NU LASA SA SE INTAMPLE

 
 
 
 
 
NU LÃSA SÃ SE ÎNTÂMPLE
Un apel fierbinte adresat conducãtorilor bisericii
Robert H. Pierson
 
 
Robert H. Pierson a trãit între 1911 ºi 1989. Fãrã predici adevãrate, biserica îºi va pierde identitatea. Fost preºedinte al Conferinþei Generale (1966-1979), el a fost o trâmbiþã care a avertizat. Doar A.G. Daniells a slujit mai mulþi ani ca preºedinte al bisericii. Pierson a fost un scriitor prolific. A scris în jur de 28 de cãrþi, multe din ele fiind traduse în alte limbi, ca ºi sute de articole. La puþin timp dupã pensionare, a adresat un apel fierbinte conducãtorilor bisericii, adunaþi la consiliul anual din 15 octombrie 1978. Mesajul sãu pare aproape profetic.
 
Aceasta este ultima datã când stau, în rolul de preºedinte, în faþa conducãtorilor mondiali ai bisericii mele, a voastre ºi a noastre, ºi am un mesaj sã vã transmit.
Gândurile pe care vi le voi transmite sunt luate din ceea ce au scris Elder ºi Ralph Neall cu privire la evoluþia de la stadiul de sectã la cel de biserica. Ei spun cã o sectã este adesea stabilitã de un conducãtor harismatic, care este foarte consacrat ºi zelos, ºi se naºte ca un protest împotriva spiritului lumesc ºi a formalismului din bisericã. În general este îmbrãþiºatã de sãraci. Bogaþii ar pierde mult dacã i s-ar alãtura, deoarece nu este popularã, este dispreþuitã ºi persecutatã de societate în general. Are puncte de credinþã bine stabilite ºi pãstrate de membrii zeloºi. Fiecare membru i se alãturã în urma unei hotãrâri personale ºi ºtie foarte bine în ce crede. Nu este bine organizatã ºi are foarte puþine proprietãþi ºi clãdiri. Grupul are principii stricte ºi controleazã comportamentul membrilor. Predicatorii, adesea oameni fãrã prea multã educaþie, se ridicã în urma unui îndemn personal. Iar relaþiilor publice ale sectei nu li se acordã prea multã atenþie.
Apoi se face trecerea la a doua generaþie. Odatã cu creºterea apare ºi nevoia de organizare ºi de mai multe clãdiri. Ca rezultat al progresului material, membrii devin prosperi. ªi odatã cu creºterea prosperitãþii, începe sã scadã persecuþia. Copiii nãscuþi în cadrul acestei miºcãri nu trebuie sã ia o decizie personalã pentru a i se alãtura. Nici nu ºtiu neapãrat ceea ce cred. Nu trebuie sã îºi defineascã propria poziþie, cãci ea le-a fost deja definitã. Iar predicatorii sunt aleºi mai mult de lucrãtorii mai în vârstã decât prin proprie iniþiativã.
În cadrul celei de-a treia generaþii se dezvoltã noi organizaþii ºi se stabilesc instituþii. Apare nevoia de ºcoli care sã transmitã mai departe credinþa pãrinþilor. Se înfiinþeazã colegii. Membrii trebuie sã fie îndemnaþi sã trãiascã la înãlþimea principiilor, deºi, în acelaºi timp, condiþiile pentru calitatea de membru scad. Grupul devine indulgent cu privire la excluderea membrilor nepracticanþi. Zelul misionar se rãceºte. Relaþiile publice devin prioritare. Conducãtorii studiazã metode de propãvãduire a credinþei, folosind uneori recompense exterioare pentru a-i motiva pe membri la lucrare. Tinerii se întreabã de ce sunt diferiþi de ceilalþi ºi încep sã se cãsãtoreascã în afara credinþei lor.
