RASPUNSURI LA TOATE

           

 

RÃSPUNSURI LA TOATE

de Cristian Copceanu

Signs, mai 2008

           

            Vine o vreme în viaþa fiecãruia când trebuie sã i se rãspundã la întrebãrile dificile. Pentru mine vremea a venit când aveam 6 ani.  Hotãrât ºi fãrã ºovãialã m-am îndreptat spre garaj ca sã îi pun niºte întrebãri provocatoare tatãlui meu, care lucra la maºinã. Era timpul sã primesc rãspunsuri ºi acestea trebuiau sã fie bune.

            – Tatã….. ºi am fãcut o pauzã al cãrei scop era sã aibã un efect dramatic. Cum am apãrut eu?

            Fãrã ca el sã ridice capul de sub capota maºinii, am avut parte de primul eºec.

            – Du-te ºi întreab-o pe mama.

            Nu era rãspunsul pe care îl aºteptam. Dar cel puþin ºtiam încotro sã mã îndrept – sus pe scãri, în bucãtãrie.

            – Mami …. ºi a doua pauzã dramaticã. Cum am apãrut eu?

            Mama s-a oprit din graba treburilor ºi m-a privit în ochi. Eram sigur cã aveam sã aflu adevãrul.

            – Du-te ºi întreabã-l pe tata.

            Asta era prea mult pentru procesorul de ºase ani al creierului meu. Tocmai mi se refuzaserã întrebãri vitale ºi nu ºtiam cum sã fac faþã unor asemenea probleme. Era prea mult pentru mine ºi cu tristeþe a trebuit sã îmi amân cãutarea rãspunsului pentru ceva mai târziu.

            Bineînþeles, amânarea a durat doar cinci minute, când am dat peste sora mea mai mare. La vârsta de ºapte ani ºi jumãtatea, ea trebuia sã ºtie rãspunsurile la toate întrebãrile cu privire la viaþã. ªi i-am pus repede întrebarea, fãrã nicio pauzã dramaticã:

            – De unde am apãrut eu?

            – Te-a adus barza, a rãspuns ea cu încredere ºi mândrie. Desigur – barza. Ce simplu! Cum de nu mã gândisem?

            Având rãspunsul la întrebare, era vremea sã mã întorc la treabã – maºinuþele mele Matchbox mele aveau nevoie de o revizie serioasã.

 

            Întrebãrile care încep cu “de ce”

            Ne bufneºte râsul când ne amintim de copilãrie, dar suntem recunoscãtori pentru multe rãspunsuri înþelepte pe care le aflãm de-a lungul vieþii. Dar în timp ce multe întrebãri primesc rãspunsul, trecerea timpului se pare cã aduce tot mai multe nelãmuriri. În timp ce copiii pun întrebãri care încep cu “unde”, “când” ºi “cum”, ca adulþi începem sã punem întrebãri care încep cu “de ce”.

            De ce am ajuns aºa cum sunt, cine sunt ºi unde sunt? De ce îngãduie Dumnezeu sã se întâmple lucruri rele oamenilor buni? De ce se pare cã celor rãi le merge bine? De ce existã atâta suferinþã ºi durere? De ce, de ce, de ce?

            Totuºi, ca adulþi, cãtre cine ne putem îndrepta pentru a primi rãspunsuri la miile de întrebãri? ªtiinþa nu poate rãspunde la întrebãrile care încep cu “de ce”. Filozofia mai mult complicã lucrurile. Psihologia ne trimite în noi înºine ºi la trecutul nostru. Iar de cele mai multe ori ne întoarcem goi de acolo.

            Numai Biblia oferã speranþã. Totuºi, ea nu rãspunde la toate întrebãrile. Ea ne spune cine suntem – copiii lui Dumnezeu (vezi 1 Ioan 3:1); de unde venim – am fost creaþi de Dumnezeu (vezi Genera 1:27); ºi încotro mergem – sã fim împreunã cu Dumnezeu (vezi Ioan 14: 1-3).

            Dar unele din întrebãrile care încep cu “de ce”, în special cele care se referã la viaþa noastrã personalã, rãmân fãrã rãspuns. Pentru asemenea întrebãri Biblia pur ºi simplu ne spune sã ne încredem în Dumnezeu, pentru cã El are toate rãspunsurile. ªi aºa cum nici pãrinþii s-ar putea sã nu îi explice unui copil de ºase ani de unde a apãrut, nici Dumnezeu nu ne oferã în aceastã viaþã toate rãspunsurile.

            Vom afla vreodatã rãspunsurile la întrebãrile care ne frãmântã? Vom înþelege vreodatã de ce? Rãspunsul Bibliei este un da puternic. În înþelepciunea Sa infinitã Dumnezeu a pregãtit o vreme când toate întrebãrile vor fi ascultate ºi vor primi rãspunsuri adevãrate.

           

            Rãspunsul Bibliei

            Biblia aratã clar cã atunci când Hristos Se va întoarce a doua oarã, pentru a pune capãt pãcatului ºi suferinþei, îi va lua la cer pe cei care Îl cunosc, Îl iubesc ºi Îl ascultã (vezi 1 Tesaloniceni 4:16, 17). Dar ce vom face acolo?

