Întrebarea la care trebuie să răspundem este: Eşti pregătit să stai înaintea tribunalului de judecată şi să asculţi sentinţa?
Cu pese 2500 de ani în urmă, regele babilonian Belşatar împreună cu o mulţime din nobilii săi petrecea într-o luxoasă sală de banchet. Ei se mândreau cu faptul că Babilonul era inexpugnabil. Pentru a arăta sfidarea faţă de dumnezeii altor neamuri şi pentru a preamări propria lor putere, ei au poruncit ca vinul să fie servit în vasele de aur care fuseseră luate din templul din Ierusalim. Ei au băut până s-au îmbătat complet.
Dumnezeu a luat notă de această sfidare din partea lui Belşatar şi El a scris o sentinţă de judecată pe peretele sălii de banchet. Chiar în beţia lor depravantă, aceşti nobili au fost treziţi de mâna nemiloasă care a scris sentinţa lor de condamnare la moarte. Biblia declară că atunci când Belşatar a văzut mâna scriind pe perete „genunchii i s-au izbit unul de altul” (Daniel 5:6). Aceasta nu a fost trucul unui vrăjitor. A fost convocat Daniel şi a citit regelui mesajul: „MENE, MENE, TEKEL, UPFARSIN” (NUMĂRAT, NUMĂRAT, CÂNTĂRIT ŞI ÎMPĂRTIT). Şi iată tâlcuirea acestor cuvinte: „Numărat” înseamnă că Dumnezeu ţi-a numărat zilele domniei şi i-a pus capăt. „Cântărit” înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă şi ai fost găsit uşor! „Împărţit” înseamnă că împărăţia ta va fi împărţită şi dată Mezilor şi Perşilor! (Daniel 15:26-28).
Judecata divină l-a găsit pe rege vinovat. El a fost cântărit şi găsit necorespunzător. În aceeaşi noapte regele Belşatar al Haldeilor a fost ucis şi un împărat străin a urcat pe tronul său. El nu numai că şi-a pierdut viaţa pe acest pământ, dar a pierdut şi viaţa veşnică deoarece el a întors spatele lui Dumnezeu şi a slăvit puterea şi mărirea sa proprie.
Pentru a putea înţelege natura solemnă a chemării pe care o face Dumnezeu la judecată, să dăm la o parte acum orice grijă pământească şi să studiem ce spune Biblia despre acest crucial eveniment.

1. De unde ştim că va fi o judecată?

Fapte 17:30-31
Biblia spune: _____________________________

2. Câţi dintre noi vor trebui să apară înaintea scaunului de judecată a lui Hristos?

2 Corinteni 5:10
Biblia spune: _____________________________
Toţi sunt implicaţi! Niciunul nu poate scăpa! Niciunul nu este scuzat! Toţi cei ce au trăit pe pământ vor fi citaţi de însuşi Dumnezeu să apară în faţa judecăţii Sale. Nu va fi nicio instanţă superioară de apel; sentinţa care va fi dată va fi definitivă şi irevocabilă!
Fiecare trebuie să-L întâlnească pe Marele Judecător faţă în faţă! Fiecare persoană are un suflet de salvat sau de pierdut.

3. Ce solie urmează a fi vestită în toată lumea chiar înainte de venirea lui Hristos?

Apocalipsa 14:6-7, 14-15
Biblia spune: _____________________________

4. Cine va prezida judecata?

Daniel 7:9-10
„Cel îmbătrânit de zile” este Dumnezeu Tatăl, de care Fiul se apropie ca apărător al nostru (Daniel 7:13).
Noi trebuie să recunoaştem totuşi că Scripturile Îl prezintă pe Fiul ca fiind de asemenea implicat în judecarea omului (Ioan 5:22, 27).

5. Cine altcineva participă şi ajută la judecată?

Daniel 7:10
Biblia spune: _____________________________
Îngerii au fost martori la faptele noastre (Eclesiastul 5:6; Matei 18:10).

6. Cine altcineva stă lângă Dumnezeu la această scenă a judecăţii?

Daniel 7:13
Biblia spune: _____________________________

7. Ce rol are Hristos la judecată?

1 Ioan 2:1; Evrei 7:25
Biblia spune: _____________________________
Niciun om nu va fi nevoit să stea singur la judecată! Hristos este doritor să stea înaintea tronului ca avocat sau apărător pentru toţi cei care şi-au regretat păcatele şi prin credinţă au cerut ca sângele lui Hristos să fie o jertfă de ispăşire pentru ei. El stă acolo, ca Mântuitor al tău şi al meu, pentru a pleda în favoarea păcătosului. El a promis că va mărturisi numele noastre înaintea Tatălui dacă şi noi Îl vom mărturisi înaintea oamenilor (Matei 10:32-33). Isus, Creatorul şi Răscumpărătorul nostru, este Avocatul apărării la bara de judecată a lui Dumnezeu. El doreşte să mijlocească pentru noi!

8. După ce standard vom fi judecaţi?

Iacov 2:10-12
Biblia spune: _____________________________
În tribunalele pământeşti oamenii sunt judecaţi după legile statului sau ale guvernului. La judecata lui Dumnezeu oamenii vor fi judecaţi după legea lui Dumnezeu. Numai atunci când s-a instituit un standard cu care să se compare acţiunile cuiva se poate studia comportamentul acelei persoane şi stabili vinovăţia sau nevinovăţia ei. „Unde nu este o lege acolo nu este nici călcare de lege” (Romani 4:15). Standardul după care este comparată comportarea unui om este Legea lui Dumnezeu, Cele Zece Porunci, legea libertăţii.

9. Pe ce baze va evolua Dumnezeu cazurile noastre la judecată?

Biblia spune: _____________________________
a. Apocalipsa 20:12 „Şi morţii au fost ______”.
b. Matei 12:36-37
c. 1 Corinteni 4:5 „Care va scoate la lumină ________________________________”.
d. Eclesiastul 12:14 „Căci Dumnezeu va aduce orice ___________________ la judecată şi judecata aceasta este cu privire la _____________________”.
Nimeni nu se poate ascunde! Nimeni nu se poate sustrage! Nimeni nu este omis. Nu există martori falşi. În această lume oamenii sunt adesea judecaţi greşit, dar la tribunalul lui Dumnezeu toate faptele sunt înregistrate. Totul va fi dezvăluit la judecată.

10. Ce rapoarte sunt folosite ca probe?

Apocalipsa 20:11-12
Biblia spune: _____________________________

11. Ce carte conţine rapoartele acelora care urmează pe Domnul?

Maleahi 3:16
Biblia spune: _____________________________

12. În ce altă carte sunt înregistrate numele acelora care au acceptat pe Hristos?

Filipeni 4:3
Biblia spune: _____________________________

13. Ce se întâmplă cu numele celui care primeşte pe Hristos dar mai târziu se întoarce la o viaţă de păcat?

Exodul 32:31-33; Ezechiel 18:24
Răspunsul tău: ___________________________

14. Ce făgăduinţă este făcută biruitorului?

Apocalipsa 3:5
Biblia spune: _____________________________

15. Ce altceva este notat în rapoartele lui Dumnezeu în afară de păcatele oamenilor?

Neemia 13:14
Evident, faptele noastre bune sunt notate pentru că Neemia a rugat pe Dumnezeu să nu şteargă faptele lui bune. Psalmistul spune: „Tu numeri paşii vieţii mele de pribeag; pune-mi lacrimile în burduful tău; nu sunt ele scrise în cartea Ta? (Psalmii 56:8). Înseamnă că Dumnezeu înregistrează chiar lacrimile pe care noi le vărsăm. ce Dumnezeu al iubirii!

16. Cu cine va începe această judecată de cercetare?

1 Petru 4:17
Biblia spune: _____________________________
Dumnezeu aşteaptă foarte mult de la cei care mărturisesc numele lui Hristos. Judecata începe cu aceia care fac cele mai înalte declaraţii cu privire la relaţia lor cu Dumnezeu.

17. Ce asigurare minunată a dat Dumnezeu acelora care au acceptat iertarea Sa?

Evrei 8:12
Biblia spune: _____________________________
În zilele lui Pavel judecata era încă în viitor. Când vine Hristos, El aduce răsplata cu sine – deci judecata este încheiată. După Daniel 8:14 şi Apocalipsa 14:7, noi suntem acum în ceasul judecăţii. Cazurile acelora care au acceptat pe Hristos sunt examinate. Aceia care au devenit biruitori prin puterea Sa vor fi curăţiţi de toate păcatele lor aceia care au făcut un legământ, dar care prin vieţile lor au negat pe Domnul lor, vor fi aceia ale căror nume vor fi şterse din cartea vieţii. Poate că te întrebi: „Dacă suntem mântuiţi prin har, vor juca faptele noastre bune vreun rol în mântuirea noastră? Da! „Faptele noastre bune arată cât de totală a fost predarea noastră şi cât de mult iubim noi pe Dumnezeu şi pe aproapele nostru. Totuşi ele nu vor face ispăşire pentru păcatele noastre.
Sunt numeroşi cei ce au o formă de evlavie, dar care prin faptele lor neagă puterea lui Dumnezeu în viaţa lor. Aceştia nu vor intra în Cetatea Veşnică. Faptele lor mărturisesc că ei au fost creştini numai cu numele. De ce? Deoarece ei niciodată nu au transpus iubirea lor în fapte. Hristos descrie acest grup de oameni în Matei 7:21-23. „Nu orişicine-Mi zice: Doamne, Doamne! va intra în Împărăţia cerurilor, ci cei ce fac voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulţi îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi minuni în Numele Tău? Atunci le voi spune curat: Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege”.
Vina păcatelor şi greşelilor noastre au fost purtate de El pe crucea Golgotei. Noi vom sta în acea zi înaintea lui Dumnezeu ca şi cum noi nu am fi păcătuit niciodată. Dovezile despre greşelile noastre vor dispărea pentru totdeauna. Ele vor fi iertate şi şterse. De ce trebuie să ne îngrijorăm de trecut sau de viitor când noi putem obţine iertarea chiar astăzi?