În a patra generaþie creºte numãrul administratorilor, în timp ce numãrul lucrãtorilor scade. Au loc întruniri importante pentru definirea doctrinei. Se înfiinþeazã tot mai multe ºcolii, universitãþi ºi seminarii. Aceste instituþii de învãþãmânt devin acreditate de stat ºi în acelaºi timp secularizate. Se reexamineazã principiile ºi se modernizeazã metodele. Se acordã atenþie culturii contemporane, crescând interesul pentru artã: muzicã, arhitecturã, literaturã. Miºcarea cautã sã fie “relevantã” în societatea contemporanã, implicându-se în cauze lumeºti. Secta a devenit acum bisericã!
Fraþi ºi surori, asta nu ar trebui sã se întâmple niciodatã cu Biserica Adventistã! ªi nu se va întâmpla niciodatã. Aceasta nu este o simplã bisericã – ci este biserica lui Dumnezeu!
Dumneavoastrã, cei care vã aflaþi aici, în dimineaþa asta, sunteþi cei pe care conteazã Dumnezeu pentru ca sã nu se întâmple lucrul acesta.
Fraþi ºi surori, existã forþe subtile care încep sã acþioneze. Din nefericire, în bisericã sunt unii care nu prea mai cred în inspiraþia Bibliei, care iau în râs primele 11 capitole din Geneza, pun la îndoialã cronologia Spiritului Profetic cu privire la istoria pãmântului ºi atacã subtil sau mai puþin subtil Spiritul Profetic. Sunt unii care cautã la reformatori ºi la teologii contemporani o sursã ºi o normã pentru doctrina bisericii noastre. Iar alþii spun cã ar fi obosiþi de replicile banale ale adventismului. Alþii îºi doresc sã uite principiile bisericii pe care o iubesc. Sunt unii care îºi doresc foarte mult favoarea evanghelicilor; alþii care ar da la o parte învãþãtura unui grup de oameni deosebiþi ºi ar alege lumea aceasta secularã, materialistã.
Stimaþi conducãtori, dragi fraþi ºi surori – nu lãsaþi sã se întâmple asta! Apelez la voi cât de puternic pot – nu lãsaþi sã se întâmple asta! Apelez la Universitatea Andrews ºi Loma Linda – nu lãsaþi sã se întâmple asta! Nu suntem anglicani de ziua a ºaptea, nici luterani de ziua a ºaptea – ci adventiºti de ziua a ºaptea! Aceasta este biserica lui Dumnezeu din zilele din urmã, care are ultimul mesaj divin.
Voi sunteþi cei pe care conteazã Dumnezeu pentru ca biserica noastrã sã rãmânã biserica rãmãºiþei, care este destinatã sã biruiascã!
Serva Domnului spune: “Existã primejdii serioase pentru cei care au responsabilitãþi în lucrarea Domnului – primejdii care, dacã mã gândesc la ele, mã fac sã tremur.” (Mesaje selectate, cartea a II-a, p. 391). Iar în Ezechiel 22:30 scrie: “Caut printre ei un om care sã înalþe un zid ºi sã stea în mijlocul spãrturii înaintea Mea pentru þarã, ca sã n-o nimicesc.”
Dragi fraþi, cred cã Dumnezeu cautã bãrbaþi ºi femei, conducãtori cutezãtori, care sã iubeascã biserica lui Dumnezeu ºi adevãrul mai mult decât propriile vieþi ºi sã aibã grijã ca aceastã bisericã sã intre în împãrãþie. Sarcina care ne stã în faþã nu este uºoarã. Dacã înþeleg bine Biblia ºi Spiritul Profetic, ne aºteaptã o vreme de strâmtorare, de provocare, aºa cum biserica ºi lumea nu au mai cunoscut niciodatã.
Serva Domnului spune: “Vrãjmaºul sufletelor a cãutat sã infiltreze teoria cã printre adventiºti trebuie sã aibã loc o mare reformã ºi cã asta va consta în renunþarea la doctrinele care sunt stâlpii credinþei noastre ºi în reorganizare. Dacã aceastã reformã ar avea loc, ce s-ar întâmpla? Principiile adevãrului pe care Dumnezeu, în înþelepciunea Sa, le-a oferit biserici rãmãºiþei, ar fi astfel desconsiderate. Religia noastrã ar fi schimbatã. Principiile fundamentale care au sprijinit lucrarea în ultimii cincizeci de ani ar fi considerate o greºealã. Ar lua fiinþã o nouã organizaþie. Ar fi scrise altfel de cãrþi. S-ar introduce un sistem filosofic. Fundatorii unui asemenea sistem ar merge în oraºe ºi ar face o lucrare nemaipomenitã. Sabatul, bineînþeles, ar fi la loc de cinste, ca ºi Dumnezeul care l-a instituit. Nimic nu ar sta în calea noii miºcãri. Conducãtorii ar învãþa cã virtutea este mai bunã decât viciul, dar din moment ce Dumnezeu ar fi dat la o parte, ei s-ar bizui pe puterea umanã, care, fãrã Dumnezeu, nu are nicio valoare.” (Mesaje Selectate, cartea I, pp. 204, 205)
