Dorinta puternica dupa bogatii

DORINÞA PUTERNICÃ DUPÃ BOGÃÞII
de Whitney Von Lake
Signs, decembrie 2007
 
Kelly viseazã mereu la lucruri pe care nu le are. Fiind soþie de pastor, Kelly trãieºte cu un venit mult mai mic decât ar vrea. Îi aminteºte în mod regulat soþului ei cât de dureros este pentru ea sã trãiascã doar cu acest salariu ºi se plimbã adesea prin magazine, admirând lucrurile pe care i-ar plãcea sã le aibã.
Nelly se simte vinovatã cã mai cumpãrã bilete de loterie în secret, dar ºi mai vinovatã pentru faptul cã îi invidiazã pe membrii bisericii care au case mari, pline cu mult mai multe lucruri decât are ea în mica-i locuinþã.
Mike se gândeºte mereu la lucrurile pe care le are. Ani de zile a lucrat ºi a economisit cã sã poatã sã aibã lucrurile pe care ºi le-a dorit – un Porsche în garaj, un televizor cu ecran mare în camera de zi ºi o garderobã de costume. Mike nu poate sã renunþe la ele, însã adesea se întreabã dacã nu cumva acestea îi consumã prea mult timp ºi bani.
El ºi soþia lui simt chemarea sã întemeieze o familia într-o zi, dar Mike nu ºtie cum ar putea sã facã sacrificiile necesare pentru aceasta. Mai este ºi zecimea, pe care Mike ºtie cã ar trebui sã o dea, însã nu o dã niciodatã. Când se simte vinovat cu privire la asta, face o plimbare cu Porschul, ceea ce îl face mereu bine dispus.
S-ar putea sã crezi cã ai fie prea puþine, fie prea multe bunuri materiale. Dar ceea ce conteazã cu adevãrat este cum le foloseºti. Iatã cinci paºi pentru a le folosi aºa încât ele sã fie niºte instrumente care sã te apropie de Dumnezeu:
 
1. Bunurile materiale nu reprezintã o prioritate
Nu acorda mai mult timp ºi atenþie lucrurilor decât oferi relaþiei cu Hristos. Adesea, cu cât mai multe bunuri posedãm, cu atât ne posedã ele mai mult pe noi. Cumpãrarea, menþinerea, asigurarea, repararea, curãþarea ºi depozitarea lucrurilor pot lua destul de mult timp. Chiar ai nevoie de rogojina din Orient, pentru care e nevoie sã te descalþi ori de câte ori intri în casã? Chiar ai nevoie sã îþi lustruieºti maºina cu cearã la fiecare douã sãptãmâni sau ai putea sã te lipseºti de asta?
ªi mai important este faptul cã timpul pe care nu îl petreci având grijã de lucrurile tale poate fi petrecut în rugãciune sau în citirea Cuvântului. Fã un inventar, nu al lucrurilor pe care le ai, ci al timpului pe care îl dedici pentru ele. Se comparã cu timpul pe care îl petreci cu Hristos? Dacã bunurile îþi mânâncã mult mai multã vreme, ar fi bine simplifici lucrurile. Isus a spus: “Nimeni nu poate sluji la doi stãpâni. Cãci sau va urî pe unul ºi va iubi pe celãlalt; sau va þine la unul, ºi va nesocoti pe celãlalt: Nu puteþi sluji lui Dumnezeu ºi lui Mamona” (Matei 6:24)
 