18. Mântuitorul stă gata să pledeze în favoarea ta, El doreşte să fie Apărătorul tău la judecată.

Vrei să aşezi cazul tău în mâinile Sale?
Răspunsul tău: ___________________________
Numele: _________________________________
Adresa: _________________________________
Localitatea: ______________________________
Telefon: _________________ Cod: ____________
 
 

STUDIUL 19
Cresterea în Hristos

Este o lege fizică aceea ca dezvoltarea şi creşterea sănătoasă să fie produse de alimente hrănitoare, aer curat, exerciţiu şi o relaţie de dragoste cu ceilalţi. Dacă unul din aceste elemente lipseşte, va fi afectată creşterea şi dezvoltarea şi, posibil, moartea.
De asemenea este o lege spirituală ca dezvoltarea şi creşterea spirituală să fie produse de studierea
sistematică a Bibliei, o viaţă de rugăciune regulată şi de mărturisire a lui Hristos şi altora. Dacă lipseşte una din acestea, rezultă diminuarea creşterii spirituale şi, posibil, moartea. Haideţi să luăm Cuvântul lui Dumnezeu şi să aflăm cum putem creşte până la asemănarea cu Hristos Isus. Există unele lucruri esenţiale creşterii şi dezvoltării sănătoase a vieţii noastre spirituale.
HRANA SPIRITUALĂ

1. Ce a spus Isus că era necesar pentru întreţinerea vieţii spirituale?

Matei 4:4
Biblia spune: _____________________________
„Omul, creat pentru comuniune cu Dumnezeu, îşi poate găsi adevărata lui viaţă şi dezvoltarea numai printr-o astfel de comuniune. Creat pentru a găsi în Dumnezeu bucuria sa cea mai mare, omul nu poate găsi în nimic altceva, ceea ce ar potoli dorul inimii şi ar satisface foamea şi setea sufletului. Cine cercetează Cuvântul lui Dumnezeu cu un spirit sincer şi primitor, căutând să înţeleagă adevărurile lui, acela va intra în legătură cu Autorul său, şi, exceptând cazul alegerii sale proprii, nu există limite pentru posibilităţile dezvoltării sale”.

2. De ce a permis Domnul copiilor lui Israel să ajungă înfometaţi în pustie?

Deuteronom 8:3
Biblia spune: _____________________________
Cuvântul este indispensabil creşterii spirituale. El este „pâine spirituală”. Noi trebuie s-o mâncăm pentru a creşte. Ieremia declară: „Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit; cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele” (Ieremia 15:16).

3. Ce dietă este recomandată celor ce au fost de curând convertiţi la Hristos?

1 Petru 2:2
Biblia spune: _____________________________
Corpurile noastre sunt alcătuite din ceea ce mâncăm şi bem; şi, ca în viaţa naturală, tot aşa şi în cea spirituală, lucrurile asupra cărora noi medităm şi cu care ne preocupăm mintea noastră, acelea dau tonul şi puterea vieţii noastre spirituale… Nimic nu e mai potrivit pentru mărirea puterii minţii noastre ca studiul Sfintei Scripturi. Nicio altă carte nu are aşa putere să trezească idei înalte, să dea vigoare facultăţilor noastre, ca Biblia cea plină de adevăruri atât de vaste şi înălţătoare”.

4. Ce sfat i-a dat Pavel tânărului discipol Timotei?

2 Timotei 2:15
Biblia spune: _____________________________
Mulţi din cei proaspăt convertiţi la Hristos nu mai cresc niciodată, ci rămân copii sau pitici din punct de vedere spiritual pentru că ei nu se hrănesc cu Cuvântul lui Dumnezeu.

5. Cât de mult preţuia David Cuvântul Lui Dumnezeu?

Psalmii 119:103-105
Biblia spune: _____________________________

6. Ni se spune că „cel neprihănit va trăi prin credinţa lui” (Habacuc 2:4). Cum primim noi această credinţă?

Romani 10:17
Biblia spune: _____________________________

7. Ce efort este necesar din partea noastră pentru a înţelege lucrurile divine?

Proverbe 2:3-6
Biblia spune: _____________________________
„Fără serioasă cercetare şi fără studiu însoţit de rugăciune, nu putem dobândi înţelepciune. Unele părţi din Biblie sunt prea clare ca să poată fi înţelese greşit; sunt însă alte părţi al căror înţeles nu se găseşte la suprafaţă încât să fie observat la prima vedere. Atunci trebuie să comparăm unul cu altul textele Bibliei şi să cercetăm totul cu grijă, cugetând la rugăciune. Un astfel de studiu va fi răsplătit din belşug”.

8. Ce putere are Cuvântul când este ascuns în inimă?

Psalmii 119:11
Răspunsul tău: ___________________________

9. Ce se cere dincolo de o simplă auzire a Cuvântului?

Iacov 1:22
Biblia spune: _____________________________

10. Care este rezultatul îndeplinirii voiei lui Dumnezeu?

1 Ioan 2:17
Biblia spune: _____________________________
COMUNIUNE CU DUMNEZEU

11. Ce ne sfătuiesc Isaia şi Ieremia să facem?

Isaia 55:6; Ieremia 33:3
Biblia spune: _____________________________
Noi putem vorbi cu Dumnezeu! El ne spune să-L chemăm. Nu este o discuţie doar din partea omului sau din partea lui Dumnezeu. Este puţin din amândouă, şi ceva mai mult! Este împărtăşirea bucuriilor noastre şi a necazurilor, plăcerilor şi neplăcerilor, recunoştinţa şi lauda noastră. Este deschiderea inimii noastre lui Dumnezeu ca unui prieten, şi ceva mai mult. Mult mai mult! Uneori poate e comuniune cu Dumnezeu în linişte deplină – doar simţirea prezenţei sale şi simţirea căldurii dragostei Sale. Rugăciunea se înalţă la Dumnezeu, făcând legătura dintre mintea noastră şi a Sa astfel ca noi să putem începe să înţelegem voia Sa şi calea Sa.
Rugăciunea nu este mituirea lui Dumnezeu pentru a ne ajuta. El doreşte să ne ajute! Uneori El spune „Da”. Alteori spune „Nu”. Uneori El spune „Aşteaptă”. Alteori spune „Îţi voi da ceva mai bun”. Dar întotdeauna răspunde unei rugăciuni sincere. ÎNTOTDEAUNA!

12. În numele cui trebuie să adresăm cererile noastre?

Ioan 14:13-14
Biblia spune: _____________________________

13. Cât de des ar trebui să ne rugăm?

Coloseni 4:2; 1 Tesaloniceni 5:17
Biblia spune: _____________________________

14. Ce timp a pus deoparte David pentru rugăciune?

Psalmii 55:16-17
Biblia spune: _____________________________

15. Ce asigurare avem că Dumnezeu va auzi şi va răspunde la rugăciunile noastre?

Matei 7:7
Biblia spune: _____________________________

16. Ce condiţii sunt necesare pentru ca rugăciunile noastre să primească răspuns?

a. PERSEVERENTA Efeseni 6:18
b. CREDINTA Iacov 1:6
c. „DUPĂ VOIA LUI” 1 Ioan 5:14
d. IERTAREA Marcu 11:25-26
e. SĂ NU SE NUTREASCĂ PĂCATUL Psalmii 66:18
f. SĂ SE TINĂ LEGEA LUI DUMNEZEU Proverbe 28:9
Biblia spune: _____________________________

„Aduceţi înaintea lui Dumnezeu dorinţele, bucuriile, grijile, întristările şi temerile voastre. Nu-L veţi împovăra; nu-L puteţi obosi. Cel ce numără perii capului vostru nu rămâne indiferent faţă de trebuinţele copiilor Săi..”


COMUNIUNEA CREŞTINĂ


17. Cum arată Biblia că omul este fiinţă socială?

Romani 14:7
Biblia spune: _____________________________

18. De unde putem şti că Hristos a fost social şi I-a plăcut părtăşia?

a. Ioan 2:1-11
b. Ioan 12:12
c. Luca 4:16
Biblia spune: _____________________________

„Isus mustră goana după plăceri de orice formă dar din fire El este sociabil. El primea ospitalitatea tuturor claselor vizitând familii de bogaţi şi săraci, de învăţaţi şi ignoranţi, căutând să înalţe gândurile lor de la lucrurile obişnuite ale vieţii, la lucrurile spirituale şi veşnice. El n-a îngăduit risipa în viaţa Lui şi nicio umbră de uşurătate, nu a pătat comportamentul Lui. Cu toate acestea se bucura de scenele de bucurie nevinovată şi prin prezenţa Lui a arătat că adunările sociale pot fi sfinţite”.