Biserica Adventistã de Ziua a ªaptea a avut cu ani în urmã parte de criza alfa. Noi suntem conducãtorii care ne vom confrunta cu criza omega, a cãrei origine va fi la fel de subtilã ºi diabolicã. Efectele ei vor fi ºi mai distrugãtoare decât cele ale crizei alfa. Fraþilor, vã implor, studiaþi cu privire la criza care ne stã în faþã ºi, cu ajutorul lui Dumnezeu, pregãtiþi-vã sã îi faceþi faþã!
“Dumnezeu cheamã bãrbaþi care sunt pregãtiþi sã facã faþã situaþiilor de urgenþã, care în timp de crizã nu vor fi gãsiþi pe un teren greºit.” (Review and Herald, 5 noiembrie 1903)
“Ne apropiem de conflictul final ºi nu este timpul sã facem compromisuri. Nu este timpul sã ne ascundem. Când va începe bãtãlia, nimeni sã nu devinã trãdãtor. Nu avem timp sã ne punem jos armele sau sã le ascundem ºi sã îi dãm Satanei câºtig de cauzã.” (Review and Herald, 5 decembrie 1892)
Serva Domnului a avut o viziune în care a vãzut un vas îndreptându-se cãtre un iceberg. Ea a scris:
“Aproape de vas se înãlþa un iceberg. O voce puternicã a strigat: <Pe el!> Nu trebuia sã existe niciun moment de ezitare. Era timpul sã se facã ceva imediat. Mecanicul a condus vasul drept în iceberg, care a fost lovit ºi sfãrâmat în multe bucãþi, provocând la cãdere un zgomot ca de tunet. Pasagerii au fost zguduiþi de forþa ciocnirii, însã nu a murit nimeni. Vasul a fost lovit ºi el, însã nu iremediabil. A ricoºat în urma ciocnirii, zguduindu-se din încheieturi, ca o fiinþã vie. Apoi a mers mai departe. … ªtiam foarte bine ce înseamnã aceastã ilustraþie. Auzisem cuvintele, ca o poruncã de la Cãpitan: <Pe el!> Îmi cunoºteam datoria ºi nu era niciun moment de pierdut. Venise timpul sã acþionez. Trebuie sã ascult fãrã întârziere porunca: <Pe el!>” (Mesaje Selectate, cartea I, pp. 205, 206)
Dragi fraþi, s-ar putea ca în viitorul nu prea îndepãrtat sã trebuiascã sã vã distrugeþi icebergul. Mã rog ca Domnul sã vã dea har, curaj ºi putere.
“Ce minunat este gândul cã marea luptã se apropie de sfârºit! În lucrarea finalã ne vom confrunta cu pericole pe care nu vom ºti cum sã le rezolvãm, dar sã nu uitãm cã cele trei puteri ale lui Dumnezeu sunt la lucru, cã la cârmã se aflã mâna divinã ºi cã Dumnezeu κi va împlini scopul. El va aduna din lume un popor care Îi va sluji în neprihãnire.” (Mesaje selectate, cartea a II-a, p. 391)
Fraþi ºi surori, ce asigurarea minunatã avem în dimineaþa asta, cã suntem în lucrarea lui Dumnezeu. Aceastã lucrarea nu depinde de niciun om, ci de relaþia noastrã cu El. Existã o singurã cale de a întâmpina viitorul, ºi anume piciorul crucii. O bisericã ce are ochii aþintiþi cãtre Omul de pe Calvar nu va apostazia niciodatã.
Vã mulþumes, fraþi ºi surori, cã mi-aþi oferit privilegiul de a vã sluji timp de 45 de ani. Dumnezeu sã vã binecuvânteze pe fiecare.

______________________________

Copyright © 2007 – Articole Crestine. Toate drepturile rezervate. Folosirea acestui material se poate face urmand instructiunile din Ghidul de folosire.