Poate fi ateismul considerat o religie?

\"IsusÎn cursul anului 2005, o Curte Federalã de Apel din Statele Unite a declarat ca fiind o încãlcare a Primului Amendament al Constituþiei Statelor Unite, care prevede libertatea de religie, refuzul conducerii închisorii din Wisconsin de a permite alcãtuirea unui grup de studiu al ateismului (vezi nota cu traducerea Primului Amendament).

Curtea Federalã a considerat cã ateismul trebuie tratat ca o religie, chiar dacã el respinge credinþa într-o fiinþã supremã. De aceea, orice grup care doreºte sã studieze ateismul trebuie sã fie tratat cu aceeaºi mãsurã ca un grup aparþinând unei religii.

Aceastã scurtã relatare a ce s-a întâmplat în Wisconsin, m-a determinat sã mã gândesc mai profund asupra impactului ateismului în societatea contemporanã. Îmi aduc aminte cã la ultima lecþie de ateism ºtiinþific la care am luat parte, lectorul ne-a spus cã materialismul dialectic, respectiv ateismul, ar trebui privit ca o religie, prin manifestarea unei devoþiuni ºi a unui angajament similar.

Chiar în acele momente, surprins de aceastã idee, am atras atenþia unui coleg ce stãtea lângã mine ºi i-am ºoptit: „Este extraordinar! Oamenii aceºtia vor sã facã din ateism o religie!”. De fapt, în acele clipe am înþeles cã tot demersul ateu nu era altceva decât efortul de a înlocui o religie centratã pe Dumnezeu, cu o altã religie, centratã pe om ºi realizãrile acestuia, de fapt o reinventare modernã a idolatriei.

Cu un an înainte de aceastã lecþie de ateism ºtiinþific, într-un anumit cadru, am avut ocazia sã vorbesc despre relaþia dintre credinþa în Dumnezeu ºi ateism. De fapt, eram chestionat cu privire la credinþa mea în Dumnezeu ºi am fost întrebat direct cum pot sã dau atenþie religiei, când atât de multe argumente ºtiinþifice mi-au fost aduse cu privire la negarea existenþei unei fiinþe supreme.

Am rãspuns în acea ocazie cã ºtiinþa nu poate judeca religia, aºa cum ºtiinþa nu poate judeca nici domeniul artistic, fiind compartimente distincte ale gândirii ºi cunoaºterii. Aºadar, a face din ºtiinþã un substitut pentru religie, sau a o folosi pentru a justifica o „religie” atee, reprezintã o încercare lipsitã de logicã ºi de finalitate.

Acelor oameni li se pãrea straniu ca dupã aproape douãzeci de ani de educaþie ateist ºtiinþificã sã mai pot crede cã existã un Dumnezeu. Un astfel de studiu l-aº recomanda tuturor celor care doresc sã facã din ateism o religie!

Dar revenind la întrebarea pusã în titlul articolului: „Poate fi ateismul considerat o religie?”. Rãspunsul meu este cã nu, deºi reprezintã o încercare de a se substitui oricãrei forme de religie. Ateismul nu este o religie, nici o credinþã, ci ea este o distorsionare a noþiunii de religie ºi deopotrivã a celei de crez.

Nu existã un „crez” ateu, ci doar un refuz de a-L recunoaºte pe Dumnezeu, de a admite dreptul Sãu asupra vieþilor noastre ºi implicit asupra a ceea ce deþinem sau administrãm cu titlul temporar. Toate aceste lucruri sunt absolut logice dacã privim „Cartea Naturii”, dar mai ales dacã studiem Biblia. Ateismul este o supremã revoltã împotriva lui Dumnezeu, o sfidare a cerului ºi o înjosire a noþiunii de om, care a fost creat dupã chipul Celui veºnic, prin reducerea acestuia la statutul de animal evoluat.

Ateismul este vinovat de toate problemele umanitãþii ºi în mod deosebit pentru ceea ce s-a întâmplat în ultimele douã sute de ani. Criza prin care trecem în momentul de faþã, ºi care este doar un început al unei crize mondiale fãrã precedent, este datoratã unei gândiri atee, îmbãtatã de sine, dedatã unui consum lipsit de mãsurã ºi de raþiune, bazatã pe sloganul clasic „sã ne trãim clipa” sau mai plastic „sã mâncãm ºi sã bem cât putem cã nu ºtim ce ne va aduce ziua de mâine”.

Ateismul nu este un triumf al raþiunii, ci o desfiinþare a oricãrei cugetãri care tinde sã ridice pe om la înãlþimile spirituale ale chemãrii sale, ca reprezentant al lui Dumnezeu pe pãmânt. Lipsa de compasiune, nepãsarea faþã de ceilalþi, individualismul exacerbat, toate acestea ºi multe altele, îºi au rãdãcinile în ateism.

Ateismul nu poate fi niciodatã ºtiinþific, ci el este împotriva oricãrei ºtiinþe pe drept numitã astfel, fiindcã el deformeazã datele furnizate prin cercetarea ºi descoperirea tainelor universului. Ceea ce ar trebui sã ne conducã la glorificarea Creatorului ajunge sã fie folosit pentru a înãlþa un piedestal înalt unui eu lipsit de raþiune ºi  de simþãminte.

Revenind la istoria relatatã la început, sunt de acord cã trebuie sã se acorde libertate de conºtiinþã, chiar ºi atunci când eºti nevoit sã accepþi un grup de studiu ateu. Din acest punct de vedere, Curtea Federalã a avut dreptate sã nu fie de acord cu decizia conducerii închisorii de a interzice cererea unui grup de deþinuþi pentru a desfãºura studii ateiste.

Dar pe de altã parte, Curtea Federalã nu are dreptate sã considere ateismul ca fiind o religie, iar în acest punct ea ºi-a depãºit atribuþiile, confundând libertatea de exprimare ºi de trãire a convingerilor proprii, conform cu Primul Amendament al Constituþiei, cu atribuirea calificativului de religie unui lucru profund anti-religios. Dacã ateismul ar fi lãsat sã conducã, atunci am vedea cu uºurinþã cum religia ar fi interzisã ºi înlocuitã cu o monstruoasã anti-religie, un substitut bazat pe închinarea la om, adicã am vedea ce înseamnã cu adevãrat o societate guvernatã de Antihrist, fiindcã „anti” înseamnã deopotrivã „împotriva”, dar ºi „în locul” lui Hristos.

Notã: Primul Amendament este redat astfel „Congresul nu va emite nici un fel de act normativ cu scopul de a stabili o religie, de a interzice libera exercitare a acesteia, ºi nici nu va aduce atingere libertãþii de exprimare, inclusiv prin mijloace scrise, sau dreptului oamenilor ca în mod paºnic sã se poatã aduna ºi sã înainteze petiþii Guvernului pentru semnalarea unor astfel de situaþii.”

Jurnal de Studiu ºi Rugãciune
http://octavian.intercer.org

Referinþe pentru articol:
1. ªtirea cu privire la Decizia Curþii Federale:
http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=45874
2. Textul Primului Amendament:
http://www.usconstitution.net/xconst_Am1.html

\"\"

______________________________

de Octavian Lupu. Copyright © 2007 – Articole Crestine. Toate drepturile rezervate. Folosirea

 

______________________________

de Octavian Lupu. Copyright © 2007 – Articole Crestine. Toate drepturile rezervate. Folosirea acestui material se poate face urmand instructiunile din Ghidul de folosire.