19. Ce-i îndemna Pavel pe primii creştini să nu părăsească?

Evrei 10:24-25
Biblia spune: _____________________________
De-a lungul secolelor frumosul obicei de a merge la casa Domnului a fost urmat de milioane de oameni. David spunea: „Mă bucur când mi se zice „Haidem la casa Domnului” (Psalmii 122:1). Însuşi Isus a ţinut în mod regulat Sabatul şi se întâlnea cu credincioşii în comuniunea creştină. Luca 4:16 spune: „În ziua Sabatului, a intrat în sinagogă şi s-a sculat să citească”. Ce părtăşie! Ce binecuvântări vin asupra noastră când ne adunăm pentru a ne închina lui Dumnezeu şi împreună cu alţii ce-L iubesc pe El.

20. Unde a promis Isus că va fi?

Matei 18:20
Biblia spune: _____________________________

21. Ce sfat a dat Pavel în legătură cu relaţia noastră cu alţii?

Romani 12:10
Biblia spune: _____________________________

22. Ce regulă de aur a stabilit Isus?

Matei 7:12
Biblia spune: _____________________________

EXERCITIU SPIRITUAL


23. Care a fost misiunea lui Hristos aici pe pământ?

Luca 19:10
Biblia spune: _____________________________

24. Potrivit cuvintelor Mântuitorului, ce devin creştinii umpluţi de Duhul Sfânt?

Fapte 1:8
Biblia spune: _____________________________

25. Despre ce mărturiseşte un urmaş al lui Hristos?

Romani 10:2, 9
Biblia spune: _____________________________

26. Cum descrie Isus pe martorul creştin?

Matei 5:14-16
Biblia spune: _____________________________

27. Care au fost sfaturile lui Isus către urmaşii Săi?

Matei 2:19-20
Biblia spune: _____________________________

28. Este şi dorinţa ta să creşti în Hristos prin studierea Cuvântului Său, prin comuniune cu Dumnezeu şi prin vestirea dragostei lui Hristos şi altora?

Răspunsul tău: ___________________________
Numele: _________________________________
Adresa: _________________________________
Localitatea: ______________________________
Telefon: __________________ Cod: _____________
 
 

STUDIUL 20
Biserica finală identificată

Un student, care completa un formular de înscriere la Universitate, ajungând la întrebarea referitoare la religia sa a scris: „CONFUZIA”.
Mii de oameni astăzi ar putea să declare pe bună dreptate că religia lor este „confuzia”, căci ei într-adevăr, nu ştiu ce cred, nici nu pare să le pese dacă crezul lor se armonizează cu ceea ce învaţă Biblia sau nu. Mulţi oameni au moştenit religia lor de la părinţi sau bunici şi nu şi-au luat niciodată timp să studieze ei înşişi Biblia şi învăţăturile ei. Este sinceritatea suficientă? Sau contează ceea ce credem? Biblia spune: „Multe căi i se par bune omului, dar la urmă duc la moarte” (Proverbe 16:25). Orice învăţătură vine sau de la sursa adevărului, sau de la iniţiatorul păcatului. Noi nu putem urma simţămintele noastre sau pe părinţii noştri şi să fim în siguranţă. Noi nu putem fi în siguranţă acceptând ceea ce altcineva a acceptat până ce nu suntem siguri că acea persoană urmează ceea ce a spus Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Biblia declară: „Cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun”
(1 Tesaloniceni 5:21). Nu este necesar să cercetăm şi să cântărim toate învăţăturile diferitelor denominaţiuni care sunt astăzi în lume pentru a găsi biserica adevărată a lui Dumnezeu. Putem găsi biserica Sa cu uşurinţă şi cu deplină încredere şi certitudine dacă vom lua:
1 – Cuvântul lui Dumnezeu ca singurul nostru ghid, 2 – Legea Sa ca singura noastră unitate de măsură şi, 3 – pe Fiul Său, ca singurul nostru exemplu.
Experţii bancari studiază şi învaţă caracteristicile distinctive ale unei bancnote astfel că ei pot recunoşte uşor o bancnotă contrafăcută. Dacă o bancnotă nu are caracteristicile distinctive ale unei bancnote autentice, atunci ea este falsă. Tot aşa şi cu adevărata biserică a lui Dumnezeu. Când învăţăm caracteristicile distinctive ale ultimei biserici, vom fi uşor în stare să identificăm un fals.
Să ne îndreptăm atenţia către singura noastră sursă de adevăr, Biblia, şi să descoperim care sunt caracteristicile bisericii adevărate ale lui Dumnezeu.

1. Dintre multe credinţe ce pretind a fi adevărata credinţă, câte recunoaşte Dumnezeu?

Efeseni 4:5
Biblia spune: _____________________________

2. Isus a spus că mai are şi alte oi (urmaşi) şi în alte staule. Ce a spus că se va întâmpla cu aceste oi?

Ioan 10:16
Biblia spune: _____________________________

3. Ce afirmaţie din Biblie ne spune că Dumnezeu avea o biserică (adunare) în timpurile Vechiului Testament?

Fapte 7:38
Biblia spune: _____________________________

4. Cum a numit Isus locul de închinare din timpul Său?

Ioan 2:14-16
Biblia spune: _____________________________

5. Ce a spus Isus pentru a arăta că urma să întemeieze o biserică?

Matei 16:13-18
Biblia spune: _____________________________

6. Ce instrucţiuni date de Isus arată că El intenţiona ca biserica sa pe acest pământ să aibă o organizaţie?

Matei 18:15-18
Biblia spune: _____________________________

7. După moartea lui Isus, care a fost unul dintre primele acte oficiale ale noii biserici?

Fapte 1:23-26
Biblia spune: _____________________________

8. Ce se întâmpla cu cei noi convertiţi când acceptau pe Isus ca fiind Hristosul?

Fapte 2:41, 47
Biblia spune: _____________________________

9. Cine este capul bisericii pe care Hristos a întemeiat-o?

Efeseni 5:23-24
Biblia spune: _____________________________
Orice face sau crede biserica trebuie să vină de la capul Său – Hristos. Ea nu poate îngădui tradiţii omeneşti dacă este biserica lui Hristos; ea este supusă numai Lui.
10. Cum descria Pavel biserica lui Hristos prietenului său Timotei?
1 Timotei 3:15
Biblia spune: _____________________________
Această declaraţie arată că biserica lui Dumnezeu este fortăreaţa adevărului. Găseşte adevărata biserică a lui Hristos şi vei găsi adevărul aşa cum este prezentat de Isus.
11. Ce profeţie remarcabilă a oferit Dumnezeu în cartea Apocalipsei care schiţează istoria bisericii din zilele lui Hristos până la sfârşitul timpului?
Apocalipsa 12
Biblia spune: _____________________________
Citeşte întreg capitolul din Apocalipsa 12. Aici vei găsi o profeţie simbolică ce schiţează istoria poporului lui Dumnezeu pe toată perioada creştină.
12. Descrie frumoasa femeie din această profeţie.

Apocalipsa 12:1
Biblia spune: _____________________________

13. Cine este Sionul?

Isaia 51:16
Biblia spune: _____________________________

14. Prin ce obişnuieşte Dumnezeu să simbolizeze poporul Său sau Sionul?

Ieremia 6:2
Biblia spune: _____________________________

15. Ce putere este reprezentată prin marele balaur roşu?

Apocalipsa 12:3, 7-9
Biblia spune: _____________________________

16. Cum este descris Hristos în această profeţie?

Apocalipsa 12:5
Biblia spune: _____________________________

17. Cum a încercat Diavolul să-L distrugă pe Hristos, imediat după ce s-a născut?

Matei 2:1-16; Apocalipsa 12:3-4
Biblia spune: _____________________________
18. Deoarece Diavolul cunoaşte că zilele lui sunt numărate, ce face el femeii care reprezintă biserica?
Apocalipsa 12:13
Biblia spune: _____________________________

19. Unde s-a refugiat femeia (Biserica) pentru a scăpa de persecuţia ce a durat 1260 de zile?

Apocalipsa 12:6
Biblia spune: _____________________________
Perioada de persecuţie menţionată în Apocalipsa 12:6 prezintă 1260 de ani literali. Potrivit interpretării profetice, în Biblie, o zi reprezintă un an (Numeri 14:34; Ezechel 4:6).
Din punct de vedere istoric cei 1260 de ani încep în 538, când se ridică Roma papală, şi se sfârşesc în 1798 când aceasta pierde pentru o vreme supremaţia Europei.
Pustia în care s-au refugiat credincioşii persecutaţi în cei 1260 de ani reprezintă locurile aride şi îndepărtate ale pământului. Când Israel a ieşit din Egipt pentru a scăpa de asuprire şi persecuţie Dumnezeu a pregătit pustia Sinai ca loc al ocrotirii Sale neîncetate (Deteronom 8:2-4; Exodul 16:14-15).

20. Împotriva cărei părţi din adevărata biserică îşi îndreaptă diavolul în mod special mânia şi atacurile finale?

Apocalipsa 12:17
Rărspunsul tău: ___________________________
„Rămăşiţa” este ultima parte. La fel cum rămăşiţa unui sul de stofă este ultima parte a acelui sul, tot aşa rămăşiţa bisericii lui Dumnezeu este ultima porţiune a bisericii sale pe pământ.

21. Care sunt cele două caracteristici speciale ale rămăşiţei – biserica lui Dumnezeu de la încheierea timpului?

Apocalipsa 12:17
Biblia spune: _____________________________
Apocalipsa 19:10 spune că „mărturia lui Isus este duhul proorociei”. Multe biserici pretind că sunt biserica adevărată. Dar nu ceea ce pretinde o biserică este ceea ce contează, ci ceea ce spune Dumnezeu în mod consecvent despre acea biserică prin aura profeţilor Săi din toate timpurile.

