Clericii spun ca teoria evolutionista este valabila; in curand si ateismul va fi crestin?

\"PoateO ºtire interesantã a fost publicatã de mai toate revistele ºi agenþiile de presã cu privire la scuzele adresate de cãtre Biserica Anglicanã cu privire la respingerea teoriei evoluþioniste. Acest demers face parte dintr-o suitã de astfel de acþiuni destinate îmbunãtãþirii imaginii bisericii pe de o parte, iar în acelaºi timp pentru armonizarea dintre douã domenii aflate aparent în conflict: ºtiinþa ºi religia.
 
Dezbaterea nu este nouã, ci ea continuã de mai multe secole, balanþa înclinând cãtre o parte sau alta în funcþie de circumstanþele istorice. Nu este nimic rãu sã îþi ceri scuze atunci când ai greºit, fiindcã un astfel de gest vorbeºte totuºi despre bunãvoinþa celui care a comis greºeala.
 
Este chiar bine sã existe astfel de mãrturisiri publice din partea corpurilor religioase, atunci când situaþia o impune. ªi este posibil ca scuzele adresate de Biserica Anglicanã sã fie justificate. Dar în orice caz este necesarã stabilirea unei distincþii clare între douã lucruri total diferite. Pe de o parte, este normal ca Biserica Angliei sã îºi cearã scuze pentru un comportament necorespunzãtor manifestat acum peste 200 de ani faþã de Charles Darwin ºi lucrãrile publicate de el, care au dovedit un spirit rãuvoitor, ostil faþã de pãrerile altui om. În fond s-a greºit faþã de un om, prin faptul cã nu i s-a recunoscut dreptul la liberã exprimare.
 
Dar pe de altã parte, nu este normal ca o bisericã creºtinã sã îºi cearã scuze cã nu a acceptat ºi adoptat teoria evoluþionistã. În acest sens, comunicatul Bisericii Anglicane nu face o distincþie clarã ºi pare sã spunã cã aceastã teorie este compatibilã cu religia în general ºi cu creºtinismul în particular.
 
Nu vom putea estima niciodatã rãul comis prin aplicarea fãrã discernãmânt a teoriilor evoluþioniste în societate ºi în cercetarea ºtiinþificã. Într-un timp al cunoaºterii ºi raþiunii, cel puþin la modul declarat, este bine sã fim prudenþi când dãm statut de dogmã unei teorii sau alteia. Reinventarea evului mediu se produce ori de câte ori devenim slujitorii unei teorii la modã, din raþiuni mai mult sau mai puþin justificate.
 
Evoluþionismul exclude religia în întregime, nelãsând loc pentru un Creator care a adus la existenþã „cerurile ºi pãmântul” ºi tot ce se aflã în ele. Chiar Charles Darwin, autorul acestei teorii, a abandonat credinþa în Dumnezeu de îndatã ce a început sã îi vadã implicaþiile. Într-o notã de jurnal el declara astfel: „Îmi este din ce în ce mai dificil, oricât de mult mi-aº forþa imaginaþia, sã pot inventa dovezi suficiente care sã mã convingã (despre credinþa în Dumnezeu n.a.). Astfel, necredinþa m-a cuprins încetul cu încetul, pentru ca în final sã devinã deplinã”.
 
Oricine îmbrãþiºeazã evoluþionismul ajunge în scurt timp sã trãiascã aceastã experienþã nefericitã a lui Charles Darwin, care nu este altceva decât un caz clasic în variantã modernã a ceea ce Scriptura numeºte „apostazie” sau pierderea credinþei. Fãrã aceastã teorie, ateismului i-ar lipsi un bastion ideologic redutabil, pe care sã îl ridice împotriva credinþei în Dumnezeu.
 
Dat fiind acest lucru, eu cred cã nici un corp bisericesc nu ar trebui sã îºi cearã scuze cã nu acceptã evoluþionismul, fiindcã nu existã nici un fel de evoluþionism creºtin. Sau poate în curând, bisericile îºi vor cere scuze fiindcã nu acceptã ateismul ca fiind în armonie cu religia? ªi cine ºtie, dacã nu cumva în curând ateismul va deveni religios sau poate, chiar creºtin?
 
Nu ne-ar mira acest lucru, fiindcã ºtim cã principiul rãu poate sã se îmbrace în „haine de luminã”, atunci când îi serveºte scopului sãu. Dacã nu a putut sã distrugã prin forþã credinþã în Dumnezeu, atunci ºansa este de a o contamina cu spiritul sãu. O necredinþã religioasã ar fi cu adevãrat capodopera secolului XXI! Ceva la care niciodatã patriarhii, profeþii sau apostolii nu s-ar fi gândit. ªi poate chiar nici Hristos nu s-a gândit cã ar fi posibilã o astfel de împãcare între întuneric ºi luminã la douã mii de ani dupã crucea Sa!
 
 

\"\"

______________________________

de Octavian Lupu. Copyright © 2007 – Articole Crestine. Toate drepturile rezervate. Folosirea acestui material se poate face urmand instructiunile din Ghidul de folosire.