Sabatul lui Dumnezeu în ziua de azi

Sabatul lui Dumnezeu în lumea de azi

Este Sabatul relevant în lumea noastră modernă? Este practic să încerci să ții Sabatul astăzi? Dacă da, cum ar trebui să îl ținem?

Este important să înțelegem scopul poruncii Sabatului. Scriptura ne arată că ea este cheie în relația noastră cu Dumnezeu.

„Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-l vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov; căci gura Domnului a vorbit.“ (Isaia 58:13-14)

Este Sabatul relevant? Este ținerea lui practică în ziua de azi? Cum ar trebui să îl ținem? Pentru a răspunde la aceste întrebări, haideți să vedem ce ne descoperă Biblia, Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu

Isus Hristos a spus că El este „Domn al Sabatului“ și că „Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat.“ (Marcu 2:27-28) El nu a limitat Sabatul la un grup de oameni dintr-o anumită perioadă istorică. Sabatul a fost făcut pentru întreaga omenire, din toate timpurile. A fost cuprins în cele Zece Porunci, în centrul legii lui Dumnezeu pentru omenire.

Parte a unei relații cu Dumnezeu

Sabatul a fost făcut pentru omenire, dar cu ce scop?

În cartea Isaia, la capitolele 58 și 59, este descrisă depărtarea omenirii de Dumnezeu, din cauza păcatelor: „Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedecă să v-asculte!“ (Isaia 59:1-2) Aceste versete arată fățărnicia celor care susțin că Îl caută pe Dumnezeu, dar sunt plini de păcat și intenții rele. „Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei! În toate zilele Mă întreabă şi vor să afle căile Mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea şi n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. <La ce ne foloseşte să postim> – zic ei –<dacă Tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul, dacă Tu nu ţii seama de lucrul acesta?> <Pentru că>, zice Domnul, <în ziua postului vostru, vă lăsaţi în voia pornirilor voastre şi asupriţi pe simbriaşii voştri. Iată, postiţi ca să vă ciorovăiţi şi să vă certaţi, ca să bateţi răutăcios cu pumnul; nu postiţi cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus.>“ (Isaia 58:1-4; vezi 59:4-15)

Dar Dumnezeu ne arată că ne putem întoarce la El: „Da, va veni un Răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov, care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul.“ (Isaia 59:20) Isus Hristos este acel Mântuitor profetizat, Cel trimis de Dumnezeu pentru a răscumpăra omenirea prin jertfa vieții Sale: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.“ (Ioan 3:16) „Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumparați din felul deșert de viețuire pe care-l moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur și fără prihană.“ (1Petru 1:18-19) „El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi.“ (1Ioan 2:2; vezi 4:9-10)

Dumnezeu de asemenea ne învață cum să începem să clădim o relație bună cu El. Pentru aceasta e nevoie de umilință și post, pentru a-L înțelege pe Dumnezeu și căile Lui. „Atunci tu vei chema şi Domnul va răspunde, vei striga şi El va zice: <Iată-Mă!> Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime şi întunerecul tău va fi ca ziua-nămeaza mare! Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.“ (Isaia 58:9-11)

Dumnezeu arată însemnătatea Sabatului

Acest pasaj scripturistic ne revelă încă un element semnificativ, pentru a ne ajuta în relația noastră cu Dumnezeu – adevărata însemnătate a Sabatului și felul cum trebuie ținută această zi.

„Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-l vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov; căci gura Domnului a vorbit.“ (vers. 13 și 14)

Aici vedem scopul lui Dumnezeu pentru Sabat: ca parte a relației pe care vrea să o avem cu El. Este o chestiune de cinstire a lui Dumnezeu. De predare a unuia din bunurile noastre cele mai valoroase – timpul nostru – pentru a construi o relație cu Creatorul nostru.

A ține Sabatul așa cum trebuie, conform instrucțiunilor date de Dumnezeu aici, înseamnă a nu urma căile noastre, a nu ne îndeletnici cu treburile noastre și a nu ne da la flecării. Aceste acțiuni necinstesc ziua Sa cea sfântă, spune Dumnezeu.

Sabatul însă nu este o zi de lenevit, ci o zi în care să construim o relație cu Dumnezeu. Trebuie să fie o zi de bucurie, în care să ne desfătăm în Domnul. În loc să urmăm interesele și planurile noastre în această zi, să o punem deoparte pentru a ne concentra asupra lucrurilor care sunt plăcute lui Dumnezeu și pentru a ne clădi relația cu El.

Care sunt secretele unei bune relații cu Dumnezeu

Cum construim această relație cu Dumnezeu? Prin contact și comunicare cu El. Noi vorbim cu Dumnezeu prin rugăciune. El ne vorbește prin Cuvântul Său inspirat, Biblia. Acestea sunt secretele esențiale ale unei relații cu Dumnezeu.