22. Care dintre poruncile lui Dumnezeu este ignorată de aproape întreaga lume creştină?

Exodul 20:8-11
Biblia spune: _____________________________
În general bisericile creştine sunt de acord cu nouă dintre cele zece porunci. Diferenţa de părere şi practică este legată de a patra poruncă – porunca Sabatului.
Biserica adevărată a lui Dumnezeu trebuie să ţină deci TOATE poruncile. Dacă o biserică nu ţine toate cele zece porunci, ea nu mai poate fi biserica finală a lui Dumnezeu şi nu are carcteristicile pe care le arată Dumnezeu în această profeţie.
23. Biserica lui Dumnezeu trebuie să fie o mişcare şi să aibă o solie mondială, pentru că El a dat urmaşilor Săi o lucrare specială. Ce trebuie să facă ei?
Matei 28:19; Fapte 1:8
Biblia spune: _____________________________
Cu alte cuvinte, biserica adevărată din zilele noastre va fi angajată în ducerea „Evangheliei Împărăţiei” în lumea întreagă. În căutarea bisericii adevărate, trebuie să ne îndreptăm atenţia spre un grup de credincioşi care proclamă adevărul în întreaga lume. Ei vor avea un program mondial de propovăduire a Evangheliei.

24. Ce mare solie întreită va fi proclamată în lumea întreagă de biserica finală?

Apocalipsa 14:6-12
Biblia spune: _____________________________
Acesta este ultimul mesaj de avertizare care să fie predicat lumii întregi. Această solie este denumită „Evanghelia veşnică”. Este avertizarea dată lumii că ceasul judecăţii lui Dumnezeu a sosit. Ea cheamă pe oameni înapoi la a se închina Creatorului. Dumnezeu a spus să ne amintim de ziua Sabatului, ca fiind amintitor al lucrării sale creatoare. Biserica sfârşitului ce va ţine sabatul zilei a şaptea.
A doua parte a acestei solii îi cheamă pe oameni să iasă din Babilon. Babilonul reprezintă confuzia religioasă din lume, iar Dumnezeu îşi cheamă afară poporul să iasă din Babilon (Ioan 10:16). Această biserică adevărată îi va chema pe oameni să iasă din confuzia religioasă şi-i va întoarce la închinarea la Dumnezeu drept Creator.
A treia partea a soliei este o avertizare împotriva fiarei şi a semnului ei. Adevărata biserică va proclama avertizarea împotriva închinării la fiară şi a primirii semnului ei.

25. Ce chemare face Dumnezeu copiilor Săi care se află astăzi în confuzie?

Apocalipsa 18:1-4
Biblia spune: _____________________________

26. Cum îi descrie Biblia pe cei ce sunt chemaţi afară prin această ultimă solie de avertizare?

Apocalipsa 14:12
Biblia spune: _____________________________
În conformitate cu Biblia trebuie să găsim o biserică ce:
1 – ţine toate poruncile lui Dumnezeu inclusiv Sabatul;
2 – o biserică ce este biserică creştină, pentru că acceptă „credinţa lui Isus”;
3 – are darul profeţiei (Apocalipsa 19:10), şi
4 – lucrează în toată lumea, proclamând înteita solie din Apocalipsa 14.
Câte dintre cele peste 250 de grupări religioase corespund caracteristicilor specifice date în Cuvântul lui Dumnezeu? Numai UNA. Dumnezeu identifică biserica finală cu caracteristici inconfundabile. Numai o singură biserică întruneşte caracteristicile din identificarea dată de Dumnezeu. Luând Cuvântul Său noi putem spune cu uşurinţă care biserică este biserica finală.
27. Dacă ai urmat credinţa familei tale, sau a unei biserici, sau a vreunui mare reformator, nu te decizi astăzi să urmezi întregul adevăr aşa cum
l-ai descoperit în Cuvântul lui Dumnezeu?

Răspunsul tău: ___________________________
Numele: _________________________________
Adresa: _________________________________
Localitatea: ______________________________
Telefon: _________________ Cod: ____________
 
 

STUDIUL 21
Bănci si investiţii sigure

Când Hristos şi-a început lucrarea în Ierusalim unul din primele lucruri pe care le-a făcut a fost acela de a izgoni din templu pe schimbătorii de bani. După trei ani şi jumătate, când El se apropia de sfârşitul lucrării, schimbătorii de bani se reîntorseseră în templu. Să reţinem ce spune Biblia că a făcut Hristos din nou: „Isus a intrat în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele celor ce vindeau porumbei, şi le-a zis: Este scris; Casa Mea se va chema o casă de rugăciune. Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari” (Matei 21:12-13).
Nu cu mult timp în urmă un ziar anunţa că o mare biserică nu mai avea fonduri. Biserica a conceput un plan foarte ingenios de a face rost de fondurile necesare. A tipărit bilete de loterie şi a oferit ca premiu o ladă de lichior. Un membru, după ce a fost sfătuit să joace pentru acea biserică din care făcea parte, a devenit mândrul posesor al lăzii de lichior, cu care se putea acum ameţi.
Unii oameni apără astfel de practici argumentând că ele sunt necesare pentru a finanţa predicarea Evangheliei. Totuşi, nu ar fi necesar să apelăm la astfel de practici dacă am studia Biblia şi am urma planul lui Dumnezeu pentru finanţarea Evangheliei.

1. Cui aparţinem noi, posesiunile noastre şi pământul?

Psalmii 24:1
Biblia spune: _____________________________

2. Ce altceva spune Dumnezeu că este al Său?

a. Psalmii 50:10-11
b. Hagai 2:8
c. Psalmii 100:3
Biblia spune: _____________________________

3. Pe ce temei pretinde Dumnezeu proprietatea asupra tuturor lucrurilor?

Biblia spune: _____________________________
a. EL A CREAT TOATE LUCRURILE Exodul 20:11
b. EL MENTINE ŞI SUSTINE TOATE LUCRURILE Evrei 1:3; Fapte 17:28
c. EL A RĂSCUMPĂRAT PE OM DUPĂ CE ACESTA A PĂCĂTUIT 1 Corinteni 6:20

4. Cine dă omului capacitatea de a obţine bogăţii?

Deuteronom 8:18
Biblia spune: _____________________________
5. Care este relaţia omului cu aceste posesiuni ale lui Dumnezeu?
Luca 12:42
Biblia spune: _____________________________
Ispravnicul este cel care este însărcinat cu supravegherea sau administrarea proprietăţii sau afacerilor altuia. El mânuieşte ceea ce aparţine
altuia. Posesiunile lui Dumnezeu ne sunt încredinţate nouă şi noi suntem administratorii Lui.

6. Ce cere Dumnezeu de la ispravnici?

1 Corinteni 4:2
Biblia spune: _____________________________

7. Ce întrebare pune David?

Psalmii 116:12
Biblia spune: _____________________________

8. Cât timp din timpul nostru pretinde Dumnezeu ca fiind sfânt pentru El?

Exodul 20:8-11
Biblia spune: _____________________________

9. Cât din ceea ce avem pretinde Dumnezeu că-I este închinat Lui?

Levitic 27:30
Biblia spune: _____________________________
Dumnezeu pretinde ca fiind ale Sale a şaptea parte din timpul nostru şi a zecea parte din ceea ce posedăm. Dumnezeu nu are nevoie de niciunul din darurile noastre pentru că totul îi aparţine Lui. Însă El ne cere o parte din timpul şi venitul nostru pentru a ne reaminti de isprăvnicia noastră şi pentru a pune la încercare dragostea noastră faţă de El. Întocmai cum plătirea tributului faţă de Cezar era o recunoaştere a suveranităţii lui, tot astfel zecimea şi sfinţirea Sabatului sunt o recunoaştere a suveranităţii lui Dumnezeu. Hristos a spus: „Daţi Cezarului ce este al cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumneazeu” (Matei 22:21).

10. Ce a făcut Avraam care arăta că sistemul zecimii a fost practicat de poporul lui Dumnezeu din cele mai vechi timpuri?

Genesa 14:18-20
Biblia spune: _____________________________

11. Cât din venit a promis Iacov lui Dumnezeu pentru binecuvântările primite?

Genesa 28:20-22
Biblia spune: _____________________________
„Iacob nu căuta să facă aici o învoială cu Dumnezeu. Domnul deja îi promisese prosperitate şi acest legământ era revărsarea inimii plină de mulţumire pentru asigurarea dragostei şi milei lui Dumnezeu. Iacob simţea că Dumnezeu are drepturi asupra lui pe care el trebuie să le recunoască şi că mijloacele speciale ale favoarei divine date lui cereau o reciprocitate din partea lui. Tot astfel, fiecare binecuvântare revărsată asupra noastră cere un răspuns faţă de autorul tuturor îndurărilor”.

12. Cum a aprobat Isus planul biblic al zecimii?

Matei 23:23
Biblia spune: _____________________________
Fariseii erau scrupuloşi în ceea ce priveşte zeciuirea şi a celor mai mici plante din grădina lor. Isus a spus că ceea ce făceau ei era bine dar păcatul lor consta în neglijarea problemelor mai importante ca: judecata, mila şi credincioşia.

13. În ce scop trebuia să fie folosită zecimea în zilele vechiului Israel?

Numeri 18:21, 24
Biblia spune: _____________________________
Când Iosua a dus pe israeliţi în ţara făgăduită, fiecărei seminţii i s-a dat o parte din ţară ca moştenire. Singura excepţie a fost seminţia lui Levi. Ca preoţi ei trebuia să-şi petreacă tot timpul în slujba Domnului. Lor nu li s-a dat pământ ca să-l lucreze, ci doar cetăţi pentru a locui în ele. Celelalte seminţii dădeau a zecea parte din venitul lor sau din câştig pentru a întreţine pe leviţi.

