Harul care mi-a fost dat

Harul care mi-a fost dat

„Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.” (Romani 12:3)

1. Noe a căpătat har înaintea Domnului

In contextul hotărârii divine de pedepsire a oamenilor
Şi Domnul a zis: „Am să şterg de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare şi până la păsările cerului; căci Îmi pare rău că i-am făcut. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului.” (Geneza 6:7-8)

2. Iacov căuta favoarea fratelui său Esau

Esau venea pregătit să se răzbune
Esau a zis: „Ce ai de gând să faci cu toată tabăra aceea pe care am întâlnit-o?” Şi Iacov a răspuns: „Voiesc să capăt trecere cu ea înaintea domnului meu.”
Esau a zis: „Eu am din belşug, păstrează, frate, ce este al tău.”
Şi Iacov a răspuns: „Nu; te rog, dacă am căpătat trecere înaintea ta, primeşte darul acesta din mâna mea; căci m-am uitat la faţa ta cum se uită cineva la faţa lui Dumnezeu, şi tu m-ai primit cu bunăvoinţă. (Geneza 33:8-10)

3. Moise cere favoarea divină

Primește asigurarea că este în grația lui Dumnezeu Ex 33:6-17
Cum se va şti că am căpătat trecere înaintea Ta, eu şi poporul Tău? Oare nu când vei merge Tu cu noi şi când prin aceasta vom fi deosebiţi, eu şi poporul Tău, de toate popoarele de pe faţa pământului?”
Domnul a zis lui Moise: „Voi face şi ceea ce-Mi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea Mea şi te cunosc pe nume!” (Exodul 33:16-17)
Când s-a aprins mânia divină
Moise a auzit pe popor plângând, fiecare în familia lui şi la uşa cortului lui. Mânia Domnului s-a aprins cu tărie. Moise s-a întristat şi a zis Domnului: „Pentru ce mâhneşti Tu pe robul Tău şi pentru ce n-am căpătat eu trecere înaintea Ta, de ai pus peste mine sarcina acestui popor întreg? (Numeri 11:10-11)

4. Samuel creștea

Era plăcut lui Dumnezeu și oamenilor
„Tânărul Samuel creştea mereu şi era plăcut Domnului şi oamenilor.” (1 Samuel 2:26)
5. David a căpătat trecere înaintea lui Saul
Saul a trimis vorbă lui Isai, zicând: „Te rog să laşi pe David în slujba mea, căci a căpătat trecere înaintea mea. (1 Samuel 16:22)
A căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu  Împăratul a zis lui Ţadoc: „Du chivotul lui Dumnezeu înapoi în cetate. Dacă voi căpăta trecere înaintea Domnului, mă va aduce înapoi şi mă va face să văd chivotul şi Locaşul Lui . Dar dacă va zice: „Nu-mi place de tine”, iată-mă, să facă ce va crede cu mine.” (2 Samuel 15:25-26)

6. Estera a căpătat trecere înaintea împăratului

„Dacă am căpătat trecere înaintea împăratului şi dacă găseşte cu cale împăratul să-mi îndeplinească cererea şi să-mi facă dorinţa, să mai vină împăratul cu Haman şi la ospăţul pe care li-l voi pregăti, şi mâine voi da răspuns împăratului după porunca lui.” (Estera 5:8)

7. Isus era plăcut lui Dumnezeu și oamenilor

„Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. (Luca 2:52)

8. Poporul Isreal a beneficiat de bunătatea Domnului

„Aşa vorbeşte Domnul: „Poporul celor ce-au scăpat de sabie a căpătat trecere în pustiu: Israel merge spre locul lui de odihnă.”
„Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi păstrez bunătatea Mea! (Ieremia 31:2-3)

9. Isus n-a folosit niciodată cuvântul χάρις

Luca spune că harul lui Dumnezeu era peste El (Lc 2:40)
Ioan spune că El era plin de har (Ioan 1:14-17)
Faptele și predicile Lui sunt pline de har
1. Istoria Mariei Magdalena
2. Pilda fiului risipitor
3. Pilda lucrătorilor viei
10. În Faptele Apostolilor harul înseamnă viață și putere
„Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi.
” (Faptele apostolilor 4:33)
„Ştefan era plin de har şi de putere şi făcea minuni şi semne mari în norod.„(Faptele apostolilor 6:8)
Când a ajuns el şi a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat şi i-a îndemnat pe toţi să rămână cu inimă hotărâtă alipiţi de Domnul.” (Faptele apostolilor 11:23)

11. Apostolul Pavel
Transformă harul în salut și binecuvântare

„Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!” (1 Corinteni 1:3)
„Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi.” (1 Corinteni 16:23)

Tratează in abundență tema harului

Chemarea și slujba sa este o manifestare a harului
„Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Şi harul Lui faţă de mine n-a fost zadarnic; ba încă am lucrat mai mult decât toţi: totuşi nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine”. (1 Corinteni 15:10)

Harul este legat de mântuire,  alegerea divină

„Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.
” (Efeseni 2:8)

Harul motivează și dă  putere

„Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare, căpătat prin mulţi, să facă să sporească mulţumirile spre slava lui Dumnezeu. De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi.” (2 Corinteni 4:15-16)

Este acordat în suferințe

„Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine.” (2 Corinteni 12:9)

Este prezent în darurile spirituale
„Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui.”
(Romani 12:6)

Petru leagă harul de daruri și slujire
„Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.”

(1 Petru 4:10)
Sursa: http://azsathena.wordpress.com/predici/schite-de-predici/harul-care-mi-a-fost-dat/