Pavel ne îndeamnă să ne rugăm: „Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţămiri.“ (Coloseni 4:2) „Bucuraţi-vă întotdeauna. Rugaţi-vă neîncetat. Mulţămiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.“ (1Tesaloniceni 5:16-18) „Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.“ (Iacov 5:16)

Isus Hristos S-a așteptat ca urmașii Lui să se roage: „Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi şi la colţurile uliţelor, pentru ca să fie văzuţi de oameni. Adevărat vă spun, că şi-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi.“ (Matei 6:5-7) „De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit şi-l veţi avea.“ (Marcu 11:24) „El le-a zis: <Când vă rugaţi, să ziceţi: ‘Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ.’>“ (Luca 11:2)

El le-a dat instrucțiuni specifice cu privire la rugăciune și i-a îndemnat să se roage necurmat și să nu se lase. (Luca 18:1)

Sabatul este o zi specială pentru a petrece mai mult timp în rugăciune, în studiul Cuvântului lui Dumnezeu și în legătură cu El. Abținându-ne de la munca de zi cu zi și de la alte activități în acestă zi, avem timp mai mult pentru a ne clădi și întări relația cu El.

Sabatul, de asemenea, este o zi ideală pentru ca Dumnezeu să ne vorbească. El ne instruiește prin Cuvântul Său, Biblia: „Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.“ (2Timotei 3:16-17)

Păzirea Sabatului ne ajută să înțelegem nu doar căile lui Dumnezeu, ci și gândurile și motivațiile noastre, arătându-ne unde să ne schimbăm pentru a deveni mai asemenea Lui: „Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.“ (Evrei 4:12)

Ar trebui să ne dorim din toată inima să studiem Cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm mai multe despre el: „și, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el sa creșteți spre mântuire.“ (1Petru 2:2)

Dumnezeu a poruncit servicii de închinare în Sabat

Sabatul lui Dumnezeu este o zi de părtășie cu cei de aceeași credință, o zi în care să ne încurajăm unii pe alții: „Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.“ (Evrei 10:24-25)

Credincioșii e bine să se închine împreună: „Mai întâi de toate, aud că atunci când veniţi la adunare, între voi sunt desbinări. Şi în parte o cred…“ (1Corinteni 11:18; 14:23) Așa cum am menționat mai sus, nu ar trebui să „părăsim adunarea noastră.“ Iar Sabatul este o adunare sfântă: „Şase zile să lucraţi; dar ziua a şaptea este Sabatul, ziua de odihnă, cu o adunare sfântă. Să nu faceţi nici o lucrare în timpul ei: este Sabatul Domnului, în toate locuinţele voastre.“ (Leviticul 23:23) Dumnezeu îi poruncește poporului Său să se adune pentru închinare în Sabat.

Pastorii trebuie să îi învețe pe oameni despre cerințele lui Dumnezeu. Pavel l-a instruit pe tânărul predicator Timotei astfel: „propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura.“ (2Timotei 4:2)

Așa cum am văzut mai sus, Isus Hristos și apostolul Pavel aveau obiceiul de a merge la sinagogă în Sabat, pentru a învăța și pentru a avea părtășie cu cei care doreau să învețe din Cuvântul lui Dumnezeu. Isus a arătat mereu prin faptele Sale – explicând Cuvântul și voia lui Dumnezeu și prin fapte de milă – cum trebuie ținută acestă zi. Sabatul este și în ziua de astăzi ziua în care trebuie să ne odihnim de munca zilnică, o zi pusă deoparte ca să ne întâlnim cu alți credincioși pentru a ne închina lui Dumnezeu, pentru a învăța care este voia Sa și pentru a face fapte bune, conform voinței Sale.

Sabatul trebuie să ne ajute să construim o relație cu Dumnezeu

Dumnezeu ne zice: „Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.“ (Exodul 20:10) El arată clar că în această zi nu este îngăduită munca obișnuită. Sabatul trebuie să fie diferit. În vechiul Israel, stat condus de legile divine, Sabatul era așa de important încăt cei care încălcau porunca a patra trebuiau pedepsiți cu moartea „Să ţineţi Sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl va călca, va fi pedepsit cu moartea; cine va face vreo lucrare în ziua aceasta, va fi nimicit din mijlocul poporului său. Să lucrezi şase zile; dar a şaptea este Sabatul, ziua de odihnă, închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua Sabatului, va fi pedepsit cu moartea. Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legământ necurmat.“ (Exodul 31:14-16; vezi și 35:2)

Când Israel a ieșit din Egipt, Dumnezeu a întărit porunca aceasta, trimițând o cantitate dublă de mană în ziua a șaptea și netrimițând deloc în Sabat, în fiecare săptămână, timp de 40 de ani: „Veţi strânge timp de şase zile; dar în ziua a şaptea, care este Sabatul, nu va fi.“ (Exodul 16:26; vezi și versetul 35) „Mana a încetat a doua zi de Paşte, când au mâncat din grâul ţării. Copiii lui Israel n-au mai avut mană, ci au mâncat din roadele ţării Canaanului în anul acela.“ (Iosua 5:12) Este evident că pentru Dumnezeu porunca Sabatului este importantă și că Se așteaptă ca noi s-o păzim. Păzirea Sabatului este esențială pentru menținerea relației cu El.

„Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.“ (Exodul 20:8-11) Life Application Bible comentează astfel pasajul de mai sus, explicând de ce noi, oamenii, avem nevoie de Sabat: „Sabatul a fost pus deoparte pentru odihnă și închinare. Dumnezeu a lăsat Sabatul pentru că ființele umane au nevoie să petreacă în fiecare săptămână o zi de închinare și odihnă, fără grabă. Un Dumnezeu care are grijă să ne dea o zi săptămânală de odihnă este într-adevăr un Dumnezeu minunat. Dacă păzim în mod regulat o zi de odihnă și închinare în iureșul lumii moderne, arătăm cât de important este El pentru noi și ne reîmprospătăm sufletul. Nu neglijați acest avantaj venit de Sus.“

Isus Hristoa ne-a lăsat o pildă cum trebuie păzit Sabatul. Nu a fost menit să fie o zi strictă, lipsită de bucurie, restricționată de nenumărate reguli cu privire la ce este îngăduit și ce nu este îngăduit a se face. Isus a folosit Sabatul ca o zi de desfătare, împărtășind cu alții bucuria Cuvântului lui Dumnezeu și voința Sa, arătând că este o zi în care să ne întărim relația cu Dumnezeu. De asemenea, l-a folosit ca zi de vindecare fizică, mentală, emoțională și spirituală. Este o zi în care să îi încurajăm și ajutăm pe cei care trec prin necazuri.

Isus Hristos a arătat clar că nu e greșit să faci bine în Sabat, atrăgând atenția asupra faptului că porunca a patra nu interzice acest lucru. El a accentuat menirea acestei zile, nu a enumerat lucrurile pe care nu avem voie să le facem. Faptele Sale din Sabat arătau către veacul carea avea să vină și pe care îl numea „împărăția lui Dumnezeu“, în care toată omenirea va primi de la Dumnezeu vindecare, bucurie și eliberare: „Isus străbătea toată Galilea, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era în norod.“ (Matei 4:23; vezi 9:35) „A venit în Nazaret, unde fusese crescut, şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească şi I s-a dat cartea proorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: <Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimes să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.>“ (Luca 4:16-19; vezi 9:11; 10:9)

Prin exemplul Său, Isus a arătat că Sabatul trebuie să fie o zi de odihnă fizică și de reînnoire spirituală. Scopul acestei zile era să fie o pauză de la munca obișnuită, o zi în care să nu ne mai frământe grijile și preocupările zilnice.

Scopul poruncilor lui Dumnezeu – pentru binecuvântarea și folosul nostru!

Cuvântul lui Dumnezeu declară că poruncile lui nu sunt grele: „Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele.“ Ele nu sunt fără rost sau arbitrare. Ele au fost date omenirii din dragoste, de către un Dumnezeu de o înțelepciune infinită: „<Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre şi căile voastre nu sunt căile Mele>, zice Domnul. <Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre.“ (Isaia 55:8-9) Ele au fost lăsate în folosul omenirii, pentru a aduce binecuvântare celor care au să le respecte: „Păzeşte dar legile şi poruncile Lui pe care ţi le dau azi, ca să fii fericit, tu şi copiii tăi după tine, şi să ai zile multe în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, pe vecie.“ (Deuteronom 4:40; vezi 5:29, 33) Printre aceste porunci se numără și Sabatul lui Dumnezeu. Este o zi de odihnă și refacere, un dar pentru omenire din partea Celui care ne-a proiectat și creat. Este o zi de reînnoire fizică, emoțională și spirituală.

Dumnezeu a știut că vom avea nevoie de această zi pentru a ne întări relația cu El. Un fragment din porunca Sabatului spune: „șase zile să lucrezi și să-ți faci lucrul tău….“ Dumnezeu ne spune să avem grijă de munca și grijile cotidiene în cele șase zile, lăsând în ziua a șaptea ca mintea și timpul nostru să fie libere pentru a ne închina Lui și pentru a-L asculta. Când suntem liberi, pentru a ne concentra gândurile asupra voinței și scopului lui Dumnezeu, Sabatul devine într-advăr binecuvântarea și desfătarea intenționate de Creator: „Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-l vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov; căci gura Domnului a vorbit.“ (Isaia 58:13-14)

În ziua a șaptea a fiecărei săptămâni noi ar trebui să ne oprim din munca noastră și să Îi permitem lui Dumnezeu să lucreze în noi, clădind și dezvoltând o relație cu Creatorul nostru. Atunci vom descoperi și experimenta binecuvântările odihnei de Sabat!