14. Cum trebuie să fie susţinută astăzi lucrarea şi lucrătorii?

1 Corinteni 9:13-14
Biblia spune: _____________________________

15. Pe care două căi urmează ca ispravnicii lui Dumnezeu să asigure belşug visteriei Lui?

a. ZECIME Maleahi 3:10
b. DARURI Psalmii 96:8
Biblia spune: _____________________________
Zecimea aparţine lui Dumnezeu. Este zecimea Lui sfântă. Când noi Îi întoarcem ceea ce de drept este al Lui, nu-i facem de fapt un dar. Ceea ce cineva dă în plus faţă de zecime, este darul lui sau sacrificiul său prin care onorează pe Dumnezeu.

16. Cum putem onora pe Domnul?

Proverbe 3:9
Biblia spune: _____________________________

17. Care trebuie să fie prioritatea vieţii noastre?

Matei 6:33
Biblia spune: _____________________________
18. Ce binecuvântări promite Dumnezeu acelora care sunt credincioşi în recunoaşterea priorităţii Lui?
Maleahi 9:10-11; Proverbe 3:10
Biblia spune: _____________________________

19. Cum va răsplăti Dumnezeu pe dătătorul generos?

Luca 6:38
Biblia spune: _____________________________
Pavel spune: „Să ştiţi, cine seamănă puţin, puţin va secera; iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea cum a hotărât în inima lui; nu cu părere de rău, sau silă, căci pe cine dă cu bucurie Îl iubeşte Dumnezeu” (2 Corinteni 9:6-7).

20. Unde ne sfătuieşte Isus să strângem bogăţiile noastre?

Matei 6:19-21
Biblia spune: _____________________________

21. Ce declaraţie a lui Isus arată faptul că banii noştri şi inima noastră sunt strâns legate?

Matei 6:21
Biblia spune: _____________________________

22. Ce face un om când reţine zecimea şi darurile lui Dumnezeu?

Maleahi 3:8-9
Biblia spune: _____________________________

23. Ce avertizare a dat Isus împotriva lăcomiei?

Luca 12:15
Biblia spune: _____________________________
„Spiritul dărniciei este spiritul cerului. Acest spirit îşi găseşte cea mai înaltă manifestare în jertfa lui Hristos pe cruce. Pentru noi, Tatăl a dat pe singurul său Fiu; şi Hristos renunţând la tot ceea ce avea, S-a dat pe Sine Însuşi ca noi să putem fi mântuiţi. Crucea Golgotei ar trebui să facă apel la bunăvoinţa fiecărui urmaş al Mântuitorului. Principiul ilustrat aici este de a da cât mai mult… Pe de altă parte spiritul egoismului este spiritul lui Satana. Principiul ilustrat în vieţile celor lumeşti este a lua cât mai mult. Astfel ei speră să-şi asigure fericirea şi tihna, dar roada semănării lor este mizeria şi moartea”.

24. Ce îndemn a fost sfătuit Timotei să dea celor bogaţi?

1 Timotei 6:17-19
Biblia spune: _____________________________

25. Care principiu stă la baza dărniciei?

Deuteronom 16:17
Biblia spune: _____________________________

26. Consideri că planul lui Dumnezeu pentru finanţarea lucrării Sale este un plan bun?

Răspunsul tău: ___________________________
Numele: _________________________________
Adresa: _________________________________
Localitatea: ______________________________
Telefon: _________________ Cod: ____________
 
 

STUDIUL 22
Cartea tehnică a lui Dumnezeu

Când îţi cumperi un automobil nou primeşti o carte tehnică. Această carte tehnică îţi dă aproape toate informaţiile de care ai nevoie pentru a exploata şi îngriji noua maşină.
Un proprietar înţelept va studia instrucţiunile din cartea tehnică şi le va urma cu stricteţe. Instrucţiunile se bazează pe faptul că fabricantul care a proiectat şi construit automobilul ştie cel mai bine cum va da acesta cele mai bune performanţe.
Din când în când oamenii ajung la spital. Adesea medicii trebuie să le spună că ei sunt grav bolnavi deoarece nu şi-au îngrijit corpurile. Ni se spune că 80% dintre toate bolile, exceptând accidentele, sunt rezultatul unui fel de viaţă nesănătos. Milioane de americani se sinucid încetul cu încetul. Ei îşi sapă mormântul cu propriii lor dinţi.
Creatorul şi proprietarul corpului omenesc a scris o carte tehnică. În această carte, Biblia, Dumnezeu ne-a dat instrucţiuni excepţionale pentru îngrijirea corpurilor noastre. El ne spune ce să introducem în corp şi ce să nu introducem. Dumnezeu nu a dat legi arbitrare doar ca să-Şi arate autoritatea. El ne dă sfaturi deoarece, prin faptul că ne-a făcut, El ştie ce este cel mai bine pentru noi. Să cercetăm instrucţiunile lui Dumnezeu cu privire la o sănătate mai bună.

1. Ce a spus Dumnezeu că va face dacă Israel va urma instrucţiunile Sale?

Exodul 23:25 (ultima parte)
Biblia spune: _____________________________

2. Şi-a ţinut Dumnezeu făgăduinţa?

Psalmii 105:37
Biblia spune: _____________________________

3. Care este dorinţa lui Dumnezeu pentru noi toţi?

3 Ioan 2
Biblia spune: _____________________________
Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al fericirii şi al sănătăţii. El doreşte, mai mult decât orice, ca noi să fim sănătoşi şi fericiţi. De fapt, Isus a spus că El a venit ca noi să avem viaţă din belşug (Ioan 10:10). Dar cât de mult trăim şi cât de sănătoşi suntem depinde de cum trăim şi ne îngrijim de corpurile noastre.

4. Conform Bibliei, cui aparţin corpurile noastre?

1 Corinteni 6:19-20
Biblia spune: _____________________________

5. De ce trebuie să fim atenţi în îngrijirea corpurilor noastre?

1 Corinteni 3:16-17
Biblia spune: _____________________________

6. De ce Daniel şi prietenii lui au refuzat să mănânce hrana nesănătoasă de la masa regelui Nebucadneţar?

Daniel 1:8, 12-13, 15
Biblia spune: _____________________________
Acest hotărâtor test al caracterului a venit chiar la începutul carierei lor în Babilon. Regele se gândise să le dea o dovadă a bunăvoinţei sale oferindu-le o parte din hrana de la masa sa, din care o parte fusese jertfă idolilor. A se înfrupta din această hrană ar fi însemnat să aducă închinare zeilor Babilonului şi o negare a credinţei lor în adevăratul Dumnezeu. Dar, dincolo de acestea, ei nu au îndrăznit să-şi asume riscul de a suporta efectul vlăguitor al necumpătării şi vieţii de plăceri asupra dezvoltării lor spirituale, mintale şi fizice. Hrana era bogată şi nesănătoasă iar evreii fuseseră instruiţi de către părinţii lor să se obişnuiască cu cumpătarea severă conform Cuvântului lui Dumnezeu.

7. Ce principiu infailibil trebuie să fie aplicat în toate problemele de sănătate şi viaţă creştină?

1 Corinteni 10:31
Biblia spune: _____________________________

8. Care sunt câteva din lucrurile pe care Dumnezeu le-a dat omului pentru fericirea lui?

Eclesiastul 2:26
Biblia spune: _____________________________
9. Ce hrană a dat iniţial Dumnezeu omului să mănânce?
Genesa 1:29
Biblia spune: _____________________________
Această dietă includea cereale, nuci, fructe şi legume. Carnea nu a fost inclusă în dieta omului decât după poptop (Genesa 9:1-3).
10. În care două categorii a împărţit Dumnezeu animalele când le-a trimis în corabia lui Noe?
Genesa 7:2
Biblia spune: _____________________________
Dumnezeu a făcut plantele şi animalele pe care omul urma să le folosească drept hrană. Dar El nu a făcut toate plantele şi toate animalele pentru hrană. Majoritatea oamenilor din lume nu mănâncă ulmul sau scaieţii, pisicile sau şopârlele. Dar câţi cunosc
faptul că în Biblie Dumnezeu a specificat care vegetale şi fructe şi care animale şi păsări sunt bune ca hrană? Ştiaţi că Dumnezeu a oferit o clasificare amănunţită pentru identificarea animalelor care sunt curate şi necurate pentru hrană?

11. Care animale spune Dumnezeu că sunt curate şi îngăduite penru hrană?

Deuteronom 14:2-5; Leviticul 11:7
Biblia spune: _____________________________
După potop Dumnezeu a permis omului să mănânce carne dar El a specificat care animale pot fi consumate. Este interesant de observat că această distincţie între animalele curate şi necurate nu a început cu Moise ci înainte ca să fi existat vreun evreu.

12. Cum stabilim dacă un animal este curat sau necurat?

Deuteronom 14:6; Leviticul 11:6
Biblia spune: „Să mâncaţi orice dobitoc care ____
___________, unghia ___________ şi __________”.

13. Ce animale menţionează Dumnezeu în mod specific ca nepotrivite pentru hrană?

Deuteronom 14:7-8; Leviticul 11:7-8
Biblia spune: _____________________________
O listă mai amănunţită se găseşte în Levitic 11.