            Ultima carte a Bibliei ne vorbeºte despre asta. Profetul scrie: “ªi am vãzut niºte scaune de domnie; ºi celor ce au ºezut pe ele li s-a dat judecata.” (Apocalipsa 20:4)

            Deci cui i se va da judecata? Verseul continuã: ªi am vãzut sufletele celor ce li se tãiase capul din pricina mãrturiei lui Isus ºi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, ºi ale celor ce nu se închinaserã fiarei ºi icoanei ei ºi nu primiserã semnul ei pe frunte ºi pe mânã. Ei au înviat ºi au împãrãþit cu Hristos o mie de ani.

            Cei cãrora li s-a dat judecata sunt oamenii care I-au fost credincioºi lui Isus. Ei s-au încrezut în El în ciuda faptului cã nu aveau toate rãspunsurile. Iar acum, în cer, li se oferã judecata. Dar pe cine ºi ce judecã ei? Nu ºtie Dumnezeu totul deja? Are El nevoie de oameni care sã judece?

           

            Cine judecã?

            Adevãrul este cã Dumnezeu ºtie totul ºi nu are nevoie de ajutorul nostru ca sã hotãrascã lucrurile. Totuºi, judecata despre care se vorbeºte aici nu este pentru ca noi sã condamnãm sau sã îi judecãm pe alþii. Scopul acestei judecãþi este sã ne ofere posibilitatea de a vedea felul în care a condus Dumnezeu lumea – dreptatea ºi metodele Sale. Dumnezeu va deschide “cãrþile” cerului – rapoartele istoriei ºi ale fiecãrei vieþi umane – iar noi vom putea pune toate întrebãrile cu “de ce” pe care le-am avut vreodatã.

            De ce m-am îmbolnãvit de cancer în floarea vieþii? De ce ai îngãduit sã moarã copilul meu? De ce nu m-ai fãcut milionar? De ce mor toþi copiii aceia din Africa? De ce a existat aºa de multã durere ºi nenorociri ºi unde erai Tu când se întâmplau toate astea?

            Timp de o mie de ani, Dumnezeu va oferi rãspunsuri pânã când ni se vor termina toate întrebãrile. Iar rãspunsurile Sale ne vor mulþumi. El nu ne va trimite în altã parte pentru a gãsi rãspunsuri. Ne va arãta felul minunat în care a lucrat în vieþile noastre ºi efortul pe care l-a depus ca sã ne aducã acasã, în cer, la Sine. Doar atunci vom începe sã înþelegem rãbdarea, dragostea, mila ºi harul Sãu pentru noi.

            De asemenea, mã aºtept cã, pe mãsurã ce ni se vor da rãspunsuri la întrebãrile noatre, sã aparã ºi altele. De exemplu, bucurându-ne de minunile cerului vom începe sã îi cãutãm pe membrii familiei ºi pe prieteni. Unii vor fi acolo, însã cu tristeþe vom constata cã alþii nu sunt.

            Unde sunt? De ce nu sunt aici? S-ar putea sã vãrsãm lacrimi pentru cei care vor lipsi. Dumnezeu ne va explica lucrurile din perspectiva Sa. Privind la vieþile celor dragi din prisma cãrþilor raportoare, vom vedea mila cu care i-a condus El. Dumnezeu ne va arãta apelurile nenumãrate pe care le-a fãcut la inima lor ºi de câte ori a fost respins. Vom vedea cã cei pierduþi au dispreþuit invitaþiile la mântuire ºi vom înþelege cã nu au ajuns în cer pentru cã au refuzat sã se încreadã în Isus.

            Iar pe mãsurã ce Dumnezeu ne va arãta motivele pentru care prietenii ºi cei dragi ani noºtri lipsec, lacrimile ne vor fi ºterse. Deºi uneori judecata va fi dureroasã, ne va aduce alinare faptul cã Dumnezeu a fãcut tot posibilul pentru salvarea ºi fericirea celor dragi nouã. În timp ce ni se va rãspunde la toate întrebãrile, o singurã nelãmurire va persista în inimile tuturor celor care vor ajunge în ceruri: “Cum am intrat în tragedia asta a pãcatului ºi a morþii? Cine a provocat-o ºi de ce nu a prevenit-o Dumnezeu?”

           

            Originea rãului

            ªi de data asta Dumnezeu ne va lãsa sã investigãm cum a început marea luptã dintre bine ºi rãu. Ne va arãta revolta lui Lucifer din cer ºi cum mulþi îngeri i s-au alãturat de bunã voie (vezi 1 Corinteni 6:3), aducând durere ºi nefericire în aceastã planetã. Vom vedea cum Dumnezeu l-a îndemnat pe Lucifer ºi armata lui sã se pocãiascã, dar ei au refuzat. Vom vedea care este rezultatul final al egoismului ºi durerea pe care a provocat-o acesta de-a lungul istoriei.

            Apoi vom înþelege pe deplin de ce Dumnezeu trebuie sã îl distrugã pe Satana, pãcatul ºi pe pãcãtoºii nepocãiþi. Vom înþelege pe deplin nevoia exterminãrii pãcatului, acest cancer îngrozitor, înainte ca acesta sã distrugã orice formã de viaþã. În cele din urmã ni se va rãspunde la toate întrebãrile ºi vom fi mulþumiþi, ºtiind cã Dumnezeu este dragoste ºi drept – de fiecare datã, mereu. ªi vom cânta toþi în cor: “Drepte ºi adevãrate sunt cãile Tale, Împãrate al Neamurilor!” (Apocalipsa 15:3)

______________________________

Copyright © 2007 – Articole Crestine. Toate drepturile rezervate. Folosirea acestui material se poate face urmand instructiunile din Ghidul de folosire.