2. Atitudinea pe care o ai faþã de bunurile materiale ar trebui sã fie o binecuvântare pentru alþii
Uneori mã surprind cãzând în capcana nemulþumirii ºi a avariþiei. Poate uneori mã autofelicit cã nu vreau sau nu am multe bunuri materiale ºi totuºi pãcãtuiesc în cele din urmã.
Odatã un membru al familiei a vrut sã îi facã fiicei mele mai mici un cadou care costa mai mult decât consideram eu cã e normal. Vroia sã îºi exprime dragostea pentru fiica mea prin generozitate, dar eu am rãspuns dur la aceastã ofertã de a plãti aºa de mult pentru o jucãrie. Cu altã ocazie, aveam câteva genþi pline cu haine de copil care i-ar fi prins bine unui prieten, însã eu le-am dat la vânzare, ca sã pot face niºte bani.
 Nu e nimic rãu dacã nu urmãrim sã avem mai multe lucruri sau dacã ne debarasãm de cele pe care deja le avem. De fapt, adesea chiar e bine sã facem asta. Dar în tot ce facem – inclusiv în ce priveºte bunurile materiale – faptele noastre trebuie sã fie fãcute din dragoste.
În Fapte 2:45 se spune cã primii creºtini îºi vindeau avuþiile ºi le “ împãrþeau între toþi, dupã nevoile fiecãruia.”
 
3. Bunurile materiale ar trebui sã te îmbogãþeascã spiritual
Întrebuinþeazã cu înþelepciune ce îþi oferã Dumnezeu. Bunurile materiale în sine nu sunt rele, uneori te pot ajuta sã te apropii de Hristos. Dacã poþi auzi vocea lui Dumnezeu mai bine în naturã, este bine sã ai un cort ºi un sac de dormit, ca sã mergi într-un campament. Când a mers la nunta din Cana, Isus a ales sã facã prima minune transformând apa în vin. Servirea vinului era o parte importantã a nunþii în acea culturã, iar Isus ºtia cã împiedicând terminarea vinului, avea sã ajute la pãrtãºia de care se bucurau invitaþii la nuntã.
 
4. Bunurile materiale ar trebui sã fie spre slava lui Hristos
Pavel scria la 1Corinteni 10:23, 31: “Toate lucrurile sunt îngãduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngãduite, dar nu toate zidesc. Deci, fie cã mâncaþi, fie cã beþi, fie cã faceþi altceva, sã faceþi totul pentru slava lui Dumnezeu. ”
            Indiferent de lucrurile pe care alegi sã le ai, ele ar trebui sã fie spre slava lui Hristos. Desigur, asta înseamnã cã nu ar trebui sã ai lucruri care prin natura lor se opun învãþãturilor lui Dumnezeu – cum ar fi reviste pornografice. Totuºi, majoritatea lucrurilor pe care le avem nu intrã în aceastã categorie. Trebuie sã folosim tot ce avem spre slava Sa.  De exemplu, poþi sã foloseºti televizorul pentru a te uita la ºtiri, ca sã fii informat, sau la un program bun, care reflectã principiile biblice. Sau poþi sã îl foloseºti ca sã te uiþi la seriale, umplându-þi astfel mintea cu valori care nu sunt dupã voia lui Dumnezeu.
            Gândeºte-te dacã bunurile materiale pe care le ai sunt spre slava lui Dumnezeu. Dacã unele lucruri nu sunt, e mai bine sã renunþi la ele.
 
            5. Lucrurile pe care le ai nu ar trebui sã te facã nefericit sau nemulþumit.
Aºa cum era cazul lui Kelly sau Mike, bunurile materiale ne pot fura fericirea pe care Dumnezeu o doreºte pentru noi. Nu ar fi frumos sã putem sã spunem împreunã cu apostolul Pavel: “ªtiu sã trãiesc smerit ºi ºtiu sã trãiesc în belºug. În totul ºi pretutindeni m-am deprins sã fiu sãtul ºi flãmând, sã fiu în belºug ºi sã fiu în lipsã.”? (Filipeni 4:12)
 
Care este secretul? O relaþie strânsã cu Hristos. Toate bunurile materiale le vom pierde într-o bunã zi, însã relaþia pe care o putem avea cu Hristos este veºnicã!

______________________________

de Whitney Von Lake. Copyright © 2007 – Articole Crestine. Toate drepturile rezervate. Folosirea acestui material se poate face urmand instructiunile din Ghidul de folosire.