14. Care peşti sunt consideraţi de Dumnezeu ca buni pentru hrană?

Levitic 11:9-10
Biblia spune: „Să mâncaţi din toate cele ce au ___ ________________şi _______________, şi care sunt în ape, fie în mări, fie în râuri”.
Dumnezeu a spus că restul fiinţelor vii din ape să fie „o urâciune pentru voi”. Dintre acestea vedem că pisica de mare, crabii, ţiparii, homarii, creveţii, racii, stridiile, scoicile etc. nu trebuie mâncate de poporul lui Dumnezeu. Păsările sunt enumerate în Levitic 11:13-23. Majoritatea păsărilor necurate se hrănesc cu stârvuri.

15. Ce se va întâmpla la venirea lui Hristos cu cei care continuă să mănânce animale necurate şi urâciuni interzise de Dumnezeu?

Isaia 66:15-17
Biblia spune: _____________________________

16. Ce făceau unii oameni din timpurile biblice despre care Dumnezeu a spus că-I provoacă mânia?

Isaia 65:1-4
Biblia spune: _____________________________

17. Despre cine spune Biblia că au parte de vaiete, întristări, neînţelegeri şi răni fără motiv?

Proverbe 23:29-30
Biblia spune: _____________________________

18. Cine sunt cei incluşi pe lista celor care nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu?

1 Corinteni 6:9-10
Biblia spune: „Nici hoţii, nici cei lacomi, nici ____________________, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu”.

19. Ce spune Biblia despre cei care îşi pângăresc corpul cu vreo substanţă vătămătoare?

1 Corinteni 3:17
Biblia spune: _____________________________
Tutunul conţine nicotină, o otravă mortală, iar ţigările emană substanţe cancerigene care distrug sănătatea şi viaţa noastră. Mulţi dintre noi suntem conştienţi de efectele dăunătoare ale tutunului. Dar ce ar fi de spus daspre băuturi? Testele au arătat în mod clar că efectele farmacologice ale cafelei se datorau conţinutului în cofeină… Este firesc să clasificăm băutul cafelei alături de consumul celorlalte droguri: opiu, alcool, barbiturice şi nicotina.

20. Ce poruncă a dat Dumnezeu care ne interzice să introducem ceva în corpul nostru care ar vătăma sau scurta viaţa noastră?

Deuteronom 12:23
Biblia spune: _____________________________

21. Ce a spus Dumnezeu că nu va reţine de la noi?

Psalmii 84:11
Biblia spune: _____________________________

22. Dacă suntem robiţi de vreun obicei vătămător cum putem găsi putere de a birui?

Filipeni 4:13
Biblia spune: _____________________________

23. Ce îndemn ne-a adresat apostolul Pavel?

Romani 12:1
Biblia spune: _____________________________
Domnul vine să răscumpere un popor deosebit, oameni care şi-su consacrat corpul, mintea şi sufletul. Când evreii aduceau Domnului o jertfă, aceasta trebuia să fie fără cusur, sau defect.

24. După studierea cărţii tehnice a lui Dumnezeu privind viaţa sănătoasă, este şi dorinţa ta de a urma instrucţiunile Sale de a trăi o viaţă care să-L glorifice pe El în corpul tău?

Răspunsul dumneavoastră: __________________

CÂTEVA REGULUI BIBLICE DE SĂNĂTATE

1. Mănâncă la intervale regulate: „Mănâncă la vreme potrivită” Eclesiastul 10:17
2. Nu mânca prea mult: „Puneţi un cuţit în gât dacă eşti prea lacom” Proverbe 23:2
3. Nu folosiţi grăsimi animale sau sânge: „Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri, în toate lucrurile unde veţi locui: cu niciun chip să nu mâncaţi nici grăsime nici sânge” Levitic 3:17
4. Păstrează-ţi corpul curat: „Curăţiţi-vă” Isaia 52:11
5. Îmbină munca şi exerciţiul fizic cu somnul şi odihna: „Să lucrezi şase zile şi să faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea” Exodul 20:9-10. „Dulce este somnul lucrătorului” Eclesiastul 5:12. „Veniţi singuri la o parte într-un loc pustiu şi odihniţi-vă” Marcu 6:31.
6. Fii cumpătat în toate lucrurile, foloseşte stăpânirea de sine: „Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte se supun la tot felul de înfrânări” 1 Corinteni 9:25
7. Întreţine o bună dispoziţie sufletească fericită: „O inimă veselă este un bun leac” Proverbe 17:22
8. Pune-ţi deplina ta încredere în Domnul: „Fiule, ia aminte la cuvintele mele… căci ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc şi sănătate pentru tot trupul lor” Proverbe 40:20-22
9. Ajută pe cei care sunt în nevoie: „dezleagă lanţurile răutăţii… desnoadă legăturile robiei… împarte-ţi pâinea cu cel flămând… adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost… Dacă vezi pe un om gol acoperă-l… vindecarea ta va încolţi repede” Isaia 58:6-8.
10. Mănâncă, bea şi fă toul spre slava lui Dumnezeu: „Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu” 1 Corinteni 10:31.
Toate sfaturile sunt pentru binele nostru. Biblia promite: Domnul „nu lipseşte de nici-un bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană” Psalmii 84:11.
Răspunsul tău: ___________________________
Numele: _________________________________
Adresa: _________________________________
Localitatea: ______________________________
Telefon: _________________ Cod: ____________
 
 

STUDIUL 23
Ce este Duhul Sfânt?

După ce Isus a spus ucenicilor Săi că va merge curând la cer, El le-a promis că va trimite un Mângâietor pe pământ ca reprezentant al Său. „Şi eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; şi anume Duhul adevărului pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi căci rămâne cu voi, şi va fi cu voi. Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi” (Ioan 14:16-18).
„Împiedicat de corpul omenesc, Hristos nu putea să fie personal în orice loc. De aceea era spre binele lor ca să meargă la Tatăl şi să trimită DUHUL SFÂNT ca înlocuitor al Său pe pământ. Nimeni nu mai putea spune că are un avantaj din cauză că se găsea într-un anumit loc sau pentru că avea legătură personală cu Hristos. Prin Duhul, Mântuitorul putea fi în legătură cu toţi. În felul acesta era mai aproape de ei decât dacă nu S-ar fi înălţat”.
Există mare confuzie în lumea religioasă cu privire la lucrarea Duhului Sfânt. Să aflăm ce învaţă de fapt Cuvântul lui Dumnezeu despre acest important dar. Dumnezeu spune: „În ce priveşte darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoştinţă” (1 Corinteni 12:1).

1. Când este menţionată pentru prima dată în Biblie lucrarea DUHULUI SFÂNT?

Genesa 1:1-2
Biblia spune: _____________________________

2. Ce factor activ este implicat în experienţa naşterii din nou?

Ioan 3:5
Biblia spune: _____________________________
Duhul Sfânt a fost un factor activ la crearea lumii şi Duhul Sfânt este de asemenea un factor activ în transformarea păcătosului. Duhul este dat ca un mijloc regenerator pentru a face eficientă mântuirea lucrată prin moartea Salvatorului nostru. Duhul caută să atragă atenţia oamenilor la marea jertfă care a fost adusă pe crucea Golgotei, să dezvăluie lumii dragostea lui Dumnezeu, să prezinte sufletelor păcătoase lucrurile preţioase ale Scripturilor.

3. Cine a inspirat pe prooroci să scrie Scripturile?

2 Petru 1:21
Biblia spune: _____________________________

4. Cine a spus Isus că este DUHUL SFÂNT şi ce face El pentru urmaşii Săi?

Ioan 14:26
Biblia spune: „Mângâietorul, adică ___________”.

5. Prin care alt titlu este desemnat Duhul Sfânt?

Ioan 15:26
Biblia spune: _____________________________

6. Ce a spus Isus că va face DUHUL ADEVĂRULUI pentru cei credincioşi?

Ioan 16:13-14
Biblia spune: _____________________________
a. (Ioan 16:13) „Mângâietorul are să vă călăuzească în tot _________________________ şi vă va descoperi ___________________”.
b. (Ioan 16:14) „Pentru că ________________”.

7. De care trei lucruri va învinovăţi Duhul Sfânt lumea?

Ioan 16:7-11
Biblia spune: _____________________________
„Duhul este reprezentantul lui HRISTOS pe pământ… El este atât divinul Mângâietor… cât şi divinul Tulburător… El ne tulbură mustrându-ne pentru păcat, prin ceea ce noi adesea numim a fi vocea conştiinţei. El ne mângâie aducând spiritele noastre răzvrătite în armonie cu Legea lui Dumnezeu pe care o scrie în inimile noastre (Evrei 10:15-16). Rezultatul: „Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta şi nu li se întâmplă nicio nenorocire” (Psalmii 119:165).

8. Cât de doritor este Dumnezeu să ne dea Duhul Sfânt?

Luca 11:13
Biblia spune: _____________________________

9. Când o persoană primeşte Duhul Sfânt, ce roadă va fi evidentă în viaţa lui?

Galateni 5:22-25
Biblia spune: _____________________________

10. Ce daruri speciale va oferi Duhul Sfânt Bisericii ca s-o ajute să-şi încheie lucrarea?

1 Corinteni 12:7-10
Biblia spune: _____________________________

11. Primesc toţi membrii bisericii acelaşi dar?

1 Corinteni 12:11, 29-30
Biblia spune: _____________________________
Să remarcăm că Dumnezeu nu dă aceleaşi daruri tuturor: „dar toare aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte” (1 Corinteni 12:11). Dumnezeu dă darurile Duhului în mod selectiv. El stabileşte ce dar primeşte fiecare. Desigur, aceste daruri sunt date pentru folosul întregii comunităţi, dar pentru edificarea personală a fiecăruia (1 Corinteni 12:7).
Argumentaţia lui Pavel stabileşte cu claritate că fiecare dintre noi are o funcţie specifică, este un mădular al trupului lui Hristos. Fiecare slujeşte în aşa fel încât comunitatea ca întreg să prospere. Darul pe care Dumnezeu mi-l dă mie va completa darul pe care Dumnezeu îl dă fratelui meu. Nu toţi suntem capete! Nu toţi suntem guri! Nu toţi suntem degete! Fiecare are propriul lui dar unic care îşi aduce contribuţia ca întregul corp să crească simetric.
Unii pretind că o persoană nu are botezul cu Duhul Sfânt dacă nu vorbeşte în limbi. Acest dar ar fi o normă exterioară, vizibilă, iar vorbirea în limbi devine testul convertirii. „Nu este instructiv că chiar Hristos ar trebui exclus dintr-o asemenea comunitate? El a fost plin de Duhul Sfânt chiar de la naştere şi Duhul Sfânt a fost prezent la botezul Lui, dar nu există nicio dovadă că El ar fi vorbit VREODATĂ în limbi”.

12. Ce daruri ale Duhului Sfânt trebuie să căutăm noi cu stăruinţă?

1 Corinteni 12:31
Biblia spune: _____________________________

13. Ce a făgăduit Isus, chiar înainte de înălţarea Sa, că va face Duhul Sfânt din urmaşii Săi?

Fapte 1:8
Biblia spune: _____________________________

14. Ce s-a întâmplat când Duhul Sfânt a venit asupra comunităţii aflată în aşteptare în ziua Cinzecimii?

Fapte 2:1-4
Biblia spune: „Şi toţi s-au umplut _____________ şi au început să vorbească ________________ după cum le da Duhul să vorbească”.

15. Ce arată că cei ce i-au auzit pe ucenici au înţeles ce spuneau?

Fapte 2:5-8
Biblia spune: _____________________________
Fiecare limbă cunoscută era reprezentată la acea întâlnire. Această diversitate de limbi ar fi fost un important obstacol în calea proclamării Evangheliei; de aceea, Dumnezeu, într-un mod miraculos a completat lipsa apostolilor… Acum ei puteau proclama Evanghelia în afară, vorbind cu acurateţe limbile celor pentru care lucrau”.

16. Ce a declarat Pavel cu privire la dorinţa lui de a vorbi într-o limbă necunoscută?

1 Corinteni 14:18-19
Biblia spune: _____________________________

17. Ce reguli a stabilit Pavel pentru comunitatea din Corint pentru a înlătura disensiunile cauzate de vorbirea în limbi?

1 Corinteni 14:12-14
Biblia spune: _____________________________
a. (1 Corinteni 14:13) „Să se roage _________”.
b. (1 Corinteni 14:28) „Dacă nu este cine să tălmăcească, să ____________________________”.
c. (1 Corinteni 14:33) „Căci Dumnezeu nu este ________________________________”.
d. (1 Corinteni 14:40) „Dar toate să se facă _______________________”.

18. Pavel ne sfătuieşte să dezvoltăm dragostea şi să râvnim după darurile spirituale, dar ce ar dori el mai degrabă să facem?

1 Corinteni 14:1
Biblia spune: _____________________________
Aceasta este puterea de a vorbi cu autoritate pentru Dumnezeu, sau în numele lui Dumnezeu, fie prin a prezice evenimentele viitoare, fie prin a declara voia lui Dumnezeu pentru prezent (vezi Exod 3:10, 14-15; Deuteronom 18:15, 18; 2 Samuel 23:2; Matei 11:9-10; 2 Petru 1:10, 21).
Întreaga Biblie a ajuns în mâna oamenilor prin intermediul acestui dar (vezi 2 Timotei 3:16; 2 Petru 1:20-21). Scripturile mărturisesc despre Isus, iar darul profetic este numit pe bună dreptate „mărturia lui Isus” (Apocalipsa 19:10). Dumnezeu a intenţionat ca acest important dar să rămână în Biserica Sa până la sfârşitul timpului. De fapt,el urmează să constituie semnul identificării adevăratei biserici a lui Dumnezeu în ultimile zile (Apocalipsa 12:17, 19:10).

19. Ce avertizare adresează Biblia cu privire la acceptarea şi urmarea oricărui duh?

1 Ioan 4:1
Biblia spune: _____________________________
În 1 Tesaloniceni 5:19-21 citim trei reguli scurte: 1) „nu stingeţi Duhul”; 2) „nu dispreţuiţi proorociile”; 3) „cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun”. Pasajul ne sfătuieşte să nu facem ceva care să împiedice manifestările reale ale Duhului Sfânt, sau să dispreţuim vreun mesaj profetic pe care l-am putea primi. Dar aproape în acelaş timp ni se spune să testăm astfel de manifestări sau solii şi să acceptăm numai pe cele bune şi autentice. Isaia 8:20, Matei 7:15-29 ne oferă instrumentele necesare punerii la probă a soliilor profetice. Este solia în armonie cu Biblia? Se armonizează viaţa profetului cu Biblia? Sunt efectele soliei înălţătoare de durtă? Dacă ele se abat de la Cuvântul lui Dumnezeu,
trebuie să le respingem indiferent cât de spectaculoase ar putea să fie. Ceea ce contează cel mai mult – chiar mai mult decât propria noastră experienţă – este ceea ce Dumnezeu spune în Cuvântul Său.

20. Cui va da Dumnezeu Duhul Sfânt?

Fapte 5:32
Biblia spune: _____________________________
Fapte 5:32 spune că Duhul Sfânt este dat de Dumnezeu tuturor celor ce ascultă de El. Deci, norma pentru creştinii plini de Duhul Sfânt este ascultarea de legea lui Dumnezeu! Isus a spus: „Prin aceasta vor cunoşte toţi că suntem ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii” (Ioan 13:35). El nu a spus că urmaşii lui vor fi cunoscuţi după semnul exterior al puterii miraculoase, ci a spus că ei vor fi recunoscuţi după dragostea lor unii faţă de alţii. Cei ce spun că dacă nu ai un anumit dar specific nu ai Duhul Sfânt, pun un adaos la cuvântul lui Dumnezeu.

21. Care este adevărata dovadă că ai fost botezat cu Duhul Sfânt şi că de acum eşti un creştin umplut cu Duhul Sfânt?

Romani 15:13
Biblia spune: _____________________________
Tu care ai căutat prezenţa Duhului Sfânt şi ai avut simţământul că Dumnezeu te-a acceptat pentru că nu vorbeşti în limbi sau nu faci minuni, încurajează-te. Nu este nevoie să cauţi un extaz spiritual spectacular obţinut în circumstanţe extraordinare. Dovada botezului cu Duhul Sfânt este roada Duhului demonstrată în viaţă: „dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor”. De fapt, Pavel spune în 1 Corinteni 13:1 „Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor”.

22. Ai simţământul că Duhul Sfânt te-a călăuzit pe parcursul studierii Cuvântului Său?

Răspunsul tău: ___________________________
Problema comunităţii din Corint la care se face referire la 1 Corinteni 12 a fost creată de o neînţelegere a darurilor spirituale. Este posibil ca istoria să se repete? Ce problemă să reapară ca Satana să creeze confuzie încât adevărata manifestare a Duhului lui Dumnezeu, care urmează să se reverse asupra Bisericii, să fie nesocotită?
Să studiem Cuvântul lui Dumnezeu ca să neasigurăm că ceea ce avem este de la Dumnezeu şi nu o contrafacere!
„Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii” (1 Corinteni 14:33). Duhul Sfânt va aduce dragoste şi pace, şi nu mândrie spirituală şi dezbinare în Biserică.
Numele: _________________________________
Adresa: _________________________________
Localitatea: ______________________________
Telefon: _________________ Cod: ____________
 
 

STUDIUL 24
Urmând pe Isus pretutindeni

Una dintre cele mai impresionante relatări ale Bibliei este aceea a tânărului fruntaş care a venit la Isus căutând viaţa veşnică. Veţi găsi această relatare raportată în Matei 19:16-22.Întâmplarea este viu prezentată în cartea Hristos Lumina Lumii pg. 504-508 în următoarele cuvinte: „Tocmai când era gata să pornească la drum a alergat la El un om, care a îngenunchiat în faţa Lui, şi L-a întrebat: «Bunule învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?»…”
„Conducătorul acesta punea foarte mare preţ pe propria sa dreptate. El nu gândea că i-ar lipsi ceva, dar tot nu era pe deplin mulţumit. El simţea că-i mai trebuie ceva. Nu s-ar fi putut ca Isus să-l binecuvânteze şi pe el cum binecuvântase pe copii şi să împlinească lipsa din sufletul său?” Ca răspuns la această întrebare, Isus i-a spus că ascultarea de poruncile lui Dumnezeu era necesară dacă dorea să aibe viaţa veşnică; şi El a citat câteva din poruncile care arătau datoria omului faţă de semenii lui. Răspunsul conducătorului a fost hotărât „Toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinereţea mea; ce-mi mai lipseşte?”
„Hristos a privit faţa tânărului, parcă citindu-i viaţa şi cercetându-i caracterul, l-a iubit şi a dorit să-i dea pacea, harul şi bucuria care putea să-i schimbe cu totul caracterul”. „Îţi lipseşte un lucru”, a zis El, „du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ţi crucea şi urmează-Mă”.

„Însăşi sfinţenia lui Dumnezeu era oferită tânărului conducător. El avea privilegiul să devină un fiu al lui Dumnezeu şi împreună moştenitor cu Hristos la comoara cerească. Dar trebuia să ia crucea şi să urmeze Mântuitorul pe cărarea lepădării de sine…”
„El dorea comoara cerească, dar dorea în acelaşi timp şi avantajele trecătoare pe care le putea aduce bogăţia. Îi părea rău că există asemenea situaţii; dorea viaţa veşnică dar nu era dispus să aducă jertfa. Preţul vieţii veşnice i se părea prea mare şi a plecat plin de întristare, deoarece avea multe bogăţii”.
Suntem noi asemenea tânărului conducător bogat – dorim viaţa veşnică, dar nu voim să mergem cu Isus până la capăt?

1. Până unde a fost dispus să meargă Isus pentru noi?

Filipeni 2:5-8
Biblia spune: _____________________________
„Fiul nevinovat al lui Dumnezeu atârna pe cruce. Trupul Său sfârtecat în bătăi; mâinile acelea atât de des întinse pentru binecuvântare, pironite acum pe lemn; picioarele acelea neobosite în a sluji din iubire, pironite pe cruce; acel cap împărătesc, străpuns de coroana de spini; buzele acelea tremurânde, gata să strige de durere; şi tot ceea ce El a îndurat – picăturile de sânge care se prelingeau din capul Său, mâinile, picioarele Sale, chinurile care au zguduit fiinţa Sa, şi durerea de nedescris care a umplut sufletul Său atunci cânt Tatăl Şi-a ascuns faţa Sa de El – toate acestea vorbesc fiecărui copil al neamului omenesc, declarând: «Pentru tine Fiul lui Dumnezeu a consimţit să poarte această povară a vinovăţiei, pentru tine… S-a dat pe Sine ca jertfă pe cruce, şi a făcut lucrul acesta din iubire pentru tine»”.

2. Când omul din parabolă a găsit comoara ascunsă, cât de mult dorea el să sacrifice pentru a şi-o asigura?

Matei 13:44-46
Biblia spune: _____________________________

3. Cât de serioasă trebuie să fie dorinţa noastră de a găsi pe Dumnezeu?

Ieremia 29:12-13
Biblia spune: _____________________________
4. Când un om găseşte minunata comoară a mântuirii, cât de mult ar trebui să fie dispus să sacrifice pentru a o obţine?
Răspunsul tău: ___________________________

5. Ce spune Isus despre acela care îngăduie unei persoane apropiate să-l împiedice să fie creştin?

Matei 10:36-37
Biblia spune: _____________________________

6. Ce a spus Isus despre cel care este dispus să renunţe la tot pentru El?

Matei 10:38
Biblia spune: _____________________________

7. Ce i-a împiedicat pe conducătorii din timpul lui Hristos ca să-L accepte pe El ca Domn şi Mântuitor?

Ioan 12:42-43
Biblia spune: _____________________________

8. Ce l-a reţinut pe tânărul bogat de a-L urma pe Isus până la capăt?

Matei 19:21-22
Biblia spune: _____________________________

„Hristos arătase singurele condiţii care puteau aşeza pe fruntaşi în situaţia de a-şi desăvârşi un caracter creştin. Cuvintele Lui erau cuvinte de înţepelciune deşi păreau aspre şi pretenţioase. Singura nădejde de scăpare pentru fruntaş era să primească şi să asculte de ele. Poziţia lui înaltă şi averile lui aveau o subtilă influenţă spre rău asupra caracterului său. Dacă erau cultivate, urmau să îndepărteze pe Dumnezeu din inima lui. Reţinând mai mult sau mai puţin din ale lui Dumnezeu, însemna să păstreze ceea ce i-ar fi slăbit forţa lui morală şi puterea de lucru; căci dacă sunt cultivate lucrurile acestei lumi, oricât sunt ele de nesigure şi fără valoare, vor ajunge să absoarbă sufletul în totul. Fruntaşul a înţeles repede tot ce implicau cuvintele lui Hristos şi s-a întristat”.


9. Ce spune Biblia că se va întâmpla cu aceia care nu iubesc sau nu urmează adevărul?

2 Tesaloniceni 2:10-11
Biblia spune: _____________________________

10. Ce se întâmplă când cineva nu ascultă deplin?

2 Timotei 4:3-4
Biblia spune: _____________________________

11. Ce fel de închinare rezultă din urmarea tradiţiilor şi învăţăturilor omeneşti?

Matei 15:9
Biblia spune: _____________________________

12. Cum este posibil să stabilim adevărul cu privire la orice învăţătură sau doctrină?

1 Tesaloniceni 5:21
Biblia spune: _____________________________

13. După care standard putem noi verifica dacă o doctrină este falsă sau adevărată?

Isaia 8:20
Biblia spune: _____________________________

14. Ce sfat oferă Biblia cu privire la adevăr?

Proverbe 23:23
Biblia spune: _____________________________

15. Ce a spus Hristos despre cei care doresc să împlinească voia lui Dumnezeu?

Ioan 7:17
Biblia spune: _____________________________

16. Ce a spus Isus că trebuie să facă cineva ca să devină un ucenic al Său şi să cunoască adevărul?

Ioan 8:31-32
Biblia spune: _____________________________

17. Ce trebuie să fim dispuşi să facem pentru Isus?

Luca 9:23

Biblia spune: „Apoi a zis tuturor: «Dacă voieşte cineva să vină după Mine»”

a. „să se ________________________________”
b. „să-şi ia ______________________________”
c. „şi ___________________________________”
„Crucea era asociată cu puterea Romei. Era instrumentul celei mai crude şi mai umilitoare forme de moarte. Criminalii cei decăzuţi erau puşi să-şi ducă crucea la locul de execuţie; şi adesea când urma să le fie pusă în spinare, se împotriveau cu disperare, până când erau biruiţi şi intrumentul de tortură le era legat în spate. Dar Isus a poruncit urmaşilor Săi să-şi ia crucea şi s-o poarte urmându-L. Pentru ucenici cuvintele Lui, deşi slab înţelese, arătau că trebuie să fie supuşi până la cea mai mare umilinţă – supunere până la moarte pentru numele lui Hristos. Cuvintele lui Hristos n-ar fi fost în stare să descrie o mai deplină predare de sine. Dar toate acestea El le primise pentru binele lor. Isus nu socotise cerul un loc de dorit atâta timp cât noi eram pierduţi. El părăsise curţile cereşti pentru o viaţă de înjosire şi insultă şi pentru o moarte ruşinoasă. El care era bogat în comori nepreţuite ale cerului, s-a făcut sărac, pentru ca, prin sărăcia Lui, noi să putem fi îmbogăţiţi. Noi trebuie să urmăm pe cărarea pe care a mers El”.

18. Ce făgăduinţe minunate ne face Isus dacă Îl urmăm pretutindeni?

Matei 19:27-29
Biblia spune: _____________________________

19. Cui îi vor fi deschise într-o zi porţile Cetăţii cereşti?

Isaia 26:2
Biblia spune: _____________________________
Dumnezeu nu va primi pe cel care s-a predat doar pe jumătate. Isus a spus că este imposibil de slujit la doi stăpâni: „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona” Matei 6:24.

„Este adevărat că este cu putinţă să se dea pe faţă o corectă purtare exterioară şi fără puterea reînnoitoare a Domnului Hristos. Plăcerea de a fi un om cu influenţă şi dorinţa de a fi onoraţi de ceilalţi, determină o viaţă onorată. Respectul de sine ne poate face să evităm orice ar însemna o aparenţă rea. Şi o inimă egoistă poate face acte de generozitate. Prin ce mijloace vom putea şti atunci de partea cui suntem?

A cui este inima noastră? Cu cine se ocupă cugetele noastre? Despre cine ne place să vorbim? Cui îi închinăm noi cele mai calde sentimente şi cele mai bune energii ale noastre? Dacă suntem ai Domnului Hristos, atunci cugetele noastre vor fi pline de El şi cele mai plăcute sentimente se vor îndrepta către El. Atunci, tot ceea ce avem şi tot ceea ce suntem noi vor fi consacrate Lui. Atunci vom dori să purtăm chipul Lui, să respirăm spiritul Lui. Atunci vom dori să facem voia Sa şi să-I fim plăcuţi în toate lucrurile.
Când ca fiinţe greşite şi păcătoase, noi venim la Hristos să devenim părtaşi ai harului Său iertător, atunci iubirea va inunda inimile noastre. Atunci orice sarcină ni se va părea uşoară, căci jugul pe care Domnul Hristos îl pune asupra noastră este uşor. Atunci împlinirea datoriei devine o desfătare, iar sacrificiul o plăcere. Calea care înainte se părea învăluită în întuneric ajunge acum luminată de razele strălucitoare ale Soarelui Dreptăţii.
Frumuseţea plăcută a caracterului lui Hristos va fi văzută în urmaşii Săi. Pentru El era plăcere să facă voia lui Dumnezeu… În inima reînnoită prin harul divin, iubirea este principiul ce se află la baza oricărei acţiuni. Ea transformă caracterul, stăpâneşte şi conduce impulsurile, controlează pasiunile, învinge vrăjmăşia şi înnobilează acţiunile. Această dragoste, cultivată în suflet, face ca viaţa să fie plăcută şi răspândeşte o influenţă înnobilatoare în jurul nostru”.

20. Eşti dispus să urmezi pe Isus până la capăt?

Răspunsul tău: ___________________________
Numele: _________________________________
Adresa: _________________________________
Localitatea: ______________________________
Telefon: _________________ Cod: ____________